Ο πρώτος αντικαπνιστικός νόμος στην Ελλάδα επιβλήθηκε το 1856 από τον ΌθωναΓράφει ο Γιώργος Αθανασίου

Επειδή τον τελευταίο καιρό γίνεται ξανά αναφορά για την απαγόρευση του καπνίσματος και σε ποιους χώρους θα πρέπει να επιτρέπεται και που όχι, έρχομαι να κάνω γνωστή την πρώτη (πιθανόν) απαγόρευση που έγινε στον Ελληνικό χώρο το 1856.

Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα αναφέρεται ως η χώρα με τους περισσότερους νόμους, και στις περισσότερες φορές, πολύ καλλίτερους από των άλλων χωρών. Με μία μικρή διαφορά, ότι ποτέ δεν εφαρμόζονται. Το ίδιο θα μπορούσαμε να πούμε και για τον νόμο για την απαγόρευση του καπνίζειν.

 

Απ’ότι φαίνεται η απαγόρευση την εποχή εκείνη δεν έγινε για λόγους υγείας, αλλά εξ αιτίας των πολλών πυρκαγιών από αναμμένα τσιγάρα

Η γραφή είναι η ίδια με διαφορά το τονικό.

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί απαγορεύσεως του καπνίζειν εντός των δημοσίων γραφείων και καταστημάτων.

Ο Θ Ω Ν

Ε Λ Ε Ω   Θ Ε Ο Υ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ

Θέλοντες να προλάβωμεν όσον ένεστι τα εξ ενδεχομένων πυρκαϊών δυστυχήματα, επί τη προτάσει του Ημετέρου επί των Εσωτερικών Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάττομεν.

Α΄. Απαγορεύεται η χρήσις του καπνίζειν είτε δια καπνοσυρίγκων (τσιμπουκίων), είτε διά σιγάρων, εις πάντας εν γένει τους υπαλλήλους και υπηρέτας του Κράτους εντός των δημοσίων γραφείων και καταστημάτων.

Β΄. Η απαγόρευσις αύτη επεκτείνεται και εις πάντα άλλον προσερχόμενον εις τα ειρημένα καταστήματα και γραφεία χάριν υποθέσεως ή άλλης τινός αιτίας.

Γ΄. Ο Ημέτερος επί των Εσωτερικών Υπουργός θέλει δημοσιεύσει και εκτελέσει το παρόν Διάταγμα.

Εν Αθήναις, την 31 Ιουλίου 1856

Εν ονόματι του Βασιλέως

Η Βασίλισσα

Α Μ Α Λ Ι Α
Σχολιάστε