Ο Χάρτης της Π.Ο.ΑΥ. του Πόρου και οι απαγορεύσεις που θεσπίζονταιΑυτός είναι ο χάρτης με τα όρια της Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) του Πόρου (με μαύρο περίγραμμα σε σχήμα μπούμεργκ). Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 2742/1999, στον οποίο βασίζεται το υπό έγκριση Χωροταξικό Πλαίσιο, η ΠΟΑΥ «διακρίνεται σε περιοχή αποκλειστικής χρήσης, στην οποία απαγορεύεται κάθε άλλη δραστηριότητα, εκτός από εκείνη στην οποία αποβλέπει ο χαρακτηρισμός της (εν προκειμένω, η υδατοκαλλιέργεια) και σε περιοχή κύριας χρήσης, όπου επιτρέπονται και άλλες δραστηριότητες υπό όρους» . Επομένως στην ΠΟΑΥ του Πόρου, δηλαδή σε περισσότερη από τη μισή έκταση του νησιού του Πόρου και στα δύο τρίτα των ακτών του, δημιουργούνται δύο υπο – περιοχές, μία αποκλειστικής χρήσης και μια κύριας χρήσης.
Πώς οριοθετούνται οι δύο αυτές υπο – περιοχές;
Σύμφωνα με το ίδιο το Χωροταξικό Πλαίσιο και τη Μελέτη που θεσμοθετείται ειδικά για τον Πόρο, «άμεση περιοχή επιπτώσεών» (δηλαδή περιοχή αποκλειστικής χρήσης) ορίζεται όλη η έκταση σε ακτίνα 200μ στη θάλασσα και 100μ στη στεριά από τα όρια των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας και «ευρύτερη περιοχή» (δηλαδή περιοχή κύριας χρήσης) όλη η έκταση σε ακτίνα 1.000μ από αυτές.
Τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται στην κάθε μία;
Η αλιεία απαγορεύεται τελείως στην περιοχή αποκλειστικής χρήσης, ενώ η οικιστική και τουριστική ανάπτυξη απαγορεύονται τελείως, ακόμα και στην περιοχή κύριας ανάπτυξης.
Τέλος, πού επιτρέπεται να εγκατασταθούν μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, ώστε να συμπεράνουμε από πού μετρούνται οι παραπάνω αποστάσεις;
Όπως δείχνει ο χάρτης της Μελέτης, σε όλη την ακτογραμμή του Πόρου, συνεχόμενα από το κτήμα Διαμαντόπουλου προς τα δυτικά, έως την Σκάλα του Μοδιού (απέναντι από την ομώνυμη βραχονησίδα), καθώς και στην ακτή της Πελοποννήσου, από το Καψάλι Βιδίου, έως την παραλία του Αγ. Νικολάου πριν την Τακτικούπολη …

Να σημειωθεί ότι από την Τακτικούπολη έως μετά την πόλη των Μεθάνων, και από τον Αγ. Νικόλαο (απέναντι από το Αγκίστρι) μέχρι λίγο πριν την Ψήφτα, με μία μικρή διακοπή στη περιοχή του Βαθιού, θεσμοθετείται η Π.Ο.Α.Υ Μεθάνων, για την οποία ισχύουν οι ίδιοι ακριβώς περιορισμοί.
Σχολιάστε