Ο Δήμος καλεί τους Ποριώτες στο Εθελοντικό Πυροσβεστικό ΚλιμάκιοΟ Δήμος Πόρου, μετά την 88/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ιδρύει Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο και καλεί τους δημότες και κατοίκους της περιοχής να υποβάλλουν αιτήσεις και να εγγραφούν ως Εθελοντές Πυροσβέστες προκειμένου να συνδράμουν το έργο της Π.Υ. και του Δήμου στους τομείς της πυροπροστασίας και της καταστολής πυρκαγιών, σε μια προσπάθεια να διαφυλαχτεί το πράσινο στον τόπο μας.
Αιτήσεις μπορούν να υποβάλονται στον Δήμο Πόρου και στο Πυρο σβεστικό Κλιμάκιο Τροιζηνίας. Για την λήψη της ιδιότητας του Εθελοντή Πυροσβέστη (άρθρο 2 Π.Δ. 32/1992) εκτός από την συμπλήρωση της αίτησης θα πρέπει να προσκομίζονται και τα εξής δικαιολογητικά:
1. Δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.
2. Ιατρική Γνωμάτευση από το Κρατικό Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας που πιστοποιεί την καλή κατάσταση της υγείας του υποψηφίου Εθελοντή Πυροσβέστη.
3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τελευταίου τίτλου σπουδών (τουλάχιστον απολυτήριο Δημοτικού).
4. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (μη επικυρωμένη).
5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Άδειας Οδήγησης Γ΄ Κατηγορίας και άνω (εφόσον υπάρχει).
6. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος διαμένει σε άλλο Δήμο υποβάλλει και Υπεύθυνη Δήλωση ότι η κατοικία του δεν απέχει περισσότερο από 10 χιλιόμετρα και ότι υπάρχει η δυνατότητα ταχείας προσέλευσής του.
Την ΑΙΤΗΣΗ μπορείτε να διαβάσετε, να εκτυπώσετε, να συμπληρώσετε και να υποβάλετε στον Δήμο έως τις 31 Οκτωβρίου 2011. Αιτήσεις διατίθενται επίσης στο πρωτόκολλο του Δήμου Πόρου και στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Τροιζ ηνίας.
Σχολιάστε