Καταγγελία “δυναμίτης” από τον Γιώργο ΑλιφέρηΠαράνομη Συμμετοχή Δημοτικών Συμβούλων σε Δ.Σ καταγγέλλει ο έμπειρος δημοτικός σύμβουλος κ. Γιώργος Αλιφέρης, επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου Πόρου. Η επιστολή του, είχε αποδέκτες τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, Προϊστάμενο Εισαγγελίας Πειραιά και τους Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης. Επίσης – εκτός από εμάς – κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γραφείο κ. Υπουργού) και στην Περιφερειακή Διοίκηση Ν. Πειραιά. Σύμφωνα με την διαμαρτυρία – καταγγελία του, στο παρελθόν έχουν ληφθεί αποφάσεις με συμμετοχή δημοτικών συμβούλων οι οποίοι θα έπρεπε να είχαν επικαλεσθεί κώλυμα, αφού οι αποφάσεις αυτές αφορούσαν συγγενικά τους πρόσωπα.
Πιο αναλυτικά ο κ. Αλιφέρης καταγγέλλει:

“Σας αναφέρω ότι ενώ σας έχω υποβάλει τέσσερις (4) προσφυγές για ακύρωση Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου και μία (1) προσφυγή για ακύρωση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πόρου, στις οποίες επικαλούμαι τη συμμετοχή στις
συνεδριάσεις και στη λήψη των Αποφάσεων Δημοτικών Συμβούλων, οι οποίοι είχαν κώλυμα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 99 του Ν. 3463/06, ως έχοντες υλικό συμφέρον οι ίδιοι ή συγγενείς τους πρώτου βαθμού και ως εκ τούτου οι Αποφάσεις αυτές είναι ΑΚΥΡΕΣ , σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παραπάνω άρθρου, οι δε Σύμβουλοι που έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση
διέπραξαν σοβαρή παράβαση καθήκοντος και τιμωρούνται με την ποινή της αργίας, σύμφωνα με τα άρθρα 142 και 143 του παραπάνω νόμου (3463/06), ούτε οι Αποφάσεις ακυρώθηκαν για το λόγο αυτό, ούτε ασκήθηκε ο προβλεπόμενος έλεγχος.
2. Επειδή κατά το άρθρο 254 ΠΚ, υπάλληλος για τον οποίο υπάρχει νόμιμος λόγος να εξαιρεθεί σε κάποια υπόθεση και που εν γνώσει του αποσιωπά το περιστατικό αυτό και ενεργεί σ’ αυτήν την
υπόθεση, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών, αν η αποσιώπηση έγινε με σκοπό την αθέμιτη ωφέλεια του ίδιου ή άλλου ή τη βλάβη άλλου. Από τη διάταξη αυτή, με την οποία
διαμορφώνεται στο νόμο ένα έγκλημα γνήσιο παραλείψεως, του οποίου η αντικειμενική υπόσταση συνίσταται απλώς και μόνο σε αποθετική συμπεριφορά, δηλαδή σε αποχή από ορισμένη ενέργεια,
προκύπτει, αφενός μεν ότι δράστης του προβλεπόμενου και τιμωρουμένου από τη διάταξη αυτή εγκλήματος της αποσιώπησης λόγου εξαίρεσης είναι υπάλληλος με την έννοια του άρθρου 13 στοιχ.
α΄ του ιδίου Κώδικα, δηλαδή εκείνος στον οποίο νόμιμα έχει ανατεθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση υπηρεσίας δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, αφετέρου δε, ότι προς στοιχειοθέτηση του εγκλήματος αυτού απαιτούνται α) διάταξη νόμου που να ιδρύει για τον υπάλληλο λόγο εξαίρεσης στην υπόθεση που ενεργεί, β) η από τον υπάλληλο με γνώση αποσιώπηση του περιστατικού αυτού και γ) η αποσιώπηση να έγινε με σκοπό αθέμιτης ωφέλειας του δράστη ή κάποιου άλλου ή προς βλάβη άλλου (ΑΠ 1340/2005 ΠΟΙΝΧΡ 2005/241).
Επίσης, κατά το άρθρο 99 § 1 του Νόμου 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) «δημοτικός σύμβουλος δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος ή στην κατάρτιση αποφάσεως
του δημοτικού συμβουλίου ή να συμμετέχει σε γνωμοδοτικά συλλ0γικά όργανα, τα οποία γνωμοδοτούν για θέμα που θα εισαχθεί στο δημοτικό συμβούλιο, εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως τον
δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον».
Κατά την δεύτερη παράγραφο του ιδίου άρθρου «απόφαση που έχει ληφθεί κατά παράβαση της διάταξης αυτής είναι άκυρη. Ο σύμβουλος που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή
παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται με την ποινή της αργίας, σύμφωνα με τα άρθρα 142 και 143».”
Σχολιάστε