Και η ΚΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων κατά της δημιουργίας ΠΟΑΥ στον ΠόροΗ μονάδα στην περιοχή Καψάλι - Βίδι

Τον παραλογισμό της Κ.Υ.Α για την ένταξη του Πόρου στις Οργανωμένες Περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών, διαπιστώνει με έγγραφο του, προς τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού ο Προϊστάμενος της ΚΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων κ. Αλέξανδρος Μάντης.
Ο κ. Μάντης γνωμοδοτεί αρνητικά ως προς την προτεινόμενη εγκατάσταση υδατοκαλλιεργειών στην παράκτια περιοχή της νήσου του Πόρου και ζητεί την εξαίρεση του νησιού από τις ΠΟΑΥ. Τεκμηριώνει την άποψή του τονίζοντας την αρχαιολογική σπουδαιότητα της περιοχής.
Πιο αναλυτικά:

Θέμα: Ένταξη της νήσου Πόρου στις Οργανωμένες Περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών.

Κατόπιν του υπ.’ αρ. πρωτ. 1871/15-4-11 εγγράφου του Δήμου Πόρου, το οποίο ελάβαμε με e-mail στις 25/5/11 και η Εφορεία μας ενημερώθηκε για την επικείμενη ένταξη της νήσου του Πόρου στο «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες», σας κάνουμε γνωστά τα εξής:
Στην Εφορεία μας ουδέποτε είχε κατατεθεί τέτοιο αίτημα που αφορά στο θέμα παρ’ ότι η παράκτια ζώνη του Πόρου, στην οποία προβλέπεται να γίνουν και χερσαίες εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, παρουσιάζει έντονο αρχαιολογικό ενδιαφέρον.
Συγκεκριμένα, στον όρμο της Βαγιονιάς, όπου βρισκόταν το λιμάνι της αρχαίας Καλαύρειας, υπάρχουν ορατά κατάλοιπα αρχαίων κτηρίων, τα οποία εκτείνονται και μέσα στη θάλασσα και για την προστασία τους έχει θεσμοθετηθεί αδόμητη Ζώνη Α (ΦΕΚ 1094/Β/5-9-2000). Επίσης, στην ανατολική πλευρά της χερσονήσου Μικρό Μπίστι υπάρχουν εκτεταμένα λείψανα πρωτοελλαδικού οικισμού, τα οποία δεν έχουν ακόμη ερευνηθεί, ενώ ένας ακόμη σημαντικός πρωτοελλαδικός οικισμός αποκαλύφθηκε πρόσφατα στον παράκτιο λόφο του Κάβου Βασίλη. Κατάλοιπα πρωτοελλαδικής εγκατάστασης έχουν εντοπισθεί και στη θέση Κοκορέλλι, ενώ ακριβώς απέναντι, στη νησίδα Μόδι, υπάρχει ανεσκαμμένος οικισμός των μυκηναϊκών χρόνων, πλησίον του οποίου έχουν ερευνηθεί και υποθαλάσσιες αρχαιότητες της ίδιας περιόδου.
Επιπλέον, ολόκληρη η νήσος του Πόρου, η οποία περιλαμβάνει σημαντικές αρχαιότητες, με κυριότερες εκείνες στην αρχαία πόλη της Καλαύρειας και στο ιερό του Ποσειδώνος έχει χαρακτηρισθεί από το Υπουργείο μας ως τόπος ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους για την προστασία του ευρύτερου περιβάλλοντος των υπαρχόντων αρχαίων (ΦΕΚ 559/Β/23-6-80).
Για όλους τους παραπάνω λόγους θα έπρεπε να είχε κατατεθεί από το ΥΠΕΚΑ στην Υπηρεσία μας σχετικό αίτημα με ακριβή σχεδιαγράμματα, προκειμένου να διατυπώσουμε την άποψή μας προς την κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΠΟΤ, η οποία άποψή μας θα είναι αρνητική ως προς την προτεινόμενη εγκατάσταση υδατοκαλλιεργειών στην παράκτια περιοχή της νήσου του Πόρου και η οποία θεωρούμε ότι θα πρέπει να εξαιρεθεί από τις περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών λόγω εξαιρετικού αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

Ο Προϊστάμενος της Εφορείας

Αλέξανδρος Μάντης
Σχολιάστε