Βελτίωση επαρχιακής οδού Δρυόπης – Γαλατά – Προστατέψτε την ιδιοκτησία σαςdriopiΓράφει η Βεατρίκη Τασιούλη – Μέλλου Δικηγόρος Αθηνών

Η υλοποίηση του έργου «Βελτίωση της Επαρχιακής Οδού Δρυόπης – Γαλατά» είναι γεγονός και θα πραγματοποιηθεί σύντομα, με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν.

Μία από τις πιο άμεσες και ίσως πιο δυσάρεστες συνέπειες από την υλοποίηση του έργου αυτού, είναι το γεγονός ότι οι ιδιοκτησίες εκατέρωθεν του δρόμου θα χάσουν μεγαλύτερα ή μικρότερα τμήματά τους. Η «απώλεια» αυτή ονομάζεται στην ελληνική νομοθεσία «Αναγκαστική Απαλλοτρίωση» και ρυθμίζεται από τον «Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων» (ν. 2882/2001).

Παρότι η αναγκαστική απαλλοτρίωση αποτελεί τη μόνη περίπτωση κατά την οποία επιτρέπεται Έλληνας πολίτης να στερηθεί την ιδιοκτησία του, προϋποθέτει, ωστόσο, την προηγούμενη καταβολή πλήρους αποζημίωσης.

Ο θιγόμενος ιδιοκτήτης θα πρέπει να ακολουθήσει τα επόμενα βήματα, ώστε να διεκδικήσει και τελικώς να εισπράξει αποζημίωση ανάλογη με τη θέση, τον προορισμό και την αξία της απαλλοτριούμενης ιδιοκτησίας.

Βήμα 1ο Εντοπίστε την ιδιοκτησία σας

Η αναγκαστική απαλλοτρίωση των ιδιοκτησιών έχει αποτυπωθεί σε κτηματολογικά διαγράμματα και πίνακες που τηρούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων (Εθν. Αντιστάσεως και Τσαμαδού στον Πειραιά) και στο Δημαρχιακό Κατάστημα. Ο θιγόμενος ιδιοκτήτης πρέπει να εντοπίσει την ιδιοκτησία του στα εν λόγω διαγράμματα και τους αντίστοιχους πίνακες. Από εκεί θα πάρει μία πρώτη εικόνα σχετικά με την έκταση του τμήματος της ιδιοκτησίας του που απαλλοτριώνεται. Προσοχή! Ακόμα και αν διαπιστώσει ότι χάνει μόνο μικρό τμήμα της ιδιοκτησίας του, δεν θα πρέπει να επαναπαυθεί, καθώς ακόμα και αυτό το μικρό τμήμα μπορεί να επηρεάζει την αρτιότητα του υπολοίπου.

Βήμα 2ο Ελέγξτε την ορθή αποτύπωση και καταγραφή των επικειμένων

Στη συνέχεια θα πρέπει με τη συνδρομή τοπογράφου μηχανικού, ο θιγόμενος ιδιοκτήτης να ελέγξει αν έχει γίνει ορθή αποτύπωση της ιδιοκτησίας του και αν στους σχετικούς πίνακες περιλαμβάνονται όλα τα επικείμενα που απαλλοτριώνονται (π.χ. δέντρα, καλλωπιστικά φυτά, σύστημα άρδευσης, παροχές ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, πηγάδια, αποθήκες, μαντρότοιχοι, κ.α.). Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο βήμα αυτό, καθώς τέτοιου είδους λάθη και παραλείψεις αποτελούν συχνότατα φαινόμενα και μειώνουν το ποσό της αποζημίωσης.

Βήμα 3ο Απευθυνθείτε σε πληρεξούσιο δικηγόρο

Αφού ολοκληρώσει αυτήν την προεργασία, ο θιγόμενος ιδιοκτήτης θα πρέπει να συγκεντρώσει τους τίτλους ιδιοκτησίας του (συμβόλαια) και να απευθυνθεί σε πληρεξούσιο δικηγόρο, κατά προτίμηση εξειδικευμένο σε θέματα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων. Οι λόγοι είναι οι εξής:

α) Με βάση την πρακτική των απαλλοτριώσεων κανένα ποσό αποζημίωσης, όσο μικρό και αν είναι, δεν μπορεί να εισπραχθεί, παρά μόνο με δικαστική απόφαση που θα αναγνωρίζει τους δικαιούχους της αποζημίωσης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, ότι ακόμα και ο ιδιοκτήτης που θα θελήσει αρχικά να αποφύγει την εκπροσώπησή του από δικηγόρο, θα αναγκαστεί τελικά να το κάνει στο τελευταίο στάδιο της απαλλοτρίωσης, προκειμένου να καταφέρει να εισπράξει το καθορισθέν ποσό αποζημίωσης. Δυστυχώς, η αναγκαστική αυτή προσφυγή σε πληρεξούσιο δικηγόρο στο τελευταίο αυτό στάδιο της διαδικασίας, θα έχει σαν αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος και να υποβληθεί τελικά ο ιδιοκτήτης σε επιπλέον δικαστικά έξοδα, ενώ, παράλληλα θα έχει χάσει την πολύτιμη εκπροσώπησή του στα δικαστήρια του καθορισμού του ύψους της αποζημίωσης.

β) Η εκπροσώπηση όλων των θιγόμενων ιδιοκτητών στις δίκες προσωρινού και οριστικού προσδιορισμού τιμής μονάδος αποζημιώσεως είναι αυτονόητο ότι θα αυξήσει κατά πολύ το ύψος των αποζημιώσεων που θα καταβληθούν, καθώς απέναντι στην πρόταση του Ελληνικού Δημοσίου (η οποία πάντοτε είναι εξευτελιστικά χαμηλή) θα υπάρχει ένας ισχυρότατος αντίλογος και τα αντίστοιχα αποδεικτικά στοιχεία που τον στηρίζουν, στα οποία και μόνο θα μπορέσουν να στηριχθούν οι δικαστές για να καθορίσουν τιμές υψηλότερες από αυτές που θα προτείνει το Ελληνικό Δημόσιο.

γ) Πολλά από τα θιγόμενα ακίνητα είναι πολύ πιθανόν, πέρα από την αποζημίωση των απαλλοτριουμένων εκτάσεων και των επικειμένων τους, να δικαιούνται ιδιαίτερης αποζημίωσης, λόγω μείωσης της αξίας του τμήματος που απομένει. Τέτοια ιδιαίτερη αποζημίωση δεν επιδικάζεται από το Δικαστήριο παρά μόνο αν υποβληθεί σχετικό τεκμηριωμένο αίτημα.

δ) Στο συγκεκριμένο έργο, εμφανίζεται ιδιαίτερα εκτεταμένο το φαινόμενο της αυταποζημίωσης. Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει, ότι θεωρείται δεδομένο ότι το έργο θα ωφελήσει όλες τις παρόδιες ιδιοκτησίες και για το λόγο αυτό δεν θα αποζημιωθούν για το σύνολο των απαλλοτριουμένων εκτάσεων παρά μόνο για μέρος αυτών. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι από τα 77 περίπου στρέμματα γης που απαλλοτριώνονται, προβλέπεται ότι θα αποζημιωθούν μόνο τα 20! Η αδικία αυτή μπορεί σε πολλές περιπτώσεις – δυστυχώς όχι σε όλες – να αρθεί, με ειδική διαδικασία ενώπιον των Δικαστηρίων.

Στον εύλογο προβληματισμό που δημιουργείται ενόψει των ανωτέρω πληροφοριών και αφορά το γεγονός ότι κανείς δεν επιθυμεί να υποβληθεί σε ιδιαίτερες δαπάνες προκειμένου να εισπράξει την αποζημίωση που θεωρεί ότι αυτονόητα δικαιούται, θα πρέπει να τονιστεί ότι τα περισσότερα δικηγορικά γραφεία αναλαμβάνουν τις υποθέσεις απαλλοτριώσεων εργολαβικά, δηλαδή, με αμοιβή που ορίζεται σε ποσοστό ανάλογο με το ποσό της αποζημίωσης και καταβάλλεται με την είσπραξη αυτής. Έτσι, κάθε ιδιοκτήτης εξασφαλίζει τόσο το γεγονός ότι δεν χρειάζεται να προκαταβάλλει δικηγορική αμοιβή, αλλά και το γεγονός ότι δικηγόρος και πελάτης λειτουργούν με κοινό στόχο και γνώμονα την κατά το δυνατό μεγαλύτερη αποζημίωση, που στην περίπτωση αυτή θα ωφελήσει και τους δύο.

Ενόψει αυτού, ο θιγόμενος ιδιοκτήτης δεν έχει κανένα λόγο να φοβάται να απευθυνθεί σε πληρεξούσιο δικηγόρο. Εξάλλου, η νομοθεσία στην πραγματικότητα τον αναγκάζει να το κάνει, έστω και κατά το τελευταίο στάδιο, δηλαδή κατά την είσπραξη της αποζημίωσης. Αφού τελικά αργά ή γρήγορα ο θιγόμενος ιδιοκτήτης θα αναγκαστεί να καταφύγει σε δικηγόρο, γιατί να μην προνοήσει και να το πράξει εγκαίρως, ούτως ώστε να δοθεί με αξιώσεις ο αγώνας που αφορά τον καθορισμό των μεγαλύτερων τιμών αποζημίωσης, τις ιδιαίτερες αποζημιώσεις, την τυχόν άρση της αυταποζημίωσης και όλα τα υπόλοιπα ειδικά θέματα που αφορούν την κάθε ιδιοκτησία.

Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι ο πολίτης έχει ισχυρότατο δικαίωμα στην ιδιοκτησία του, ακόμα και στο καθεστώς της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Ωστόσο, χρειάζεται εξειδικευμένους αρωγούς, ώστε να προασπίσει αποτελεσματικά τα δικαιώματά του απέναντι σε ένα Ελληνικό Δημόσιο που εν προκειμένω λειτουργεί εξ ορισμού σε βάρος του.
Comments (2)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. Ν.Δ. says:

    ΕΡΕ ΠΕΙΝΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΕΣΕΙ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ……

  2. Γιάννης Γκούμας says:

    Λογικό να έχει πέσει πείνα, όπως και σε κάθε επάγγελμα που προσφέρει υπηρεσίες. Όταν η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ καταφέρνουν να τρομοκρατούν απλοϊκούς ανθρώπους και να τους πείθουν ότι δεν υπάρχει άλλη διέξοδος και με ότι κάνουν θα πάμε καλά, αυτά συμβαίνουν.
    Όταν όλα τα χρήματα πάνε σε τέτοια άχρηστα έργα, λείπουν από αλλού. Τις τελευταίες 20 φορές που έχω διανύσει το δρόμο αυτό η κυκλοφορία των οχημάτων δεν δικαιολογεί την ανάγκη αυτού του έργου. Μαντέψτε τι την δικαιολογεί λοιπόν….

Σχολιάστε