Σάββας Αθανασίου: Τι έγιναν τα χρήματα από τις ανεμογενήτριες;o Σάββας Αθανασίου

o Σάββας Αθανασίου

Με επιστολή του προς τον υπουργό Ανάπτυξης, ο επικεφαλής του Δικτύου Πολιτών ΑλλάΖΟΥΜΕ τα Μέθανα και την Τροιζηνία ο κ. Σάββας Ν. Αθανασίου, ζητεί να πληροφορηθεί τι γίνονται τα χρήματα που εισπράττονται από τις ανεμογενήτριες:

Προς τον υπουργό Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη
Κοινοποίηση: Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Περιφέρειας κ. Καλογερόπουλο.

Κύριε υπουργέ,

Θα μου επιτρέψετε να σας θέσω ένα θέμα που έχει προκύψει στο Δήμο Τροιζηνίας σχετικά με την διάθεση πόρων που προέρχονται από το ειδικό τέλος που εισπράττει ο Δήμος από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Κατά τα εγκαίνια της έκθεσης Παραδοσιακών Ελληνικών Ξύλινων Σκαφών, που έγινε στα Μέθανα, το Σάββατο 25 Μαίου 2013, ο δήμαρχος Τροιζηνίας κ. Ιωάννης Σαμπάνης δήλωσε στο δημόσιο λόγο του ότι “Ο Δήμος Τροιζηνίας για τον πολιτισμό, την παιδεία και τον αθλητισμό, τους “ευγενείς τομείς”, δεν ξοδεύει ούτε ένα ευρώ από τα έσοδα του, αλλά οι δραστηριότητες αυτές, χρηματοδοτούνται από τα έσοδα που έχει ο δήμος, από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,κυρίως δηλαδή από τα αιολικά πάρκα, στην περιοχή της Τροιζηνίας”.

Σύμφωνα με την παράγραφο Α.1. του άρθρου 25 του Ν.3468/2006 κάθε παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στον οποίο χορηγείται άδεια παραγωγής επιβαρύνεται από την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του σταθμού με ειδικό τέλος. Το τέλος αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό 3% επί της προ Φ.Π.Α., τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας στον Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου ή των μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Σύμφωνα με την παράγραφο Α.2.,του ίδιου νόμου, τα ποσά που αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος παρακρατούνται από τον αρμόδιο Διαχειριστή και αποδίδονται, κατά ποσοστό 80% στον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου βαθμού, εντός των διοικητικών ορίων του οποίου είναι εγκατεστημένοι οι σταθμοί ΑΠΕ και κατά ποσοστό 20% στον ή τους ΟΤΑ πρώτου βαθμού από την εδαφική περιφέρεια των οποίων διέρχεται η γραμμή σύνδεσης του σταθμού με το Σύστημα ή το Δίκτυο.
Σύφωνα με την παράγραφο Α.3., του ίδιου άρθρου, τα ποσά που αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος εγγράφονται σε χωριστό προϋπολογισμό εσόδων του οικείου ΟΤΑ πρώτου βαθμού και διατίθενται υποχρεωτικά και αποκλειστικά, σε ποσοστό 80%,για την εκτέλεση έργων τοπικής ανάπτυξης, σε περιοχές εντός των ορίων του δημοτικού, ή κοινοτικού διαμερίσματος όπου είναι εγκατεστημένος ο σταθμός ή διέρχεται η γραμμή σύνδεσης και σε ποσοστό 20% , στην υπόλοιπη περιφέρεια του οικείου ΟΤΑ ,του πρώτου βαθμού. Επίσης, προβλέπεται όπως οι οικείοι Ο.Τ.Α υποχρεούνται να υποβάλλουν στον υπουργό Ανάπτυξης και τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας εντός του πρώτου τριμήνου κάθε επόμενου έτους έκθεση με τον απολογισμό της αξιοποίησης των εσόδων που προέρχονται από το ειδικό τέλος.
Το ερώτημα που σας θέτω και ζητώ να μου απαντήσετε είναι αν ο Δήμος Τροιζηνίας έχει καταθέσει σχετική πρόταση και απολογισμό από το ειδικό τέλος που εισπράττει από τις ανεμογεννήτριες που είναι εγκατεστημένες στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου, όπως αναφέρει η ισχύουσα νομοθεσία.
Υπενθυμίζω ότι το 1% υπέρ οικιακού καταναλωτή λειτουργεί ως εξής: Στο Δήμο που ανήκουν χωροταξικά οι ανεμογεννήτριες μετράνε το σύνολο των ρολογιών σε όλα τα σπίτια. Το ποσό που μαζεύεται συνολικά κάθε χρόνο διαιρείται αναλογικά με τον αριθμό των ρολογιών και στο τέλος κάθε έτους στον εκκαθαριστικό λογαριασμό της ΔΕΗ που παίρνει στα χέρια του ο καταναλωτής πρέπει να υπάρχει γραμμένο επάνω στον λογαριασμό το ποσό που του αφαιρείται για τον άνωθεν λόγο. Βέβαια υπάρχουν περιπτώσεις που ο ΛΑΓΗΕ δεν αποδίδει τα συγκεκριμένα ποσά και στην ουσία κρατάει τα λεφτά η ΔΕΗ.

Εξάλλου, το 1,7% παρακρατείται υπέρ ΟΤΑ και το 0,3% υπέρ Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. ( Πράσινου Ταμείου).
Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 24 του Ν.3983/2011: “Ποσό μέχρι ποσοστού 1% της προ Φ.Π.Α. τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αποδίδεται στους κατόχους άδειας προμήθειας που προμηθεύουν ηλεκτρική ενέργεια στους οικιακούς καταναλωτές των Δήμων στους οποίους λειτουργούν οι σταθμοί ΑΠΕ, με σκοπό να πιστωθούν οι οικιακοί καταναλωτές μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας .Δικαιούχοι της πίστωσης της παρούσας παραγράφου είναι οι οικιακοί καταναλωτές εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας του Δήμου, εφόσον υπάρχει, όπου λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ. Η πίστωση αφορά στη χρέωση των καταναλώσεων ενέργειας και όλων των πρόσθετων επιβαρύνσεων επί αυτής. Τυχόν υπόλοιπο της ανωτέρω πίστωσης επιμερίζεται ανά παροχή στους οικιακούς καταναλωτές του αντίστοιχου Δήμου ή κοινότητας ως αντιστάθμισμα των χρεώσεων υπέρ τρίτων στους οποίους και αποδίδεται σύμφωνα με τα ισχύοντα”.
Για το λόγο αυτό ζητώ να με ενημερώσετε πόσα ποσά έχουν παρακρατηθεί και έχουν αποδοθεί στους οικιακούς καταναλωτές του Δήμου Τροιζηνίας.
Αναλυτικότερα ζητώ να πληροφορηθώ:

1. Έχουν παρακρατηθεί από το ΛΑΓΗΕ τα προβλεπόμενα από το νόμο ανταποδοτικά τέλη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, που οφείλει να καταβάλλει για τα Αιολικά Πάρκα που είναι εγκατεστημένα στο Δήμο Τροιζηνίας.
2.Ποιο είναι το ακριβές ποσό που έχει παρακρατηθεί από το ΛΑΓΗΕ;
3. Σε ποιο ποσοστό επί της τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται το ποσό που έχει παρακρατηθεί από το ΛΑΓΗΕ;
4. Εάν δεν έχουν παρακρατηθεί από το ΛΑΓΗΕ τα προβλεπόμενα ανταποδοτικά τέλη από τα αιολικά πάρκα, που οφείλεται η μη παρακράτησή τους;
5.Η ΔΕΗ έχει πιστώσει τους οικιακούς λογαριασμούς καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας των κατοίκων της Τροιζηνίας;
6.Εάν τα ποσά που αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος έχουν αποδοθεί στο Δήμο Τροιζηνίας, ποια έργα τοπικής ανάπτυξης έχουν εκτελεστεί, στα διοικητικά όρια των οποίων λειτουργεί τα αιολικά πάρκα, όπως προβλέπεται άλλωστε από το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας;
7.Αν έχει καταβληθεί το ειδικό τέλος στο Δήμο Τροιζηνίας και δεν έχουν γίνει αναπτυξιακά έργα και δεν έχει κατατεθεί ο σχετικός απολογισμός, ποια διαδικασία θα κινήσετε κατά των υπευθύνων του Δήμου Τροιζηνίας;
Μετά τιμής

Σάββας Ν. Αθανασίου
Μέθανα, 28 Μαίου 2013.
Σχολιάστε