Πλειοδοτικός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση και εκμετάλλευση του σχολικού κυλικείου του Γυμνασίου Πόρου


Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πόρου κ. Λίτσας Χρήστος λαμβάνοντας υπόψη:
1.Την υπ’ αριθμ. 64321/Δ4/16-5-2008 απόφαση ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ. (ΦΕΚ 1003/30-5-2008/τ.Β΄), που  αφορά τη λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων.
2.Την Αγορανομική Διάταξη 3/2012/Α4-442 (ΦΕΚ 2432/4-9-12 τεύχος Β΄) που αφορά στον  καθορισμό των ανωτάτων τιμών διάθεσης ορισμένων ειδών που περιλαμβάνονται στις παρ. 6 και
7 του άρθρ.1 της Α.Δ. 7/2009.
3.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της προκήρυξης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε  βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
Ανοιχτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση και εκμετάλλευση του σχολικού κυλικείου του Γυμνασίου Πόρου.
Διαβάστε αναλυτικά την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Σχολιάστε