Πίνακας Αποφάσεων ΔΣ Πόρου – Συνεδριάσεις 19η-30ήΤο Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου στις συνεδριάσεις του στις 11.7, 16.7, 23.7, 30.7, 10.8, 24.8, 25.8, 6.9, 19.9, 20.9 και 8.10.2018 έλαβε τις ακόλουθες Αποφάσεις:

 • Απόφαση 157/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η δαπάνη ηχητικής-φωτιστικής κάλυψης της συναυλίας του Χρήστου Δάντη στο πλαίσιο του “Poros Arts Festival”.
 • Απόφαση 158/2018: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας ψήφισαν άλλη πρόταση, ο δ.σ. της πλειοψηφίας κ. Δόσκαρης ψήφισε ΛΕΥΚΟ και η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή δήλωσε ΠΑΡΟΥΣΑ) ο καθορισμός κοινοχρήστων χώρων ως παραχωρούμενων από το 2018 και εφ’ εξής.
 • Απόφαση 159/2018: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας κ.κ. Σπυρίδων και Μητσιοπούλου πρότειναν την αναβολή του θέματος) ο καθορισμός της Παναγίας της Ζωοδόχου Πηγής ως Πολιούχου του Δήμου και η καθιέρωση της ημέρας εορτασμού της ως τοπικής αργίας.
 • Απόφαση 160/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα ο καθορισμός των «Συνοριακών της Νεότερης Ελλάδας» ως τοπικής αργίας.
 • Απόφαση 161/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα ο ορισμός του δ.σ. κ. Παπαχρήστου ως μέλους της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στην περιοχή του Δήμου Πόρου».
 • Απόφαση 162/2018: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας καταψήφισαν την πρόταση) η δαπάνη υπηρεσίας hosting των “Meteo Cams” στους server του Δήμου, για ένα έτος.
 • Απόφαση 163/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η ανανέωση του συμφωνητικού επαγγελματικής μίσθωσης του ΚΕΠ για δύο χρόνια.
 • Απόφαση 164/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η εκ νέου δωρεάν παραχώρηση χώρου για τη στέγαση του Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης Πόρου.
 • Απόφαση 165/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα (οι δ.σ. της μειοψηφίας κ.κ. Μητσιοπούλου και Ζεντέλης ψήφισαν ΛΕΥΚΟ) η υπ’ αριθμ. 310/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (εκτέλεση Π/Υ 2ου τριμήνου 2018).
 • Απόφαση 166/2018: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η δ.σ. της μειοψηφίας κ. Μητσιοπούλου και ο δ.σ. της πλειοψηφίας κ. Δόσκαρης ψήφισαν ΛΕΥΚΟ) η υπ’ αριθμ. 197/2018 Απόφαση του ΔΣ του ΔΛΤ (εκτέλεση Π/Υ 2ου τριμήνου 2018).
 • Απόφαση 167/2018: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (με την αρνητική ψήφο των αποχωρησάντων) η δαπάνη ηχητικής-φωτιστικής κάλυψης της συναυλίας του Τόνι Σφήνου στο πλαίσιο του “Poros Arts Festival”.
 • Απόφαση 168/2018: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (με την αρνητική ψήφο των αποχωρησάντων) η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 122/2015 Απόφασης του ΔΣ (μεταβολή δικαιωμάτων λογαριασμού).
 • Απόφαση 169/2018 (θέμα ΕΗΔ): Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 310/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για απευθείας ανάθεσης του έργου «Διαγραμμίσεις δρόμων», μετά τον άγονο διαγωνισμό που διενεργήθηκε.
 • Απόφαση 170/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υποβολή αιτήματος έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού.
 • Απόφαση 171/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης στο ΚΥΕ της «Πόρου Άμπελος ΙΚΕ».
 • Απόφαση 172/2018 (θέμα ΕΗΔ): Εγκρίθηκε ομόφωνα η αποδοχή αίτησης υπαλλήλου περί μη-ανανέωσης σύμβασης ΙΔΟΧ για τα έτη 2017-2018 στο ΚΔΑΠ.
 • Απόφαση 173/2018 (θέμα ΕΗΔ): Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 5/2018 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (διάθεση σχολικών χώρων για τις ανάγκες της 10ης Διεθνούς Θερινής Ακαδημίας Πιάνου).
 • Απόφαση 174/2018 (θέμα Ε.Η.Δ.): Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η δ.σ. της μειοψηφίας κ. Μητσιοπούλου καταψήφισε την πρόταση) η υπ’ αριθμ. 311/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (αναμόρφωση Π/Υ 2018).
 • Απόφαση 175/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η μεταβίβαση της αρμοδιότητας εξειδίκευσης των πιστώσεων του Προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή.
 • Απόφαση 176/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το έτος 2018 στον εσωτερικό χώρο του Κ.Υ.Ε. του κ. Σαμπάνη Παναγιώτη έως ώρα 03:00.
 • Απόφαση 177/2018 (θέμα ΕΗΔ): Εγκρίθηκε ομόφωνα η εξειδίκευση δαπάνης για την πρόσβαση στη νομική βάση πληροφοριών «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ».
 • Απόφαση 178/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η καταστροφή αντικειμένων του Δήμου που δεν έχουν καμία αξία.
 • Αποφάσεις 179 & 180/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η εκποίηση μη – χρησιμοποιούμενων κινητών αντικειμένων του Δήμου με δημοπρασία.
 • Απόφαση 181/2018: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας κ.κ. Σπυρίδων, Μητσιοπούλου και Μάνδηλας καταψήφισαν την πρόταση, ενώ η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή ψήφισε ΛΕΥΚΟ) η έκφραση της υποστήριξης του ΔΣ σε πρωτοβουλία και προτάσεις πολιτών για τον υδροφόρο ορίζοντα του κάμπου Τροιζηνίας.
 • Απόφαση 182/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα το από 11.7.2018 πρακτικό της Επιτροπής Εξέτασης Αιτήσεων.
 • Απόφαση 182Α/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η χορήγηση τετραήμερης άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον κ. Αναστασιάδη Αναστάσιο.
 • Απόφαση 183/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η απόδοση τιμών στον αποδημήσαντα πρ. Υπουργό Γιώργο Καλό.
 • Απόφαση 184/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η εξειδίκευση δαπάνης για την προμήθεια ψυγείων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου.
 • Απόφαση 185/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η χορήγηση διήμερης άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον κ. Μανιάτη Στυλιανό-Ιωάννη.
 • Απόφαση 186/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 5/2018 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (κατανομή λειτουργικών εξόδων στις Σχολικές Επιτροπές).
 • Απόφαση 187/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα το από 10.9.2018 πρακτικό της Επιτροπής Εξέτασης Αιτήσεων.
 • Απόφαση 188/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η πρόσληψη ενός παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας και ενός βοηθού βρεφονηπιοκόμου στον Παιδικό Σταθμό.
 • Απόφαση 189/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η εξειδίκευση δαπάνης για πληρωμή παραβόλων έκδοσης πιστοποιητικών επαγγελματικής ικανότητας τριών οδηγών του Δήμου.
 • Απόφαση 190/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 8/2018 Απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (έξοδα κίνησης εκπροσώπου του Δήμου για συμμετοχή στις διεθνείς τουριστικές εκθέσεις Παρισίου και Λονδίνου).
 • Απόφαση 191/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η δαπάνη για ανανέωση πιστοποιητικών πυρασφάλειας στο ΚΔΑΠ και στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό.
 • Απόφαση 192/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα (ο δ.σ. της μειοψηφίας κ. Μωρόπουλος και ο δ.σ. της πλειοψηφίας κ. Δόσκαρης δήλωσαν ΠΑΡΟΝΤΕΣ) η υπ’ αριθμ. 235/2018 Απόφαση του ΔΣ του ΔΛΤ (απολογισμός 2017).
 • Απόφαση 193/2018: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ο δ.σ. της μειοψηφίας κ. Μωρόπουλος καταψήφισε την πρόταση) η υπ’ αριθμ. 237/2018 Απόφαση του ΔΣ του ΔΛΤ (αναμόρφωση Π/Υ 2018).
 • Απόφαση 194/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 332/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (αναμόρφωση Π/Υ Δήμου 2018).
 • Απόφαση 195/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 325/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (θέσπιση ειδικού τέλους χρήσης κ/χ για εργοτάξια δημοσίων εργολαβιών).
 • Απόφαση 196/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η Μελέτη μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας για την εκτέλεση του έργου αποκατάστασης του δικτύου αποχέτευσης – ΒΙΟΚΑ στην περιοχή Σφαιρίας.
 • Απόφαση 197/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα (η δ.σ. της μειοψηφίας κ. Μητσιοπούλου και η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή ψήφισαν ΛΕΥΚΟ) η παραχώρηση κ/χ χώρου στην εταιρία ΖΙΤΑΚΑΤ για προσωρινή εγκατάσταση εργοταξίου του έργου αποκατάστασης του δικτύου αποχέτευσης – ΒΙΟΚΑ στην περιοχή Σφαιρίας.
 • Απόφαση 198/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης για δημιουργία ψηφιακής βάση δεδομένων και διαχείριση των γεωχωρικών δεδομένων του δημοτικού δικτύου διανομής πόσιμου νερού.
 • Απόφαση 199/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 6/2018 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (διάθεση χρήσης σχολικών χώρων σε αθλητικά σωματεία και δημότες).
 • Απόφαση 200/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα ο ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου στην Επιτροπή παραλαβής του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση parking Αγ. Στεφάνου».
 • Απόφαση 201/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η σύσταση Επιτροπής στέγασης ακινήτων (κατ’ αναλογία της παρ. 2 του ά. 3 του Ν. 3130/2003).
 • Απόφαση 202/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η αναγκαιότητα μίσθωσης αγροκτήματος στη θέση Μιστρέτσι-Μπέλεσι για τις ανάγκες ύδρευσης του Δήμου.
 • Απόφαση 203/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα ο ορισμός Επιτροπής εκτίμησης ακινήτου για μίσθωση αγροκτήματος στη θέση Μιστρέτσι-Μπέλεσι για τις ανάγκες ύδρευσης του Δήμου.
 • Απόφαση 204/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η αίτημα της ΟΤΕ Α.Ε. για μετατόπιση καμπίνας.
 • Απόφαση 205/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η εξειδίκευση δαπανών για την προμήθεια ειδών για τέλεση των εγκαινίων του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πόρου.
 • Απόφαση 206/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η εξειδίκευση δαπανών για την προμήθεια ειδών για διοργάνωση εκδηλώσεων εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940.Σχολιάστε