Ξεκινάει η ενεργοποίηση των «προσωρινών ΑΜΚΑ» για τους πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν να εμβολιαστούνΌπως ενημερώθηκε ο Δήμος Πόρου από το αρμόδιο Υπουργείο, ξεκινάει από την Τρίτη 6.4.2021 η διαδικασία ενεργοποίησης των «προσωρινών ΑΜΚΑ» των πολιτών τρίτων χωρών που δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ και επιθυμούν να εμβολιαστούν κατά του covid-19. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν στο ΚΕΠ του Δήμου Πόρου σχετική ηλεκτρονική αίτηση (sofia.makri.kep0173@kep.gov.gr) στην οποία θα αναγράφουν το τηλέφωνό τους και θα επισυνάπτουν αντίγραφο του διαβατηρίου τους στο οποίο θα φαίνονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία: αριθμός διαβατηρίου, επώνυμο, όνομα, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, φωτογραφία, όνομα πατρός και όνομα μητρός (αν δεν υπάρχουν στο διαβατήριο να αναγραφούν στο κείμενο του e-mail).

Αφού λάβουν τον «προσωρινό ΑΜΚΑ» οι πολίτες μπορούν να συμπληρώνουν και να αποστέλλουν στον Δήμο την ηλεκτρονική αίτηση εμβολιασμού που είναι αναρτημένη στο poros.gr, ενώ όσοι ήδη έχουν αποστείλει τέτοια αίτηση πρέπει να γνωστοποιήσουν στον Δήμο τον «προσωρινό ΑΜΚΑ» τους μαζί με το ονοματεπώνυμό τους με ένα απλό e-mail στο emvolio@poros.gr.

 

Τhe activation of “temporary AMKA” begins for third country citizens who wish to be vaccinated

Our Municipality has been informed today, that the process of activating the “temporary AMKA” for third country citizens who do not have AMKA and wish to be vaccinated against covid-19, will start on Tuesday 6.4.2021. Those interested may send an e-application to the KEP of the Municipality (sofia.makri.kep0173@kep.gov.gr), indicating their phone number and attach a copy of their passport in which the following information must be clearly shown: passport number, surname, first name, date of birth, place of birth, photograph, father’s name and mother’s name (if these details are not shown in the passport they must be written in the text of the e-mail).

After receiving the “temporary AMKA” the citizens can complete and send to the Municipality the electronic application for vaccination which is posted on poros.gr, while those who have already sent an application should notify the Municipality of their “temporary AMKA” together with their name and surname by sending a simple e-mail to emvolio@poros.gr.
Σχολιάστε