Ξεκίνησαν οι αιτήσεις εγγραφής στο ΚΔΑΠ Τροιζηνίαςφωτογραφία από την εκδρομή του ΚΔΑΠ Τροιζηνίας στο Λεμονοδάσος

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Τροιζηνίας, περιμένει όλα τα παιδιά από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (Α΄Δημοτικού 2012-2013) έως 12 ετών (ΣΤ΄Δημοτικού 2012-2013) να εγγραφούν στο ΚΔΑΠ Τροιζηνίας για να απολαύσουν ευχάριστες στιγμές με δημιουργικές δραστηριότητες, ομαδικές και ατομικές δράσεις αλλά και εποικοδομητικές ασχολίες.
Οι αιτήσεις εγγραφής ξεκίνησαν και οι γονείς θα πρέπει να υποβάλλουν, πρωτότυπα ή σε επικυρωμένα αντίγραφα, τα εξής:
(α)Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
(β)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
(γ)Εκκαθαριστικό σημείωμα ή επικυρωμένο αντίγραφο αυτού, για το οικονομικό έτος 2011 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2010 έως 31/12/2010)

(1)Εάν η ενδιαφερόμενη είναι μισθωτή απαιτείται:
• Βεβαίωση εργοδότη, από την οποία να προκύπτει η συνέχιση της απασχόλησης, καθώς και το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου)
• Αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του δεύτερου ή τουλάχιστον του πρώτου τριμήνου του 2011 ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο σύμβασης με τον εργοδότη.

(2)Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα απαιτείται:
• Επικυρωμένο αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί εισφορές.

(3)Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα απαιτείται:
• Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α. ή βεβαίωση ότι έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές.

(4)Εάν η ενδιαφερόμενη είναι άνεργη, απαιτείται:
• Επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ
• Αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις περάστε από το ΚΔΑΠ ή καλέστε πρωινές ώρες στο τηλ: 2298043394
Σχολιάστε