Κόκκινος συναγερμός στις ιχθυοκαλλιέργειεςixthΤων Αλ. Γκίτση, Στ. Κοτζαμάνη στην εφημερίδα ΜΕΤΟΧΟΣ & Επενδύσεις (6/9/2013)

Ανάγκη για ταχεία εύρεση λύσης από τους µετόχους και τις τράπεζες  στις ιχθυοκαλλιέργειες  προκύπτει από την ανάγνωση  των αποτελεσµάτων του β’ εξαµήνου στον κλάδο. Κι αυτό γιατί -όπως όλα δείχνουν χωρίς άµεσες παρεµβάσεις στο ζήτηµα της χρηµατοδότησης κινδυνεύει να διακόψει τη λειτουργία του ένα µεγάλο κοµµάτι ενός από τους πλέον εξαγωγικούς κλάδους της χώρας.

Χαρακτηριστικό είναι ότι στη ∆ίας λόγω  έλλειψης ρευστότητας δεν υπάρχουν επαρκείς τροφές για τα ψάρια, µε αποτέλεσµα  η εταιρεία να σπεύδει να πουλήσει σηµαντικό  µέρος τους πριν φτάσει στο επιθυµητό βάρος, άρα σε πολύ χαµηλές τιµές.

Η ουσία επίσης είναι πως µε βάση τα οικονοµικά αποτελέσµατα του πρώτου εξαµήνου το υπό συγχώνευση σχήµα ∆ίας Σελόντα  (περίπου το 35%-40% της συνολικής  εγχώριας παραγωγής) εµφανίζει αρνητικά ίδια κεφάλαια 67,3 εκατ. ευρω, ζηµίες  60,7 εκατ. ευρω, αρνητικές λειτουργικές ταµειακές ροές 4 εκατ. ευρω και καθαρό δανεισµό 274 εκατ. ευρω!

Η εικόνα του άλλου µεγάλου οµίλου,  του Νηρέα, ήταν σαφώς καλύτερη, µε θετικά ίδια κεφάλαια και θετικές ελεύθερες ταµειακές ροές, όµως και στην περίπτωση αυτή ο καθαρός δανεισµός των 220 εκατ. ευρω αποτελεί µεγάλο βάρος, ιδίως αν συνεκτιµήσει  κάποιος το περιβάλλον της χρηµατοπιστωτικής  στενότητας και τα πολύ υψηλά επιτόκια χορηγήσεων της Ελλάδας.

Επίσης, χωρίς µεγάλα προβλήµατα ρευστότητας και χωρίς παρατηρήσεις από τον ορκωτό ελεγκτή εµφανίζεται η µικρότερη σε µέγεθος εταιρεία του κλάδου, Γαλαξίδι.

Μέτοχοι και τράπεζες

Η ουσία είναι ότι τα τρία µεγάλα σχήµατα του χώρου, που σύντοµα θα γίνουν δύο λόγω συγχώνευσης, έχουν καθαρό δανεισµό γύρω στα 490 εκατ. ευρω, γεγονός που µε βάση τα τρέχοντα υψηλά επιτόκια χορηγήσεων οδηγεί σε ετήσιες χρηµατοδοτικές δαπάνες δεκάδων εκατ. ευρω.

Από την άλλη πλευρά, οι πιστώτριες τράπεζες (που έγιναν λιγότερες µετά τις συγχωνεύσεις στον κλάδο) έχουν τοποθετήσει εκατοντάδες εκατ. ευρω σε εταιρείες που είτε δεν µπορούν να αποπληρώσουν τις δόσεις τους είτε ακόµη τους ζητάνε κι άλλα λεφτά για να µην κλείσουν, χωρίς οι µέτοχοι (αν µπορούν) να είναι διατεθειµένοι επί του παρόντος να βάλουν και αυτοί το χέρι στην τσέπη.

Ζητούνται λύσεις

Οι ιχθυοκαλλιέργειες είναι ένας από τους πλέον εξαγωγικούς κλάδους της χώρας, καθώς εξάγεται πάνω από το 70% της παραγωγής του. Αξιοσηµείωτη επίσης είναι η συµβολή του και στην περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, καθώς ο µεγαλύτερος  αριθµός των εργαζοµένων απασχολείται στην επαρχία.

Ωστόσο, ο κλάδος των ιχθυοκαλλιεργειών βουλιάζει. Τα αποτελέσµατα εξαµήνου  της πλειονότητας των εισηγµένων του στο X.A. επιβεβαιώνουν αυτό ακριβώς, ότι η στάση του τραπεζικού συστήµατος και το πόσο αποφασισµένο είναι να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο και να προχωρήσει σε εκ βάθρων αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων των εταιρειών θα διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο στη µετέπειτα πορεία τους.

Παράλληλα, οι ιχθυοκαλλιέργειες αντιµετωπίζουν και έντονο πρόβληµα από τις µειωµένες τιµές προϊόντος, αλλά και από τις καθυστερήσεις στην επιστροφή του ΦΠ A.

ΔΕΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ Η ΑΝΑΔΙΑΡΘΩΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ

Η κρίσιµη κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι ιχθυοκαλλιέργειες αποτυπώνεται µε τα πλέον µελανά χρώματα στις οικονοµικές καταστάσεις εξάµηνου.

Στην έκθεση, για τη Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες επισηµαίνεται  οτι η ζηµία που εµφανίζει στην εξεταζόµενη περίοδο οφείλεται κυρίως σε µη σίτιση κατά  τους µήνες Μάιο και Ιούνιο λόγω καθυστέρησης χρηµατοδοτήσεων από το τραπεζικό σύστηµα, µε αποτέλεσµα τη µη δυνατότητα κάλυψης των αναγκών από τον βασικό προµηθευτή τροφών της εταιρείας.

Αυτό το πρόβληµα εµφανίστηκε πάλι και τον Αύγουστο…

Η εταιρεία, αντιµετωπίζοντας τα συγκεκριµένα  ζητήµατα ρευστότητας για τα οποία έχει επικοινωνήσει µε τις τράπεζες, έίέει υποβάλει ταµειακό και επιχειρησιακό  σχέδιο και αναµένει θετική ανταπόκριση εν όψει της κατάρτισης µνηµονίου συναντίληψης. .

Η Σελόντα, λόγω των προβληµάτων ρευστότητας που αντιµετωπίζει και καθώς δεν κατάφερε να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση των µακροπρόθεσµων δανειακών της υποχρεώσεων, δεν προέβη στην εξόφληση δώσεων µακροπρόθεσµων δανείων ποσού 21.9 εκατ. ευρω, µε συνέπεια αυτές να καταστούν ληξιπρόθεσµες. Επιπλέον, δεν κατάφερε να συµµορφωθεί µε τους οριζόµενους από τις υφιστάµενες δανειακές  συµβάσεις χρηµατοοικονοµικούς δείκτες, χωρίς  παράλληλα να εξασφαλίσει παρέκκλιση (waiver) από τα αντισυµβαλλόµενα πιστωτικά ιδρύµατα, µε συνέπεια οι δανειακές υποχρεώσεις να δύναται να καταστούν ληξιπρόθεσµες και απαιτητές. Ωστόσο, η διοίκηση της εταιρείας ήρθε σε καταρχήν συµφωνία µε τις πιστώτριες τράπεζες και υπέγραψε Συµφωνία Αµοιβαίας Κατανόησης για τη σύναψη Μνηµονίου Συναντίληψης  (MoU µε τους όρους που θα συµφωνηθούν, τη  χορήγηση περιόδου ανοχής (stand still) αναφορικά µε  τις ληξιπρόθεσµες και απαιτητές καταβολές κεφαλαίου  και τόκων των υφιστάµενων χρηµατοδοτήσεων, καθώς  και πρόσθετη χρηµατοδότηση ποσού 10 εκατ. ευρω. Στο πλαίσιο της συµφωνίας, η διοίκηση του οµίλου Σελόντα αναλαµβάνει δεσµεύσεις έναντι των πιστωτριών τραπεζών, όπως την πρόσληψη και τον ορισµό ανεξάρτητης ελεγκτικής εταιρείας αποδοχής από αυτές, µε σκοπό τη διενέργεια Due Diligence επί  των αποτελεσµάτων των οικονοµικών της καταστάσεων, καθώς και Independent Business Review (IBR) του  επιχειρηµατικού σχεδίου της, την τήρηση συγκεκριµένου  ταµειακού προγράµµατος, που θα συµφωνηθεί  µεταξύ της ίδιας και των πιστωτριών τραπεζών, και την εκχώρηση εγγυήσεων µε κινητή και ακίνητη εταιρική περιουσία.

Η Νηρεύς δεν πληρούσε ορισµένους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες που περιλαµβάνονται στους όρους του µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου µε υπόλοιπο 24 εκατ. ευρω κατά την 30ή Ιουνίου, όπως επίσης δεν έχει πληρώσει τις δόσεις των δανείων  ποσού 1,3 εκατ. ευρω σε άλλο δύο δάνεια συνολικού ποσού ύψους 24 εκατ.  ευρω της ίδιας ηµεροµηνίας.

Επιπλέον δάνειο ύψους 70 εκατ. ευρω, για το  οποίο υπήρχε επιστολή από τις δανείστριες τράπεζες, βάσει της οποίας παρέχεται περίοδος χάριτος για οποιαδήποτε αθέτηση των χρηµατοοικονοµικών δεικτών κϋα την 30/6/2013, µία δόση των 15 εκατ. ευρω  η οποία ήταν απαιτητή την 31 η Ιουλίου 2013 δεν  πληρώθηκε, όµως ο όµιλος είχε υποβάλει αίτηση αναβολής  πριν από την ηµεροµηνία αποπληρωµής για την  καθυστερούµενη δόση. Οι συµµετέχουσες τράπεζες  πληροφόρησαν την εταιρεία στις 30 Αυγούστου ότι η  αίτηση αναβολής δεν εγκρίθηκε.
Comments (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. Γιάννης Γκούμας says:

    Σε τι τιμές ακριβώς εξάγουμε και πόσο κάνουν αυτές οι τροφές; Πώς παράγονται; Υπάρχει βιοσιμότητα σε τέτοιου είδους οικονομική και παραγωγική αλυσίδα; Γιατί εξάγουμε το 70% της παραγωγής ιχθυοκαλλιεργειών και στα σχολεία λιποθυμούν μαθητές από την πείνα; Γιατί υπάρχει καθυστέρηση στην επιστροφή ΦΠΑ; Γιατί τους βάλαμε να πληρώσουν παραπάνω ΦΠΑ και τώρα χρειάζεται επιστροφή του; Γιατί δεν γίνονται συμψηφισμοί στη φορολογία;

    Πολύ απλές ερωτήσεις και προβλήματα που μία κυβέρνηση διαφορετική από την σημερινή ίσως να μπορεί να τα λύσει. Αυτή σίγουρα δεν μπορεί.

    Το μόνο πρόβλημα είναι να πείσουμε τον κόσμο ότι το μισογεμάτο ποτήρι έχει πιο πολύ νερό από το άδειο. Καμιά ιδέα κανείς πώς θα το κάνουμε;

Σχολιάστε