Ιστορικές μνήμες: Σαν σήμερα η επιστολή Κ. Δουζίνα για την προσφορά των Ποριωτών στον Αγώναporos1834-1Γράφει ο Γιώργος Αθανασίου – 

Στην Ιστορική ερευνητική μου έκδοση «Η Προσφορά του Πόρου το 1821 και οι Ποριώτες Αγωνιστές» (Πόρος 2008 σελ. 150), έχω μεταφέρει μία επιστολή του Κωνσταντίνου Γ. Δουζίνα που δημοσιεύτηκε στην Γενική Εφημερίδα της Ελλάδος στις 9 Μαρτίου 1827, εν μέσω του πολέμου. Με την συμπλήρωση 189 χρόνων από την εποχή που δημοσιεύτηκε αυτή η επιστολή θεωρώ υποχρέωσή μου να την φέρω ξανά στην δημοσιότητα προς γνώση των συμπατριωτών μου, όσων δεν έχουνε προμηθευτή αυτή την έκδοση.

Μέσα από αυτή την επιστολή, θα μπορούσε να πει κανείς ότι συμπυκνώνεται όλη η προσφορά των κατοίκων του Πόρου. Η αναφορά του Κ. Δουζίνα αποτελεί την αξιολογότερη μαρτυρία διότι είναι η καλύτερη, η πιο άδολη και κυρίως η πιο αξιόπιστη πηγή των διαδραματισθέντων καθ’ όλη την διάρκεια του Αγώνα. Ο Κ. Δουζίνας έρχεται να μας τα επιβεβαιώσει με τον ειλικρινέστερο αλλά και αντικειμενικότερο τρόπο σε μια στιγμή που ο Αγώνας συνεχιζόταν. Και τούτο γιατί δεν είχε αναγνωριστεί η προσφορά του Πόρου παρ’ ότι ήταν  το πρώτο από τα   νησιά, αλλά και από τα πρώτα μέρη της Ελλάδος, που πήραν τα όπλα εναντίον του Τούρκου κατακτητή, έχοντας μπροστάρηδες τον Επίσκοπο Δαμαλών Ιωνά, τους αδελφούς Μέξη, τον Αλέξανδρο και Κυριάκο Δουζίνα, τον Κων/νο και Σπύρο Μάνεση, τον Γ.Κριεζή και εκατοντάδες άλλα παλληκάρια του Πόρου.

«Πρὸς τὸν Συντάκτην τῆς Γεν. Ἐφημερίδος

  Κύριε,

Οἱ συμπολῖται μου, κάτοικοι τῆς νήσου τοῦ Πόρου, συναγωνίζονται μὲ πατριωτικὸν ζῆλον ἀπ’ ἀρχῆς τοῦ ἱεροῦ τῆς Ἑλλάδος ἀγῶνος εἰς τοὺς κατὰ θάλασσαν πολέμους μὲ τοὺς γείτονας ἡμῶν Ὑδραίους καὶ Πετσιώτας, καὶ πολλοὶ τῶν συμπολιτῶν μου ἔδραμον προθύμως καὶ εἰς τοὺς κατὰ ξηρὰν πολέμους· καὶ εἰς τὴν πολιορκίαν τῆς Κορίνθου εὑρίσκοντο πολλοί, καὶ ὑπῆγαν ἐφοδιασμένοι ἐξ ἰδίων μὲ πλοιάρια, πολεμοφόδια καὶ ζωοτροφίας, καὶ ἄλλοι ὑπὸ τὴν ὁδηγίαν τοῦ γενναίου καπιτάνου Χριστοδούλου καὶ ἄλλων συμπολιτῶν μου καπιτάνων ἐπολέμησαν εἰς Τριπολιτσάν, εἰς Ναύπλιον, εἰς Ἄργος, εἰς Ἀθήνας καὶ ἀλλαχοῦ. Μάρτυρες τῶν πολέμων τῶν συμπολιτῶν μου ἑκατὸν καὶ τεσσαράκοντα γυναῖκες χῆραι, καὶ τόσα ὀρφανὰ τέκνα, τῶν ὁποίων οἱ πατέρες ἀπέθανον μαχόμενοι ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος. Ἡ νῆσος Πόρος ἔχει ὀλίγα τῆς γῆς εἰσοδήματα, καὶ οἱ συμπολῖται μου ἔργον ἔκαμαν τὸν πόλεμον κατὰ ξηρὰν καὶ θάλασσαν. Εἰς μία μόνην ἐκστρατείαν ὑπὲρ τῆς Σάμου ἦσαν περίπου ἑπτακόσιοι τῶν συμπολιτῶν μου μὲ Ὑδραῖα καὶ Πετσιώτικα πλοῖα, ἐν ᾧ ἄλλοι ἕως τετρακόσιοι ἐπολέμουν κατὰ τὸν αὐτὸν καιρὸν εἰς τὴν πολιορκίαν τῆς Κορίνθου. Εἰς τὴν πρώτην Ἑλληνικὴν φρεγάταν, τὴν Ἑλλάδα, εὑρίσκονται ἕως ἑκατὸν συμπολῖται μου. Ἐν ᾧ λοιπὸν καὶ οἱ συμπολῖται μου δὲν ἔλειψαν ποτὲ ἀπὸ τοὺς κατὰ θάλασσαν καὶ ξηρὰν πολέμους, καὶ ἠνδραγάθησαν πολλάκις, κἀμμία Ἑλληνικὴ ἐφημερὶς δὲν ἀνέφερε τίποτε περὶ αὐτῶν, ἐν ᾧ πολλάκις ἀνέφεραν καὶ ἀναφέρουσι περὶ Ὑδραίων, Πετσιωτῶν καὶ Ψαριανῶν. Εἶναι ἀληθινὸν ὅτι αὐτοὶ ἔχουν τὰ πλοῖα, καὶ κατὰ τοῦτο διαφέρουσι τῶν συμπολιτῶν μου κατὰ τὴν ψυχὴν ὅμως καὶ τὴν καρδίαν δὲν εἶναι κατώτεροι αὐτῶν καὶ οἱ συμπολῖται μου καὶ τοῦτο ἠμποροῦν νὰ ὁμολογήσωσι καὶ αὐτοὶ οἱ συναγωνισταί των. Ὡς συνναυμαχοῦντες καὶ συνανδραγαθοῦντες ἔπρεπε δικαίῳ τῷ λόγῳ νὰ συγκαταριθμῶνται μὲ τοὺς Ὑδραίους, Πετσιώτας καὶ Ψαριανούς.

Ὁ σκοπός μου, Κύριε, δὲν εἶναι νὰ ἐγκωμιάσω τοὺς συμπολίτας μου, ἀλλὰ μόνον νὰ φανερώσω τὸ ὁποῖον γίνεται εἰς αὐτοὺς ἄδικον διὰ τῆς τελείας ἀποσιωπήσεως.

                                                                                                                                                                                                    Ἐκ Πόρου 1827 Μαρτίου 3

                                         Ὁ πολίτης Κωνσταντῖνος Γ. Δουζίνας».

Μέσα από την ανοικτή αυτή επιστολή διαπιστώνουμε να ξεχειλίζει η πίκρα και η θλίψη του αγωνιστή για την αποσιώπηση της προσφοράς των συμπατριωτών του από όλα τα έντυπα της εποχής. Μιας προσφοράς που ενώ περιγράφεται σύντομα σε μια επιστολή, εντούτοις μας δίνει την εικόνα ενός κόσμου που αγωνίστηκε με μεγάλο ενθουσιασμό και υπέρμετρο ζήλο θυσιάζοντας όχι μόνο την περιουσία του ( δοθέντος ότι αυτή η προσφορά ήταν δαπανηρότατη, γιατί άλλοι με πενήντα, άλλοι με τριάντα ή είκοσι άνδρες τους οποίους μισθοσυντηρούσαν εξ ιδίων, εκστράτευαν συνέχεια σε αποκλεισμούς φρουρίων, πόλεων αλλά και στην θάλασσα, ως συντροφοναύτες των Υδραίων και Σπετσιωτών) αλλά και αυτή τη ζωή τους για το όραμα της Ελευθερίας.

Ο Κωνσταντίνος Δουζίνας γεννήθηκε το 1789 και απεβίωσε το 1870. Τον Μάρτιο του 1819 γίνεται μέλος της Φιλικής Εταιρείας μυηθείς από τον διδάσκαλο Ν. Παμπούκη. Το 1821 και το 1828 διετέλεσε Δημογέροντας της νήσου. Μετείχε ως πληρεξούσιος του Πόρου στις Εθνικές Συνελεύσεις του 1823 και του 1826 και κατατάχθηκε τιμητικών μεταξύ των 143 Ποριωτών που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες. Μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 1823 είχε διαθέσει για τον Αγώνα 16.100 γρόσια.

Γιώργος Αθανασίου
Σχολιάστε