Ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών προς τον Δήμο Πόρου με έως 100 δόσειςΣε εφαρμογή του Ν. 4611/2019, η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πόρου καλεί τους οφειλέτες του Δήμου σε ρύθμιση του συνόλου των οφειλών τους που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και 16.7.2019.

Με την υπαγωγή στη ρύθμιση προβλέπεται απαλλαγή από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε.προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη-υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη-καταβολής τέλους, σε ποσοστό από 50% έως και 100%, ανάλογα με τον αριθμό μηνιαίων δόσεων, ενώ το ελάχιστο ποσό των μηνιαίων δόσεων (πλην της τελευταίας) είναι 20€.

Η ρύθμιση προβλέπει:

1. Με εφάπαξ καταβολή, απαλλαγή εκατό τοις εκατό (100%) των προσαυξήσεων/τόκων/προστίμων.

2. Από 2 έως 24 δόσεις, απαλλαγή ογδόντα τοις εκατό (80%) των προσαυξήσεων/τόκων/προστίμων.

3. Από 25 έως 48 δόσεις, απαλλαγή εβδομήντα τοις εκατό (70%) των προσαυξήσεων/τόκων/προστίμων.

4. Από 49 έως 72 δόσεις, απαλλαγή εξήντα τοις εκατό (60%) των προσαυξήσεων/τόκων/προστίμων.

5. Από 73 έως 100 δόσεις, απαλλαγή πενήντα τοις εκατό (50%) των προσαυξήσεων/τόκων/προστίμων.

Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται το αργότερο έως 16.9.2019.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Πόρου (τηλ. 2298320519 & 2298320526).
Σχολιάστε