Επιστολή – Πρόσκληση από την “Ποριώτισσα”Από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Πόρου “Ποριώτισσα” λάβαμε το ακόλουθο μειλ, το οποίο υπογράφεται από τις “προσκαλούσες”: 

“ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΟΥ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΡΟΥ»

«Η ΠΟΡΙΩΤΙΣΣΑ»

Με την υπό ημερομηνίαν 30.07.2018 αίτησή μας, η οποία και απεστάλη νομοτύπως στον Σύλλογό μας στις 06.08.2018, εμείς οι προσκαλούσες, που αποτελούμε εκατόν δεκαεπτά (117) ενεργά μέλη του Συλλόγου μας, υποβάλαμε, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού του Συλλόγου μας, εγγράφως το αίτημα να συγκληθεί άμεσα έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, με μοναδικό θέμα την όσο το δυνατόν ταχύτερη προκήρυξη νέων εκλογών, την εκκίνηση της διαδικασίας τους σύμφωνα με το καταστατικό μας και την ανάδειξη Εφορευτικής Επιτροπής που θα διεξαγάγει τις εκλογές αυτές, ούτως ώστε να τελειώσει εδώ η εσχάτως και χωρίς λόγο δημιουργηθείσα στο Σύλλογό μας ανωμαλία και, έτσι, να συνεχίσει αυτός να λειτουργεί ομαλά και σύμφωνα με τους σκοπούς του και το καταστατικό του, το οποίο άλλωστε αποτελεί το πρωταρχικό και κύριο μέλημά μας πέρα και πάνω από τις όποιες αντιδικίες.

Σύμφωνα, λοιπόν, με το άνω άρθρο του Καταστατικού μας, η σύγκληση της κατά τα ανωτέρω αιτηθείσης έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως είναι υποχρεωτική και, μάλιστα, εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή τού προς τούτο σχετικού αιτήματος.

Με νεώτερη δε πρόσκληση μας προς την Πρόεδρο του Συλλόγου μας, η οποία και αυτή απεστάλη νομοτύπως στον Σύλλογό μας στις 24.08.2018, ζητήσαμε να ορισθεί, όπως ορίζει το Καταστατικό μας, ημερομηνία συγκλήσεως της άνω νομίμως ζητηθείσης έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως.

Η από εμάς, όμως, κατά τα άνω αιτηθείσα έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν συνεκλήθη εντός της προθεσμίας που προβλέπει το άνω άρθρο του Καταστατικού μας.

Κατόπιν τούτου και όπως δικαιούμεθα από το άρθρο 8 του Καταστατικού του Συλλόγου μας:

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ

εμείς την από εμάς αιτηθείσα άνω έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας και, ειδικότερα, ορίζουμε ως ημερομηνία συγκλήσεως αυτής την Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 18:30 και τόπο συγκλήσεως αυτής το κατάστημα της κ. Λίλιαν ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (κατάστημα Captain), στην θέση «ΚΑΝΑΛΙ» Πόρου και

ΚΑΛΟΥΜΕ

όλα τα μέλη του Συλλόγου μας να παρευρεθούν σε αυτήν, ούτως ώστε να ληφθεί απόφαση για το θέμα για το οποίο ζητήσαμε την έκτακτη σύγκληση της Γενικής μας Συνελεύσεως, ήτοι για:

Την προκήρυξη νέων εκλογών, την εκκίνηση της διαδικασίας τους σύμφωνα με το καταστατικό μας και την ανάδειξη Εφορευτικής Επιτροπής που θα διεξαγάγει τις εκλογές αυτές.

Πόρος 30.08.2018

Οι προσκαλούσες”
Σχολιάστε