Επανέρχεται το “Δελφίνι Εξπρές” στον Αργοσαρωνικό, όμως…Γράφει ο Σάββας Αθανασίου στο mymethana.gr

Η νομοθεσία που διέπει τους πλειστηριασμούς των πλοίων με ελληνική σημαία άλλαξε πριν από μερικά χρόνια για να προστατεύσει και τα δικαιώματα των ναυτικών, αλλά και του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου. Έτσι, όταν ένα πλοίο εκπληστηριάζεται, τα χρέη του προηγούμενου πλοιοκτήτη προς τα ασφαλιστικά ταμεία, ακολουθούν το πλοίο. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις που το ΝΑΤ, το υπουργείο Ναυτιλίας, η Πολιτεία θα πρέπει να δείχνουν ευελιξία ώστε να εισπράττει χρήματα από παρόμοιες περιπτώσεις, να προσθέτει θέσεις εργασίας στη θάλασσα, να ενισχύει τον ακτοπλοϊκό στόλο και τις συνδέσεις από την ηπειρωτική χώρα προς τα νησιά. Έχω υπόψιν μου μια περίπτωση που θα δώσει λύσεις στο συγκοινωνιακό πρόβλημα του Αργοσαρωνικού και κυρίως της Αίγινας, των Μεθάνων και του Πόρου.
Ας πάμε αμέσως στο θέμα και στο πρόβλημα:

Η κυρία Αθανασία – Αναστασία Πάντου εξασφάλισε δυνάμει της με αριθμό 1.625/13.11.2017 περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης πλοίου του συμβολαιογράφου της περιφέρειας του Ειρηνοδικείου Λασιθίου Ιωάννη Παπαδομιχελάκη του Μιχαήλ, το υπό ελληνική σημαία επιβατηγό πλοίο με το όνομα “ΔΕΛΦΙΝΙ ΕΞΠΡΕΣ” με αριθμό νηολογίου ΝΠ 5051, Β΄ κλάσεως, με το διακριτικό διεθνές σήμα SV 2743, κόρων ολικής χωρητικότητας 195,88, κ.κ.χ. 142,9, μήκους ολικού 33,50 μ., μήκους νηολόγησης 31,13 μ., πλάτους ολικού 5,68 μ., βάθους 1,80 μ. με δύο πετρελαιοκίνητες μηχανές κατασκευής ΗΠΑ και μάρκας Caterpillar, 12 κυλίνδρων έκαστη και ιπποδύναμης 1250 NHP καθώς και δύο ηλεκτρομηχανές 60 KVA έκαστη, ταχύτητας 24 μιλίων/ώρα.

Το ανωτέρω πλοίο κατασχέθηκε και επλειστηριάσθηκε για οφειλές προς τρίτους και ευρισκόταν κατά τα τελευταία 17 περίπου έτη (από το έτος 2000) εγκαταλελειμένο σε καρνάγιο της περιοχής του Αγίου Νικολάου Κρήτης. Λόγω της παραμονής του στην ξηρά εκλάπη από αυτό το σύνολο σχεδόν του εξοπλισμού του (ναυτιλιακού, ηλεκτρονικού κλπ) ενώ έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές με συνέπεια να απαξιωθεί.

Το εν λόγω είναι το ιστορικό πλοίο το οποίο πραγματοποιούσε στον Αργοσαρωνικό καθημερινά δρομολόγια από Πόρο προς Πειραιά και αντίστροφα (προσεγγίζοντας και τα λιμάνια της Αίγινας και των Μεθάνων) επί περίπου 25 χρόνια με συνέπεια να συνδεθεί άρρηκτα με την καθημερινότητα των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού αυτού και να αποτυπωθεί έντονα και με αγάπη στη μνήμη τους όπως και στη δική μου αφού έλκω την καταγωγή μου από το νησί του Πόρου και θα επιθυμούσα την επαναδραστηριοποίησή του.

Η κυρία Αναστασία Πάντου με επιστολή της προς το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο επισημαίνει ότι επιδίωξή της είναι, προβαίνοντας στις απαραίτητες ενέργειες, επισκευές και βελτιώσεις να τεθεί εκ νέου σε λειτουργία το πλοίο αυτό και να δρομολογηθεί στο ίδιο δρομολόγιο, εξυπηρετώντας και πάλι το νησί του Πόρου και ενδεχομένως και άλλους προορισμούς του Αργοσαρωνικού.

Για να ευοδοθεί το όλο εγχείρημα απαιτεί την επένδυση εκ μέρους μου σημαντικού χρηματικού ποσού και παράλληλα την απομείωση της υφιστάμενης οφειλής προς το Ταμείο σας διότι αφ’ ενός τα οικονομικά μου δεδομένα δεν μου επιτρέπουν να αντιμετωπίσω και τα δύο κόστη, αφ’ ετέρου κάτι τέτοιο θα ήταν ασύμφορο ακόμα και για επενδυτή που θα είχε την σχετική οικονομική δυνατότητα και εξηγεί:

Σύμφωνα με το εδάφιο δ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ΠΔ 913/1978 περί αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Α.Τ. “Το Δ.Σ. Αποφασίζει εφ’ όλων των γενικών ζητημάτων της διοικήσεως και διαχειρίσεως του Ν.Α.Τ. έχον ειδικώτερον τας επομένας αρμοδιότητας.

Α. Αποφασίζει . . . . . . . δ) Περί συμβιβασμού ή παραιτήσεως από δικαστικού αγώνος, συμβιβασμού επί απαιτήσεων του Ν.Α.Τ. ή απαιτήσεων τρίτων κατ’ αυτού, κατόπιν γνωμοδοτήσεως του Δικαστικού Τμήματος και εγκρίσει του Υπουργού”

Για τον λόγο αυτό παρακαλώ όπως λάβετε απόφαση για την απομείωση της ανωτέρω συνολικής οφειλής προς το Ταμείο σας δια συμβιβασμού. Συγκεκριμένα δύναμαι να καταβάλω το ποσόν της κύριας οφειλής, αδυνατώ όμως να καταβάλω οποιοδήποτε άλλο ποσό γεγονός που προκύπτει και από τα συνημμένα Ε1& Ε9 των τριών τελευταίων ετών

Ο προτεινόμενος συμβιβασμός φρονώ ότι θα είναι επωφελής για αμφότερες τις πλευρές (αλλά και για τρίτους) για τους εξής λόγους :

α) Διότι σε περίπτωση που δεν απομειωθεί η οφειλή προς το Ταμείο σας δεν θα είναι δυνατή, άλλως θα είναι ασύμφορη η επισκευή, ο εξοπλισμός και η επαναδραστηριοποίηση του πλοίου οπότε η κατάσταση θα παραμείνει ως έχει και το πλοίο θα οδεύσει προς διάλυση με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα είσπραξης από το Ταμείο σας κάποιου επιπλέον ποσού πέραν των 4.100 (τεσσάρων χιλιάδων εκατό) ευρώ περίπου που είναι η εκτιμώμενη αξία του πλοίου σήμερα για τους λόγους που αναφέρονται στην από 23.7.2017 εκτίμηση και έκθεση επιθεώρησης αυτού της πραγματογνώμονος διπλωματούχου Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού Μαρίας Ατσαλή το κείμενο της οποίας ενσωματώνεται στην προαναφερθείσα περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης. Αυτό δε το ποσό θα είναι δραματικά μειωμένο ή εκμηδενισμένο από τα έξοδα αναγκαστικής εκτέλεσης στα οποία το Ταμείο σας θα υποβληθεί.

β) Διότι σε περίπτωση συμβιβασμού και απομείωσης της οφειλής το Ταμείο σας θα εισπράξει το σαφώς μεγαλύτερο ποσό των ………………………. ευρώ το οποίο προσφέρομαι να σας καταβάλλω και δη άμεσα και χωρίς δαπάνες ενώ θα δοθεί παράλληλα σε εμένα η δυνατότητα να προβώ στις απαραίτητες για την επαναδραστηριοποίηση του πλοίου δαπάνες.

γ) Διότι σε περίπτωση συμβιβασμού και απομείωσης της οφειλής το Ταμείο σας θα αποκομίζει στο μέλλον επιπλέον έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές του εκτιμώμενου οκταμελούς πληρώματος του πλοίου για όσο χρόνο αυτό δραστηριοποιείται.

δ) Διότι σε περίπτωση συμβιβασμού και απομείωσης της οφειλής θα δημιουργηθούν περί τις οκτώ νέες θέσεις εργασίας για το πλήρωμα του πλοίου, θα δημιουργούνται έσοδα υπέρ του ελληνικού δημοσίου από τη φορολογία των κερδών της επιχείρησης και των αποδοχών των ναυτικών για όσο χρόνο το πλοίο δραστηριοποιείται, και ταυτόχρονα, ως είναι αυτονόητο, θα ωφεληθούν και ιδιωτικές επιχειρήσεις τόσο από τη διαδικασία επισκευής και εξοπλισμού του όσο και από τη μετέπειτα λειτουργία του για όσο χρόνο αυτή διαρκεί και βεβαίως θα δημιουργηθούν και επιπρόσθετα αντίστοιχα έσοδα του ελληνικού δημοσίου εκ της σχετικής φορολογίας.

Για τους λόγους αυτούς αιτούμαι την αποδοχή του ανωτέρω αιτήματός μου και την κλήση μου προκειμένου να παρευρεθώ κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου σας στην οποία το αίτημά μου θα συζητηθεί έτσι ώστε να το υποστηρίξω και να παράσχω την όποια διευκρίνηση μου ζητηθεί.

Αν καταλάβατε καλά, αν θα γίνει δεκτό το αίτημα της κυρίας Πάντου, το ΝΑΤ θα εισπράξει χρήματα, το πλοίο θα δρομολογηθεί στη γραμμή Πειραιάς, Αίγινα, Μέθανα, Πόρο, θα βρουν εργασία 8 ναυτικοί, ναυτικοί πράκτορες, καβοδέτες και το κυριότερο οι κάτοικοι των νησιών του Σαρωνικού θα αποκτήσουν καθημερινή πρόσβαση με τον Πειραιά με συμβατικό πλοίο και προσιτό εισιτήριο. Ας ελπίσουμε ότι οι υπεύθυνοι θα επιδείξουν την ανάλογη ευαισθησία και κυρίως ευελιξία…
Comments (7)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. ΠΑΚΩΜΟ says:

  Ας ευχηθούμε να επιτρέψει η Ελληνική γραφειοκρατεία και η αδιαφορία των αρμοδίων να γένει δεκτό το αίτημα της κ.Πάντου.
  Ασχέτως αυτού το δημοσίευμα επαναφέρει στην μνήμη μου “ιστορικά”ταξίδια του Δελφινιού με καπετάνιο τον Μπουλντούμη,ο οποίος ,κατά την άποψή μου ήταν ο καταλληλότερος κυβερνήτης του πλοίου αυτού σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

 2. Giorgos says:

  Θά ήταν ευχής έργον να δρομολογηθεί εκ νέου το θρυλικό “Δελφινάκι” Ένα τέτοιο πλοίο χρειάζονται τα Μέθανα κι’ ο Πόρος. Ολιγομελές πλήρωμα, οικονομικό σε καύσιμα, εν συγκρίσει με τα μεγάλα πλοία τής γραμμής,ευέλικτο στις προκυμαιες. Μακάρι να δρομολογηθεί!

 3. Papa says:

  Είσαστε σίγουροι ότι το Δελφινάκι είναι ποιο οικονομικό από ένα ιπτάμενο ? 😀 😀 😀

 4. Να είναι άραγε και πιο ασφαλές από ένα δελφινάκι;

 5. Γιάννης Γκούμας says:

  Το δελφινάκι είναι πιο φτηνό από τα συμβατικά οχηματαγωγά. Οπότε ανάλογα την σχέση των τελευταίων με τα ιπτάμενα, κρίνει κανείς πιο από τα δύο είναι πιο φτηνό.
  Αν παίζουν και άλλοι παράγοντες στο κόστος, πιθανώς δεν έχει να κάνει με τον τύπο του πλοίου αποκλειστικά το κόστος.

  Ως προς την ασφάλεια, αυτό είναι τεχνικό θέμα. Αν τηρεί τις προδιαγραφές είναι ασφαλές.

 6. Έχω την πληροφόρηση ότι το σκάφος ΔΕΛΦΙΝΙ ΕΞΠΡΕΣ θα ρυμουλκηθεί σύντομα με ρυμουλκό του Σπανόπουλου προς το Ναυπηγείο του Παπίλια στον Πειραιά. Εκκρεμεί η αίτηση στο ΝΑΤ. Αν όλα εξελιχθούν ομαλά τότε το πλοίο θα δρομολογηθεί από τον προσεχή Μάρτιο.

 7. papa says:

  Δελφινάκι : 2 μηχανές χ 1250 Ίπποι, απόδοση 23 κόμβους
  Ιπτάμενο : 2 μηχανές χ 1300 Ίπποι, απόδοση 33 κόμβους

  Κοινώς από καύσιμα είναι πιο οικονομικό το ιπτάμενο κατά 25%

  Ακόμα και οι ποιο καινούργιες Kolhida Μ που είχαν μεγαλύτερες μηχανές, εξακολουθούν και είναι κατά κάτι πιο οικονομικές στην κατανάλωση. To 17 που κυκλοφορεί ακόμα στα νερά μας, φοράει MTU 12V396TC82, 1300 ίππων.

  Το πλήρωμα είναι το ίδιο, 6 άτομα θέλει το Δελφινάκι, 6 και τα ιπτάμενα, μόνο που στα Ιπτάμενα προλαβαίνεις να κάνεις και 3 κυκλικά δρομολόγια σε μια μέρα (ή 2 μέχρι Σπέτσες), ενώ στο Δελφινάκι 2, οπότε το πλήρωμα ανα δρομολόγιο είναι οικονομικότερο στα Ιπτάμενα.

  Εκεί που έχει διαφορά το Δελφινάκι, είναι με τα συμβατικά πλοία, μικρότερο, ελαφρύτερο, πολύ ποιο οικονομικό.

  Όταν όμως τα υδροπτέρυγα δεν πολυβγαίνουν τον χειμώνα με το ακριβό εισιτήριο, θα βγαίνει το ακριβότερο Δελφινάκι με το μισό εισιτήριο ?

  Ίδωμεν ….

Σχολιάστε