Διευκρινήσεις του Δημάρχου Τροιζηνίας – Μεθάνων για το θέμα της προσφυγής κατά της απόφασης του Δήμου ΠόρουΟ Δήμαρχος Τροιζηνίας – Μεθάνων  Κώστας Καραγιάννης, εξέδωσε δελτίο τύπου με διευκρινίσεις και επισημάνσεις αναφορικά με το θέμα της προσφυγής του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων κατά της υπ’ αριθμ. 228/2017 Απόφασης του ΔΣ Πόρου, με την οποία είχε αποφασιστεί η θέσπιση τέλους, σε βάρος του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων, ισοδύναμου με το 28% των δαπανών που διενεργεί ο Δήμος Πόρου για τις δαπάνες του Βιολογικού Καθαρισμού.

Το δελτίο τύπου έχει ως εξής:

“Με αφορμή το από 23-04-2018 ανακριβές δημοσίευμα του Δημάρχου Πόρου σχετικά με τον ΒΙΟΚΑ και προς αποφυγή παρερμηνειών και εσφαλμένων συμπερασμάτων των δημοτών μας, είμαι αναγκασμένος να διευκρινίσω και να επισημάνω ότι η προσφυγή που είχε ασκήσει ο Δήμος μας ενώπιον του Γ.Γ.Α.Δ.Α., κατόπιν λήψεως της υπ’ αριθμ. 254/2017 Α.Δ.Σ. (Α.Δ.Α. 602ΒΩΗΛ-ΦΔΦ) κατά της υπ’ αριθμ. 228/2017 Α.Δ.Σ. (Α.Δ.Α. Ω8ΓΧΩΞΝ-Π45) του Δήμου Πόρου, ΔΕΝ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ.

Αντιθέτως η Αποκεντρωμένη Διοίκηση (όπως αναγράφεται στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 10750/3985/13-03-2018 έγγραφο της) δεν εξέτασε την ανωτέρω προσφυγή εντός δυο μηνών, όπως ορίζεται στο άρθρο 227 παρ. 2 του Ν. 3852/2010, δεν προέβει σε έκδοση απόφασης επί της προσφυγής μας και όπως αναγράφεται “αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί”.

Για το λόγο αυτό ο Δήμος μας, αμέσως, εμπροθέσμως και νομίμως προέβη σε υποβολή προσφυγής ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), η οποία έως και σήμερα δεν έχει συζητηθεί.

Με εκτίμηση,

Ο Δήμαρχος Τροιζηνίας – Μεθάνων

Κωνσταντίνος Δ. Καραγιάννης”

2. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (1) 3
Σχολιάστε