Δημοτικές εκλογές – Προσόντα εκλογιμότητας – Κωλύματα και ασυμβίβασταeklogesΠροσόντα εκλογιμότητας 
1. Δήμαρχος μπορεί να εκλεγεί ο δημότης που έχει την ικανότητα να εκλέγει και έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα της διενέργειας των εκλογών. Δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας μπορεί να εκλεγεί ο δημότης που έχει την ικανότητα να εκλέγει και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών.

2. Δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας μπορεί να εκλεγεί και ο πολίτης κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ομογενής και ο νομίμως διαμένων αλλοδαπός υπήκοος τρίτων χωρών, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 3838/ 2010 (ΦΕΚ 49 Α), εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών και έχει την ικανότητα να εκλέγει, σύμφωνα και με τις ειδικότερες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.

(άρθρο 13 νόμου 3852/2010 ΦΕΚ τεύχος Α 87 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)

Κωλύματα και ασυμβίβαστα 
1. Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας:
α) Δικαστικοί λειτουργοί, αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών.
β) Γενικοί Γραμματείς και υπάλληλοι των δήμων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν υπηρετούν, καθώς και δημοτικοί συμπαραστάτες, στους δήμους όπου υπηρετούν.
γ) Πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου με εξαίρεση τα ιδρύματα, οι οποίοι δεν είναι αιρετοί, υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, καθώς και διευθύνοντες και εντεταλμένοι σύμβουλοι και υπάλληλοι νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, πλην αστικών εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία έχουν συστήσει ή στα οποία συμμετέχουν οι δήμοι, στους οποίους υποβάλουν υποψηφιότητα.
δ) Υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας των δήμων που συνενώνονται στο νέο δήμο που προκύπτει από τη συνένωση.
ε) Υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας του Δημοσίου, των περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο, με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, στους δήμους στα διοικητικά όρια των οποίων άσκησαν καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, μέσα στο δεκαοκτάμηνο πριν από τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών. Στη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου δεν υπάγονται οι διευθυντές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι διευθυντές τμημάτων, μονάδων, κλινικών και εργαστηρίων ιατρικής υπηρεσίας του Ε.Σ.Υ..
στ) Διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων, διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, στους δήμους, στους οποίους έχουν την έδρα τους τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα, μέσα στο δεκαοκτάμηνο πριν από τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών.

2. Κώλυμα εκλογιμότητας συντρέχει για όσους έχουν εκπέσει από το αιρετό αξίωμά τους, κατόπιν αμετάκλητης καταδίκης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 236 του παρόντος. Το κώλυμα αυτό ισχύει για την επόμενη της έκπτωσης δημοτική περίοδο.

3. Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας: α. Όποιοι συνδέονται με το δήμο ή τα νομικά τους πρόσωπα, εκτός από τους συνδέσμους, με σύμβαση προμήθειας, εκτέλεσης δημοτικού έργου, παροχής υπηρεσιών, παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης δημοτικού έργου ή δημοτικής υπηρεσίας με αντικείμενο αξίας πάνω από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ετησίως.
β. Γενικοί Διευθυντές, πρόεδροι και μέλη διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστές, μέτοχοι και εταίροι κεφαλαιουχικών εταιρειών, που έχουν συμβληθεί με το δήμο, εφόσον το ποσοστό συμμετοχής τους στις εταιρείες υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς και εταίροι προσωπικών εταιρειών και κοινοπρακτούντα πρόσωπα, που έχουν συμβληθεί με το δήμο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης περίπτωσης.
Αν δήμος συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην επιχείρηση που συμβάλλεται, δεν υπάρχει ασυμβίβαστο για τους αιρετούς του δήμου που μετέχουν στη διοίκηση δημοσίων επιχειρήσεων, καθώς και δημοτικών επιχειρήσεων.

4. Η ιδιότητα και το αξίωμα του δημάρχου, του προέδρου του συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας ή η κατοχή οποιουδήποτε άλλου αιρετού αξιώματος σε όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού δεν αποτελεί λόγο ασυμβιβάστου ή αναστολής άσκησης του λειτουργήματός τους, με την επιφύλαξη του άρθρου 16 για:
α) τους δικηγόρους και συμβολαιογράφους,
β) τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), τα μέλη Επιστημονικού Προσωπικού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και το ειδικό διδακτικό και επιστημονικό προσωπικό τους.

5. Δεν αποτελεί ασυμβίβαστο η σύναψη σύμβασης αγοράς δημοτικών ακινήτων, εφόσον η εκποίηση έχει γίνει ύστερα από πλειοδοτική δημοπρασία.

6. Δεν αποτελούν κώλυμα ή ασυμβίβαστο η ιδιότητα μέλους της διοίκησης και η ιδιότητα του υπαλλήλου δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφέλειας, που συνδέονται με το δήμο με σύμβαση που είναι σχετική με το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους.

7. Το κώλυμα που προβλέπεται στις περιπτώσεις α΄ έως και δ΄ της παραγράφου 1 παύει να υπάρχει, αν τα πρόσωπα στα οποία συντρέχει παραιτηθούν από τη θέση τους πριν από την ημέρα της ανακηρύξης των υποψηφίων. Η παραίτηση επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στον πρόεδρο πρωτοδικών, ο οποίος την υποβάλλει αμέσως στην αρχή που είναι αρμόδια να την αποδεχθεί. Η παραίτηση θεωρείται ότι γίνεται δεκτή από την επίδοσή της και δεν ανακαλείται. Ειδικές διατάξεις που απαγορεύουν την υποβολή ή την αποδοχή της παραίτησης των προσώπων που προβλέπει η παράγραφος 1 ή που περιορίζουν το δικαίωμά τους να παραιτηθούν ή την αρμοδιότητα της αρχής να αποδεχθεί την παραίτησή τους εξακολουθούν να ισχύουν. Τα πρόσωπα της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 που παραιτήθηκαν πρέπει επιπροσθέτως να μην έχουν υπηρετήσει στα διοικητικά όρια του δήμου που υποβάλλουν υποψηφιότητα μέσα σε χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών πριν από την ημερομηνία ανακήρυξης των υποψηφίων. Το πρώτο εδάφιο αυτής της παραγράφου δεν ισχύει για τους θρησκευτικούς λειτουργούς.

8. Δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων και εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων που αποδέχονται οποιοδήποτε από τα καθήκοντα ή τα έργα που συνιστούν ασυμβίβαστο ή αποκτούν δημοτικότητα σε άλλο δήμο εκπίπτουν από το αξίωμά τους. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται ο οικείος δήμος, με απόφασή του, διαπιστώνει την ύπαρξη του ασυμβιβάστου και την έκπτωση από το αξίωμα εφόσον υποβληθεί σχετική ένσταση από τα αναφερόμενα στο άρθρο 45 του παρόντος, πρόσωπα. Κατά της απόφασης με την οποία διαπιστώνεται το ασυμβίβαστο χωρεί αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 50 του παρόντος.

9. Υποψηφιότητα και στους δύο βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης δεν επιτρέπεται.

10. Σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο της ιδιότητας αιρετού του πρώτου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης και του δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης αποκλείεται.

11. Στους δήμους που συνιστώνται με το άρθρο 1 του παρόντος νόμου τα ανωτέρω κωλύματα και ασυμβίβαστα συντρέχουν στα πρόσωπα που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις στην εδαφική περιφέρεια του νέου δήμου.

12. Για τους υποψηφίους στις δημοτικές εκλογές του Νοεμβρίου 2010 ισχύουν αποκλειστικά τα κωλύματα του άρθρου 29 του Κ.Δ.Κ. στα διοικητικά όρια της εκλογικής τους περιφέρειας.Στην παρ. 12 του άρθρου 14 προστίθεται εδάφιο, ως εξής: “Ειδικά για τους υποψηφίους στις εκλογικές περιφέρειες της περίπτωσης γ’ του άρθρου 25 τα κωλύματα του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν για τα διοικητικά όρια του δήμου.” (άρθρο 18 παράγραφος 10 νόμου 3870/2010 ΦΕΚ τεύχος Α 138)

(άρθρο 14 νόμου 3852/2010 ΦΕΚ τεύχος Α 87 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)

Ασυμβίβαστο εξαιτίας οφειλών
1. Δεν μπορούν να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων εκείνοι που είναι, από οποιαδήποτε αιτία, οφειλέτες του δήμου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του δήμου, καθώς και της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσής του (Δ.Ε.Υ.Α.) και των δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεών του.

2. Αν οφειλέτης του δήμου ή των νομικών προσώπων της προηγούμενης παραγράφου εκλεγεί δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας, οφείλει να εξοφλήσει την οφειλή του έως την ημέρα της εγκατάστασης των νέων δημοτικών αρχών.

3. Αν τα προαναφερόμενα πρόσωπα γίνουν οφειλέτες του δήμου ή των ανωτέρω νομικών προσώπων μετά την εκλογή τους, οφείλουν να εξοφλήσουν την οφειλή τους μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών, αφότου κατέστη οριστική η βεβαίωση της οφειλής και έλαβαν γνώση αυτής ή σε περίπτωση άσκησης ενδίκων βοηθημάτων, αφότου εκδόθηκε τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Αν η εξόφληση των οφειλών του άρθρου αυτού δεν γίνει μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, εκτός από την περίπτωση διακανονισμού της οφειλής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκπίπτουν από το αξίωμά τους. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται ο οικείος δήμος, με απόφασή του, διαπιστώνει την ύπαρξη του ασυμβιβάστου και την έκπτωση από το αξίωμα, εφόσον υποβληθεί σχετική ένσταση από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 247 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Κατά της απόφασης με την οποία διαπιστώνεται το ασυμβίβαστο χωρεί αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 50 του παρόντος.

4. Στις οφειλές των προηγούμενων παραγράφων εμπίπτουν και αυτές που βεβαιώνονται υπέρ των δήμων και κοινοτήτων, που συνενώνονται με το άρθρο 1 του παρόντος ή των νομικών τους προσώπων της παραγράφου 1.

(άρθρο 15 νόμου 3852/2010 ΦΕΚ τεύχος Α 87 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)

Πηγή: http://www.kallikratis.eu/dimotikes-ekloges-prosonta-eklogimotitas-kolymata-kai-asymbibasta/
Comments (23)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Άρις Αντάνης says:

  ΚΑΠΟΙΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ- ΔΕΝ ΛΕΩ ΠΟΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ, ΓΙΑΤΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ, ΑΛΛΑ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΟΛΟΙ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ Ο ΙΔΙΟΣ- ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΒΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΤΥΧΓΑΝΕΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΑΥΤΟ ΡΗΤΑ ΤΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ. Ο ΔΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΧΕ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, ΠΡΙΝ ΘΕΣΕΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ.ΑΝΤ ΑΥΤΟΥ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΩΣ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΨΗΦΩΝ. ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΔΙΟΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΗΞΕΡΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΤΟ ΗΞΕΡΕ- ΑΚΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ- ΔΙΟΤΙ ΔΕΙΧΝΕΙ ΜΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΤΟΙΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΣ. ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ, ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΤΟΥ ΔΙΕΦΥΓΕ ΕΝΤΕΛΩΣ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ. ΟΜΩΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΜΟΥ ΑΠΟΨΗ, ΣΤΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΑΥΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΜΕ ΚΕΦΙ, ΜΕ ΖΗΛΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ, ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ, ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΜΕ ΑΚΟΥΡΑΣΤΟ ΚΑΙ ΑΚΜΑΙΟ ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΣΦΡΙΓΟΣ. ΑΝ ΗΤΑΝ ΕΤΣΙ, ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΟΥ ΣΥΝΤΟΠΙΤΕΣ, ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΒΑΛΩ ΚΙ ΕΓΩ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ. ΑΛΛΑ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΑΣ (68 ΠΑΡΑΚΑΛΩ) ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΒΑΡΥΝΕΙ ΠΟΛΥ, ΞΕΧΝΑΜΕ ΚΑΠΟΥ- ΚΑΠΟΥ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ. ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΙΚΟΙ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ ΤΟΣΟ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ. ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΜΕΙΝΕΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΛΕΜΕ ΕΥΘΑΡΣΩΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΘΙΓΟΥΜΕ ΤΑ ΚΑΚΩΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΑΦΟΡΟΎΝ ΣΕ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΑΣ ΝΟΙΑΖΕΙ ΠΛΕΟΝ ΑΝ ΘΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝΕ ΤΗΝ ΚΑΛΗΜΕΡΑ Η ΟΧΙ. ΟΙ ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΜΙΟΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ ΠΟΡΙΩΤΕΣ, ΕΜΕΝΑ ΘΑ ΜΟΥ ΤΗΝ ΠΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΛΗΜΕΡΑ, ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΑΚΟΥΜΕ, ΟΤΑΝ ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ.
  ΑΡΙΣ ΑΝΤΑΝΗΣ
  ΔΗΜΟΤΗΣ ΠΟΡΟΥ

 2. kostis says:

  Καλά τα λέει ο κ. Αντάνις, αλλά γιατί δεν λέμε τα πράγματα με το όνομά τους;
  Ο κ. Καρατζάς, που τόλμησε να βάλει υποψηφιότητα με την Αλλαγή Πορείας, είναι πράγματι αδικαιολόγητος! Θέλω και εγώ από τη μεριά μου να θίξω αυτό το κακώς κείμενο, όχι απλώς του Σωματείου, αλλά -όπως λέει και ο κ. Αντάνις- ολόκληρου του τόπου! Είναι απαράδεκτο να εμφανίζεται εκπρόσωπος του πατριωτικού μας Σωματείου να μην υποστηρίζει τον κ. Σπυρίδωνα (ο οποίος άλλωστε ταυτίζεται με τον ποριωτικό πατριωτισμό) και να θέτει τόσο ξεδιάντροπα υποψηφιότητα εναντίον του. Τσάμπα τρέχει το άλλο μέλος του ΔΣ, ο άξιος Γιώργος Αθανασιού τόσα χρόνια στο πλευρό του κ. Σπυρίδωνα; Τσάμπα ο γιος του άλλου μέλους του ΔΣ, της κ. Νινέτας Θεοχάρη, βγάζει τα μάτια του κάθε μέρα στο ίντερνετ για να μην του ξεφεύγει ούτε ένα άρθρο στο οποίο δεν θα στολίσει τον Δημητριάδη; Τσάμπα στον πρόσφατο χορό των Τροιζηνίων κεντράραμε το τραπέζι του κ. Σπυρίδωνα και των συμβούλων του και καταχωνιάσαμε στην άκρη το τραπέζι του Δημητριάδη; Τσάμπα ο νέος πρόεδρός μας κ. Ταρταράκης έκανε τον λαγό του Σπυρίδωνα τόσο καιρό ως υποψήφιος Δήμαρχος (για εκείνον βέβαια, που έγινε πρόεδρος ενώ δήλωνε υποψήφιος Δήμαρχος, δεν υπάρχει ασυμβίβαστο) και τσάμπα στον χορό τον προσφώνησε Αντιπεριφερειάρχη Αττικής; Τσάμπα γενικά η δουλειά τόσων χρόνων; Και τόλμησε ο Καρατζάς να βάλει υποψηφιότητα με την αντιπολίτευση; Η λέξη «παράβαση» είναι λίγη, πρόκειται για μέγιστο ατόπημα! Όσο για την ηλικία του, συμφωνώ και σε αυτό. Δεν είναι άνθρωπος νέος, με κέφι, με ζήλο για προσφορά και δράση… όπως λόγου χάρη είναι ο Σπυρίδωνας. Προτείνω σαν ποινή να τον βάλουμε με το ζόρι στο Γηροκομείο του Πόρου, για να αποδείξουμε επ’ ευκαιρίας ότι το Γηροκομείο λειτουργεί (όπως είχε υποσχεθεί ο κ. Σπυρίδωνας το 2006).
  Τέλος, οφείλω να ομολογήσω ότι ήταν πράγματι πολύ εύστοχη η επιλογή του κ. Αντάνι να αναρτήσει τη συγκεκριμένη καταγγελία του ως σχόλιο στο δημοσίευμα που αναφέρεται στα κωλύματα που θέτει η νομοθεσία για την συμμετοχή ενός υποψηφίου στις δημοτικές εκλογές, παρότι αυτό που καταγγέλλει αφορά κώλυμα που θέτει το καταστατικό του Σωματείου για τη συμμετοχή ενός μέλους του στο ΔΣ του Σωματείου. Σιγά την διαφορά…

 3. Άρις Αντάνης says:

  Αγαπητέ Kostis, εσείς προσωπικά που θέλετε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, πρέπει πριν από όλα να έχετε την παρρησία να λέτε το δικό σας όνομα. Κανονικά δεν έπρεπε να απαντήσω σε ψευδώνυμα και δη μη καλλιτεχνικά, αλλά με προκαλέσατε με το δήθεν ειρωνικό σας σχόλιο. Πρέπει να γνωρίζετε ότι η ειρωνία και ο σαρκασμός είναι δύσκολα καλολογικά στοιχεία της λογοτεχνίας και πρέπει να χρησιμοποιούνται τεχνηέντως αλλιώς ρίχνουν το επίπεδο της όποιας πρόθεσης. Η δική μου πρόθεση ήταν πάντα και είναι ακόμα να μην αναφέρω το όνομα κανενός αλλά το ΓΕΓΟΝΟΣ. (Εσείς που το αναφέρατε έχετε άραγε τη σύμφωνη γνώμη του κ. Καρατζά;) Κακώς με εμπλέκετε στα μικροκομματικά σας και κακώς αναφέρετε το όνομά μου και μάλιστα λάθος (Αντάνης λέγομαι και όχι Αντάνις, όπως κατ’ επανάληψη γράψατε). Αν ήθελα να ανακατευτώ με τα κομματικά θα το είχα κάνει από καιρό. Με νοιάζει όμως το νησί όπου γεννήθηκα, μεγάλωσα δούλεψα, το νησί που με έμαθε να έχω ΣΕΒΑΣΜΟ, και αρχές, αξίες αιώνιες, αλλά και σθένος, ώστε να λέω τη γνώμη μου ελεύθερα. Το ίδιο κάνω όταν γνσωτοποιώ εγγράφως τα κακώς κείμενα στη ΔΕΗ, στην Τροχαία, στα Υπουργεία, στις Εφορίες, σε Εταιρείες, σε Τράπεζες, σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, και όπου βρίσκω ότι θίγονται θέματα συμπλοιτών μας και βέβαια θίγεται και υποτιμάται η δική μου νοημοσύνη, όπως εν προκειμένω. Εσείς δεν γνωρίζετε τι ψηφίζω και κακώς με κατατάσσετε υπέρ κάποιας παράταξης. Η ψήφος εξ άλλου είναι μυστική. (Όμως τα έχετε κάνει και λίγο… “θάλασσα” ή και … “αχταρμά” με τα λεγόμενά σας).
  Πάντως μια ασχοληθήκατε με σχόλιο και σας ευχαριστώ γιατί είστε και ο μόνος, για να έχετε μια πλήρη ενημέρωση, η παρατήρησή μου έχει να κάνει με το γεγονός ότι διετέλεσα Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Τροιζηνίων επί μια τριετία- ίσως την καλύτερη της περασμένης 10ετίας – και γνωρίζω απ΄έξω κάθε άρθρο και κάθε παράγραφο του Καταστατικού, αυτού του ιστορικού σωματείου που ιδρύθηκε από Τροιζήνιους ευπατρίδες το… κρατηθείτε… κρατιέστε; το 1895 (!!!!!!). Σήμερα μπορεί να μην είμαι ούτε απλό μέλος διότι ζήτησα τη διαγραφή μου, ακριβώς γι’ αυτό το λόγο: Τη μη τήρηση καποιων άρθρων του καταστατικού και κυρίως του άρθρου 2, που είναι και ο βασικός λόγος ίδρυσης αυτού του Πατριωτικού -έτσι αναφέρθηκε αρχικά, ο τίτλος- Σωματείου. Το άρθρο 2 λοιπόν μιλάει σαφώς περί ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ μεταξύ των μελών και προώθηση των θεμάτων που αφορούν στους κατοίκους της ιδιαίτερη πατρίδα μας. Δεν έχω τίποτα εναντίον οποιουδήποτε και ιδίως εναντίον του Κώστα που τον θεωρώ “τζέντλεμαν” και του το έχω πει και το έχω γράψει, και βέβαια τον ενημερώνω τακτικά για πολλά τρέχοντα θέματα.Ο ίδιος βέβαια δεν έσχει ασχοληθεί ποτέ και με κάνένα από αυτά και δεν μου έχει απαντήσει σε ΤΙΠΟΤΑ, ούτε καν από ευγένεια. (Μεγάλο πράγμα η ευγένεια). Αλλά, άλλο το ένα κι άλλο το άλλο. Όπως λέμε και στο ποδόσφαιρο για κάποιους παίχτες που είναι καλοί χαρακτήρες “είναι μεν καλό παιδί, αλλά τι να το κάνεις, άμα δεν ξέρει μπάλα!” Κι όπως λέμε και στο μάρκετινγκ, “ένας άριστος μαθητής δεν κάνει έναν καλό υπάλληλο”
  Τέλος, όλοι γνωρίζουν ότι ήμουν πάντα υπέρ των νέων ανθρώπων, ακόμα και από τότε που ήμουν κι εγώ νέος και διεκδικούσα θέσεις που τις στερούσαν από νέους και τις έδιναν τα κόμματα σε…ξεζουμισμένους συνταξιούχους, σαν κι εμένα. Και για να γίνω ακόμα πιο σαφής δεν είμαι μόνο υπέρ των νέων κυρίων, αλλά και των κυριών. Οι κυρίες κατά τη γνώμη μου έχουν τεράστια αποθέματα υπομονής, αντοχής, αυτοθυσίας και αγάπης. Αν μήτι άλλο και μόνο το γεγονός ότι οι κυρίες γίνονται μαννάδες, τους δίνει μιαν αξία απροσμέτρητη.
  Μη με ανακατεύετε λοιπόν, κύριε Kostis, με τα παραταξιακά σας.
  Με σεβασμό
  Άρις Αντάνης
  ΔΗΜΟΤΗΣ ΠΟΡΟΥ

 4. Άρις Αντάνης says:

  ΣΥΓΧΩΡΗΣΤΕ ΜΟΥ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΤΑ όΠΟΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ, ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΑ, ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΞΑΝΑΔΙΑΒΑΣΑ ΤΟ… ΑΝΤΙΣΧΟΛΙΟ ΜΟΥ, ΑΛΛΑ ΗΜΟΥΝ ΠΟΛΥ ΒΙΑΣΤΙΚΟΣ, ΛΟΓΩ ΚΑΠΟΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ, ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΒΙΑΖΕΤΑΙ… ΚΑΝΕΙ ΛΆΘΗ. Ο ΔΑΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙ ΣΤΟ … ΙΝΤΕΡΝΕΤ.
  (Α.ΑΝΤΑΝΗΣ)

 5. Αγαπητέ μου Άρι,
  Δεν θέλω να συμμετέχω σε σχολιασμούς στο ίντερνετ κατά την προεκλογική περίοδο, αλλά πρέπει να παρέμβω για να υπερασπιστώ τον φίλο μου Κώστα Καρατζά, ο οποίος μέ τίμησε, δηλώνοντάς μου ότι θα συμμετέχει στον συνδυασμό μου. Με σεβασμό προς το πρόσωπό σου και τις απόψεις σου, θέτω στην κρίση σου τα ακόλουθα:
  Πρώτον, ο κ. Καρατζάς ακόμα δεν έχει την ιδιότητα του υποψηφίου δημοτικού συμβούλου, αλλά θα την αποκτήσει ουσιαστικά και τυπικά όταν υποβληθούν οι συνδυασμοί στο Πρωτοδικείο. Επομένως, δεν παραβίασε κανένα καταστατικό.
  Δεύτερον, εν όψει της συμμετοχής του στις εκλογές, ήδη υπέβαλε την παραίτησή του από το ΔΣ του Συλλόγου.
  Τρίτον, εγώ –και όχι εκείνος- ήμουν αυτός που ανακοίνωσε την επικείμενη συμμετοχή του στον συνδυασμό μου. Δεν έκανε ο ίδιος καμία χρήση του αξιώματός του, ούτε επικαλέστηκε πουθενά την ιδιότητά του αυτή.
  Τέταρτον, εγώ που την επικαλέστηκα, θεωρώ ότι καλώς το έκανα. Είναι μια από τις ιδιότητές του και οφείλω να την αναφέρω για να καταλάβει ο κόσμος ποιος είναι. Υποθέτω θα συμφωνείς ότι κανείς ψηφοφόρος δεν θα σκεφτεί: «Δεν ξέρω ποιος είναι ο Χ, αλλά αφού είναι μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Τροιζηνίων, ας τον ψηφίσω», αλλά σίγουρα αρκετοί θα σκεφτούν: «Ά, τώρα κατάλαβα ποιος είναι ο Χ». Επομένως, δεν πρόκειται για προσέλκυση ψηφοφόρων, αλλά για ενημέρωση ψηφοφόρων.
  Πέμπτον, παρ’ όλα αυτά, ο Κώστας με παρακάλεσε να μην αναγράψω στο εξής τη συγκεκριμένη πρώην ιδιότητά του και εγώ, παρότι διαφωνώ με την επιθυμία του, θα την σεβαστώ.
  Έκτον, αν και δεν μου πέφτει λόγος να ερμηνεύσω εγώ το καταστατικό του Συνδέσμου, δεν βλέπω γιατί η αλληλεγγύη και η προώθηση των τοπικών θεμάτων πρέπει να θεωρείται αξιωματικά ότι δεν συνάγουν με τη συμμετοχή στα κοινά.
  Έβδομον, σε ό,τι αφορά το θέμα της ηλικίας, παρότι θα με συνέφερε να το προτάξω, μιας που εγώ είμαι 36 χρονών (όταν ο αντίπαλός μου υποψήφιος δήμαρχος είναι 60) και στο συνδυασμό μου υπάρχει υπερσυμμετοχή νέων υποψηφίων, θα διαφωνήσω μαζί σου και θα σού πω ότι η φρεσκάδα, η όρεξη και οι υπόλοιπες αρετές που αναφέρεις, δεν πάνε πάντα πακέτο με τα χρόνια που έχει κανείς στην πλάτη και υπό την έννοια αυτή, ο Κώστας (αλλά και εσύ αν μού επιτρέπεις) είναι πιο νέος από τους «νέους».
  Τέλος, θα σού θέσω και έναν ακόμα προβληματισμό: Φοβάμαι ότι το σχόλιό σου πολιτικοποίησε περισσότερο τα διαλαμβανόμενα στον «Σύνδεσμο Τροιζηνίων», από ό,τι η ανακοίνωσή μου.
  Σε κάθε περίπτωση, έθεσα απλώς στην κρίση σου ορισμένα δεδομένα, καθώς και ορισμένες θέσεις μου, χωρίς βέβαια να θέλω να σού τις επιβάλω και πολύ περισσότερο να αντιπαρατεθώ μαζί σου.

  Με εκτίμηση (που ελπίζω ότι θεωρείς δεδομένη),
  Γιάννης Δημητριάδης

 6. kostis says:

  Κύριε Αντάνη,

  από την στιγμή που συμμετέχετε στο παρόν blog, που επιτρέπει την ανωνυμία και τη χρήση ψευδόνυμου θα πρέπει να ανέχεστε τα ανώνυμα σχόλια. Αφήστε σας παρακαλώ τα σχόλια περί παρισσίας. Στο κάτω κάτω δεν σας υποχρεώνει κανείς στη συμμετοχή. Επιπροσθέτως αν και δεν αμφισβητώ τη γνώση σας για την χρήση της Ελληνικής, ευχαριστώ αλλά δεν θέλω μαθήματα. Τουλάχιστον όχι με το ζόρι.

  Για την ουσία ό,τι είχα να πω το είπα. Ευχαριστώ.

 7. Πάνος Θεοχάρης says:

  Ωραία πράγματα.

  Κύριε Κωστή, (ή Κώστα 😉 )

  Δεν είμαι μέλος στον Σύνδεσμο των εν Αθήναις και Πειραιεί Τροιζηνίων (κακώς που δεν έχω γραφτεί τόσα χρόνια), οπότε το τι κάνω αφορά μόνο εμένα και όχι την μητέρα μου. Δεν έχω αναφέρει ποτέ εδώ μέσα το όνομα της, και κακώς το κάνατε εσείς. Άλλωστε η οικογενειακή ευθύνη, κληρονομιά απολυταρχικών καθεστώτων συναντάτε πλέον μόνο στην Βόρεια Κορέα.

  Εδώ κατεβαίνουν δύο αδέλφια σε διαφορετικούς συνδυασμούς, η Ελένη Κουτουζή με τον Σπυρίδωνα, ο αδερφός της με τον Δημητριάδη. Θα κρίνουμε τον ένα από τις πράξεις του άλλου ? Που ζείτε ?

  Κύριε Δημητριάδη

  Καταρχάς αυτά περί πρωτοδικείου, σας αδικούν. Ο κ. Καρατζάς ουσιαστικά είναι υποψήφιος μετά την επίσημη ανακοίνωση σας. Όπως εσείς είσαστε ουσιαστικά υποψήφιος δήμαρχος. Θεωρώ ότι είσαστε αρκετά σοβαρός όταν ανακοινώνεται εδώ και μήνες ότι θα είσαστε υποψήφιος δεν χρειάζεται να το επικυρώσετε δια του πρωτοδικείου. Ο λόγος σας είναι και αρκετός, και ουσιαστικός.

  Δεύτερον και κυριότερο, επειδή έχω διαβάσει το καταστατικό του Συνδέσμου, φοβάμαι ότι εσείς δυστυχώς δεν γνωρίζετε το καταστατικό, και μάλλον δεν έχετε καταλάβει τι παραβίασε ο κ. Καρατζάς.

  Βέβαια δεν θα μιλήσω εκ μέρους του Συνδέσμου Τροιζηνίων, αν θέλουν ας το κάνουν οι ίδιοι.

 8. Μαντώ Θεοχάρη says:

  Κύριοι,
  και ειδικα απευθύνομαι στους συντελεστές του Porosnews.gr,

  Ο αδερφός μου (Πανος Θεοχαρης) έχει επιλέξει, καλώς η κακώς, να υπογράφει επώνυμα τα σχόλια του. Είναι άρα και η επιλογή του να δίνει το δικαίωμα στον καθενα να του απαντήσει σε αυτα που γράφει και μεχρι εκει.
  Όταν κάποιος αντι να τον αναφέρει με το όνομα του, τον ονοματίζει σαν γιό της μάνας του μόνο και μόνο για να διατυπώσει εντυπώσεις, αυτό δεν είναι ουτε επικοινωνιακή πολιτική, ουτε “τρολιά”, αυτό ειναι ΧΥΔΑΙΟΤΗΤΑ.

  Αυτος ο καποιος ανεφερε ονοματα τριών ανθρωπων. Οι δύο εκ των τριων, δεν πολιτευονται η σκοπευουν να πολιτευτουν. Αυτος ο καποιος αναφερει (χλευαζει για να ειμαστε ακριβεις) τα ονοματα τους, χωρις την αδεια τους, και εσεις το επιτρεψατε, και αυτο ειναι απαραδεκτο.
  Σε ενα site στο οποιο, τα σχόλια περνάνε απο έλεγχο πριν αναρτηθούν, και αρα εχετε την πολυτελεια της διασφαλισης της ποιοτητας και της ηθικης, ωφειλετε να ειστε παραπανω προσεκτικοι και τυπικοι.

  Δεν με αφορούν τα πολιτικα τερτιπια και οι ιστοριες για αγριους που διαδραματιζονται στα περισσοτερα σχολια εδω μέσα. Δεν αποφάσισα να σχολιάσω για να ερθω σε πολιτική αντιπαράθεση. Δεν περιμενω κανενα “τρολ” να μου μαθει να σκεφτομαι, να κρίνω, και το πως θα αποφασισω τι θα ψηφισω. Ο μονος λόγος που σχολιαζω εδω γιατι γι αυτα τα τερτίπια, είδα να ξεστομίζεται το όνομα της μάνας μου, απο σαρκοβόρα χείλη, είδα να πιάνεται απο βρωμικα χερια, και πολύ, μα αρα πολύ απλά, αυτό με έκανε ΕΞΑΛΛΗ.
  Αν καποιος διαφωνει με αυτό, τοτε σίγουρα δεν τον γέννησε μάνα.

  Ελπιζω στην άμεση διευθέτηση του ζητηματος και τουλάχιστον σε μελλοντικο συνετισμό των σχολιαστών σας οσον αφορά σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

  Ευχαριστώ,
  Μαντώ Θεοχάρη

 9. Μπρεχτ says:

  Συμφωνώ με την κ. Μαντώ Θεοχάρη. Να μας πει τη γνώμη της και για την ακόλουθη αναφορά που αναρτήθηκε στο κεντρικό δημοσίευμα του porosnews από τον κ. Πάνο Θεοχάρη, αδελφό της, ο οποίος για να κάνει κριτική στον Δημητριάδη, έπιασε στο στόμα του τη γυναίκα και το παιδί του: «Μήπως η γυναίκα του είναι στο νησί ? Μήπως το παιδί του ξεκίνησε το σχολείο στο νησί ?».
  Αυτό δεν είναι ίδια ΧΥΔΑΙΟΤΗΤΑ κ. Μαντώ Θεοχάρη; Αντί λοιπόν να εγκαλείτε τον Κανατσίδη που επιτρέπει να αναρτώνται όλα τα σχόλια (όπως επέτρεψε και το αντίστοιχο του αδελφού σας), μήπως θα έπρεπε να εγκαλέσετε τον αδελφό σας που σέρνει τον χορό στην καθημερινή ΧΥΔΑΙΑ διαδικτυακή αντιπαράθεση, ρίχνοντας πρώτος το επίπεδο τόσο χαμηλά;

 10. Γιωργος Ταρταρακης says:

  Κε Α. Αντάνη,

  Σας παρακαλώ θερμά να μην ασχοληθείτε ξανά με θέματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τον Σύνδεσμο των εν Αθήναις και Περαιεί Τροιζηνίων τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα που θα είμαι εγώ Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
  Πριν 10 ημέρες μέσω του e mail του Συνδέσμου ανταλλάξαμε (μετά από πολλά χρόνια που σας αγνοούσαν και παρά την διαγραφή σας από μέλος του Συνδέσμου λόγω της παραιτήσεώς σας ) εγκάρδιες ευχές για επιτυχία, εσείς λογω της συμμετοχής σας σε καλλιτεχνική εκδήλωση και εγώ λογω των καθηκόντων μου ως Προέδρου του Συνδέσμου.
  Παρατηρούμε όμως ότι εξακολουθείτε να ασχολείσθε και να υπεισέρχεσθε σε θέματα που αφορούν το ΔΣ του Συνδέσμου με αποτέλεσμα να μας δημιουργείται ΄΄άθελα΄΄ σας προβλήματα αλλά και δυσαρέσκεια προς το άτομο σας.
  Δεν καταλαβαίνουμε γιατί ΄΄θα πρέπει΄΄ να απαντήσουμε σε ένα σωρό άσχετα πράγματα και ηλιθιότητες που κάθε ανώνυμο και ανώριμο άτομο (νεαρός η νεαρά) νομίζει ότι κάτι ξέρει η του είπαν και σκόπιμα το γράφει !!!
  Δεν καταλαβαίνουμε γιατί να δίνεται σε κάποιους το δικαίωμα να σχολιάζουν άρθρα από το Καταστατικό του Συνδέσμου, που αν και δεν το γνωρίζουν το ερμηνεύουν κατά τον δοκούν.
  Ελπίζω να καταλαβαίνεται ότι όλο αυτό το ΄΄σούσουρο΄΄ δεν βοηθάει σε κάτι, παρά μόνο έριδες προκαλεί και φαγωμάρες που πρέπει να τις αποφεύγουμε.
  Τέλος, για να μην ΄΄ανησυχειτε΄΄ σας διαβεβαιώνω ότι το Καταστατικό μας εφαρμόζεται πλήρως σε όλα τα θέματα.
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων και ελπίζω να ανταποκριθείτε στην παράκληση μου.

  Γ. Ταρταράκης

 11. Άρις Αντάνης says:

  Παλιόφιλε, Γιώργο, ή Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε, αν το προτιμάς,
  Ειλικρινά, δεν πιστεύω στα μάτια μου με αυτά που γράφεις. Μάλλον έπεσες σε κάποια παγίδα. Το ίδιο μήνυμα μού έστειλες και στο προσωπικό μου e-mail και είχα σκεφτεί να μη το κοινοποιήσω δημόσια για να μη μαθευτεί ότι θέλεις να μας κλείσεις το στόμα, να μη μιλάμε και να μη σχολιάζουμε. Αλλά εσύ το δημοσίευσες. Άρα μας λες ότι μόνο εσύ έχεις το δικαίωμα να δημοσιεύεις και μάλιστα επώνυμα! Αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Επίτρεψέ μου να υποπτευθώ ότι μάλλον δεν είναι δικά σου λόγια αυτά, αν κρίνω τόσο από το πνεύμα – επειδή σε γνωρίζω χρόνια και δεν μπορεί να άλλαξες τόσο πολύ !- όσο και από την ορθογραφία του κειμένου.
  Φυσικά και δεν πρόκειται να ασχοληθώ άλλη φορά με θέματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στο ιστορικό σωματείο του Συνδέσμου των Απανταχού Τροιζηνίων, για όσο διάστημα θα είσαι εσύ Πρόεδρός του. Ο λόγος όμως δεν είναι αυτός που μου υποδεικνύεις, ούτε τα… κουτσομπολιά σας, που με αφήνουν παγερά αδιάφορο. Ο λόγος είναι ότι δεν μου περιποιεί τιμή και όπως διαπιστώνω δεν υπάρχει κανένας λόγος να ασχολείται κανείς, με καάποιον που- για διάφορους λόγους- δεν διαθέτει “ευήκοον ους”. Όπως θα σε έχουν πληροφορήσει εδώ και πολλά χρόνια δεν ασχολούμαι με το ΔΣ, παρά μόνο για απλή ενημέρωση κάπου-κάπου πάνω σε πολιτιστικά δρώμενα, επειδή κάποια από τα μέλη μπορεί και να ενδιαφέρονταν. Δεν είναι όλοι ίδιοι. Ενώ είμαστε όλοι Τροιζήνιοι. Άλλο αν κάποιοι Τροιζήνιοι νομίζουν οτι είναι πιο Τροιζήνιοι από τους άλλους ή αν νομίζουν ότι επειδή έχουν το κλειδί των γραφείων, αυτά είναι προέκταση του σαλονιού του σπιτιού τους. Ο Σύνδεσμος των Τροιζηνίων, φίλε, δεν είναι ιδιοκτησία κανενός, ούτε κτήμα κανενός, ούτε καν δικαίωμα κανενός. Ο Σύνδεσμος είναι ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ των μελών του ΔΣ, προς όλους τους Τροζήνιους, ακόμα και αυτούς που δεν είναι μέλη. Και αν σου υποβάλω αίτηση εγγραφής είσαι υποχρεωμένος να την εξετάσεις. Αλλά δεν ασχολούμαι, γιατί αυτές οι νοοτροπίες δεν με καλύπτουν. Απλώς έχω εντάξει και τη δική σας ηλεκτρονική διεύθυνση στους πολλαπλούς παραλήπτες(Undisclosed recipients)και σας γνωστοποιώ τις διάφορες εκδηλώσεις. Δεν αξίζει να ασχοληθεί κανείς με κάτι παραπάνω. Ούτε καν να εκφράζει απορίες!(Δεν λέω τι είδους απορίες, σε αυτή τη φάση, αλλά επιφυλάσσομαι να το κάνω, ανάλογα με το σεβασμό που θα δείξεις σε αυτό που κάνεις και σε μένα προσωπικά. Η αφορμή για να γράψω το πιο πάνω αρχικό σχόλιο γνωρίζεις πολύ καλά από πού δόθηκε. Φυσικά εάν δώσει πάλι κάποιος από σας -και κυρίως εσύ, τώρα πια- άλλη αφορμή με συνέχεια στο παρόν σχόλιό μου, τότε η υπόσχεσή μου δεν θα ισχύει. Ούτε το μνμ σου στο προσωπικό μου e-mail θα απαντήσω, σε αυτή τη φάση.
  Αλλά αντί να προτρέπεις σε… μή σχόλια, καλό θα είναι φροντίσεις να αυξηθεί ο αριθμός των ενεργών μελών, με καλοσύνη, με αγάπη, με δημοκρατικότητα, με αλληλεγγύη, με ανταποδοτικότητα, με ιδέες, με εμπνεύσεις, με εθελοντική προσφορά έργου, υπό την εποπτεία σου.
  Να, και ένα … “tip”, εντελώς δωρεάν. Σε μια έρευνα που είχα κάνει όταν ήμουν ΓΓ, είχα βρει ότι υπάρχουν περί τους 2500 απανταχού Τροιζήνιοι. Αν μέσα στη διετή Προεδρία σου διπλασιάσεις τα ήδη υπάρχοντα ενεργά μέλη, θα σε παραδεχτώ δημόσια, θα σε συγχαρώ και θα σε ευχαριστήσω από καρδιάς. Και κάτι ακόμα που μάλλον το γνωρίζεις, αλλά καλό είναι να στο θυμίσω: Όταν φεύγει ένα μέλος από την ομάδα ο μόνος 100% ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ είναι ο … ομαδάρχης. Το μέλος δεν είναι τυχαίο που λέγεται “μέλος” γιατί ανήκει στο “σώμα” της ομάδας. Κι όποιος “κόβει μέλη” είναι σαν να κόβει τις σάρκες του.
  Πάντως να ξέρεις ότι κανένας δεν μου απαγόρεψε ποτέ, και δη δημοσίως και εγγράφως, να εκφέρω ευθαρσώς τη γνώμη μου ή να εκφράζω το νοιάξιμό μου για τον Πόρο και το Σύνδεσμο Τροιζηνίων. Ούτε καν οι προκάτοχοί σου.
  Σε ευχαριστώ κι εγώ εκ των προτέρων που δεν θα απαντήσεις κι εσύ στο παρόν σχόλιό μου, ώστε να λήξει εδώ αυτή η ψυχοφθόρα και χρονοβόρα, αλλά και άσκοπη, αλληλογραφία.
  Κος… Α. Αντάνης
  Δηλαδή ο Αριστείδης)

 12. Μπρεχτ says:

  Μαντώ Θεοχάρη ψιλοκομμένο τουμπεκί κι εσείς σαν τον Πανούλη;;;;;;
  Λογικό γαρ το αίμα ύδωρ δεν γίνεται.
  Με τις υγείες σας.
  Αν είχατε σχολιάσει δεν θα ήμουν τόσο επιθετικός αλλά είπαμε παλια σας τέχνη κόσκινο…..

  Κύριε Αντάνη κ κύριε Ταρταράκη, η δυσωδια του διαλόγου σας προβληματίζει…. Ο είς Πρόεδρος ενός συλλόγου με ευγενείς καταβολές και ο έταιρος επιφανής και καλός μάλιστα συγγραφέας. Κάτι δεν πάει καθόλου καλά εδω. Μα καθόλου….. Πώς τα καταφέρατε ίσως το γνωρίζουν κι άλλοι….

  Σε ένα πράγμα βέβαια θα συμφωνήσω με τον κ. Αντάνη: κε Ταρταράκη, κουμάντο αν μπορείτε κι όλας μονο στο σπίτι σας. Ο σύλλογος δεν είναι τσιφλίκι ούτε φρεγάτα κανενός. Ακόμα και οι τσιφλικάδες κάποια στιγμή τρώγονται ζωντανοί από τους δούλους…

 13. Άρις Αντάνης says:

  Ε! όχι και δυσωδία, αγαπητέ Bertolt! (Ας μιλάμε με τα μικρά μας ονόματα). Όχι και δυσωδία… Πού τη μύρισες; Αντίθετα, ανταλλάχθηκαν σχόλια με αξιοπρέπεια, με ευγένεια, χωρίς βρισιές, χωρίς ακρότητες, με σεβασμό ο ένας προς τον άλλου. Μάλλον έχεις παρασυρθεί από σχόλια σε άλλα θέματα και στήλες.
  Και ο άλλος κύριος έγραψε ως κύριος, άσχετα αν αυτά που έγραψε ήταν άτοπα. Άλλο το ένα κι άλλο το άλλο. Αλλά κι εγώ βασίζω τις σκέψεις μου, εκτός των άλλων, και σε κάποιες ατάκες χαρακτηριστικές και αντιπροσωπευτικές, όπως:
  >Αλίμονο σε μια χώρα που έχει ανάγκη από… ήρωες!(Και μάλιστα… κατασκευασμένους)
  >Γιατί να λέμε βίαια (ή και ενοχλητικά) τα νερά του ποταμού, κι όχι τις όχθες που τα περιορίζουν;
  >Αυτοί που είναι εναντίον κάθε πολιτικής γενικά, είναι ΥΠΕΡ της πολιτικής που τους επιβάλλεται.
  > Όποιος αγωνίζεται είναι πιθανόν και να χάσει, αλλά αυτός που δεν αγωνίζεται είναι ήδη χαμένος από χέρι. Ποιος τα είπε ΟΛΑ αυτά; Ο Bertolt Brecht!
  Όμως, θα ήμουν αγνώμων αν δεν σε ευχαριστούσα από καρδιάς που με αποκάλεσες “επιφανή συγγραφέα”, κι ας μην είμαι. Καλό βράδυ.
  Άρις ( Είπαμε, να μιλάμε με τα μικρά ονόματα)

 14. Μπρεχτ says:

  Ε όχι και πού την είδα αγαπητέ Άρι,
  Τί δουλειά έχει ο σύλλογος σε πολιτικές αντιπαραθέσεις;
  Δυσώδες δεν είναι όταν ανακατεύονται οι ιδέες και μάλιστα με ποταπό τρόπο με την πολιτική; Δυσώδες δεν είναι ένας συγγραφέας να νουθετεί έναν υποψήφιο για παράβαση καταστατικού συλλόγου, σε ένα άρθρο που δεν έχει καμία σχέση με αυτό; Το άρθρο τιτλοφορείται “προσόντα εκλογιμότητας”. Τί δουλειά έχει ο σύλλογος;;;;; ΚΑΜΙΑ
  Δυσώδες δεν είναι ο κ Ταρταράκης να νομίζει ότι ο σύλλογος είναι το μπατζάκι του και να νομίζει ότι θα απαγορεύει στον καθένα να λέει την άποψή του; Τί λες ρε μάγκα; Εδώ δεν είναι ακτεωρός, ιντερνέτι είναι.
  Και όλα αυτά γιατί παρακαλω; Το τρίτο σχόλιο του κανονικού Μπρεχτ σου το ανταποδίδω. Τί καημός να διαγραφεί ο Καρατζας; Μα τι σε πειράζει; Και τί δουλειά έχει ξαναρωτάω με το παρόν άρθρο. Παρεμπιπτοντως παραιτήθηκε….!!!
  Ναι συγγνώμη αλλα η όλη αντιπαράθεση μου βρωμάει και μου θυμίζει το ” 2 άλογα μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα”….
  Ακόμα και αν έχεις το δίκαιο με το μέρος σου στην αντιπαράθεση με τον Ταρταράκη έπρεπε να το εκφράσεις κάπου αλλού και επίσης θα έπρεπε να σε ενοχλουν και αυτά που γραφει παραπανω ο κωστης. Άθελά σου λοιπόν ή μη ανακατεύτηκες μόνος σου στα παραταξιακά, σχολιάζοντας μόνον τον Καρατζα. Πώς να το κάνουμε τώρα. Και για να ακριβολογούμε: Πιστεύεις ότι ο σύλλογος κρατά ουδέτερη στάση απέναντι στους δύο υποψηφίους;;; Αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενο….

  Μπερτόδουλος (με το μικρό μου)

  Υγ>Πραγματικά σε θεωρώ αξιόλογο συγγραφέα. Δεν αλλάζει αυτό…
  Υγ2> η ύβρις πολλες φορές εκφράζεται κάτω από τον μανδυα της ευγένειας….

 15. Άρις Αντάνης says:

  ΠΡΟΣ ΜΠΡΕΧΤ.
  Σε ευχαριστώ γι’ αυτό που λες ότι “δεν αλλάζει”.
  Για τα άλλα που γράφεις, τι να απαντήσω; Να σου πω ότι κάνεις λάθος; Έπρεπε να το είχες καταλάβει από τα βιβλία μου. Αλλά όλοι νομίζουν ότι όποιος μιλάει για καλοσύνη και για ευγένεια είναι αδύναμος και κακομοίρης. Κι όταν θίγει τα κακώς κείμενα, τότε είναι κακός. Το αντίθετο: Εκτός του ότι θέλει μεγάλη δύναμη να είσαι καλός, ευγενής, γενναιόδωρος, να σέβεσαι και να λες συγγνώμη, εγώ παρακαλάω να βρίσκω αιτίες να παινεύω και επιβραβεύω τους συνανθρώπους μου και ιδιαίτερα τους συντοπίτες μου.
  Αλλά αφού το στριφογυρίζεις το θέμα στο συγκεκριμένο φίλο μου, ξαναλέω για πολλοστή φορά: Εγώ δεν σχολίασα το όνομα αλλά το γεγονός, πόσες φορές να το πω;
  Με τα λόγια σου είναι σαν να θέλεις κι εσύ- όπως κι αυτός που κι εσύ κατακρίνεις- να με φιμώσεις, για να μη μιλάω.
  Ιδού λοιπόν, δεν θα μιλήσω εγώ. Αφήνω να το κάνει ο συνονόματός σου, με τα δικά του λόγια. Μόνο, αν θέλεις, αυτή τη φορά δώσε βάση:
  “Είδα το παλιό να πλησιάζει, μα ερχόταν σαν… νέο! Σερνόταν πάνω σε ολοκαίνουργια δεκανίκια και βρόμαγε νέες μυρουδιές σαπίλας”.(Bertolt Brecht)
  Αρισ. Παν. Αντάνης
  ΥΓ Αν θέλεις κάποιο από τα βιβλία μου πες πού να σου τα ταχυδρομήσω, τιμής ένεκεν.

 16. Μπρεχτ says:

  Τα εχω όλα τα βιβλία σου νομίζω….

  Δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε προφανώς. Εξηγώ και πάλι το σκεπτικό μου: ασχέτως αν ο σύλλογος προβλέπει ή μη ασυμβίβαστο δεν έχει καμία σχέση με το άρθρο αυτό.
  Δεν έπρεπε το σχόλιό σου να μπει εδώ . Είναι απλό. Εδώ η κουβέντα γίνεται για προσοντα, κωλύματα και ασυμβίβαστα οριζόμενα από τον νόμο και όχι από καταστατικά. Μπορούσες το σχόλιο σου να το κοινοποιήσεις στον σύλλογο.
  Τα σχόλιά μου για την ευγένεια έπρεπε να καταλάβεις ότι πάνε για τον απόλυτο τιτανομέγιστο αφέντη κ πρόεδρο του συλλόγου κ. Ταρταράκη.

  Σχετικά με τα “λόγια μου”, ε δεν πιστεύω ότι οι άνθρωποι της ηλικίας του Κώστα δεν έχουν καμία θέση στα κοινά. Είναι άδικο το σχόλιό σου ακόμα κ προς τον ιδιο σου τον εαυτό. Σε σωστή αναλογια είναι αναγκαίοι για να μπορεί να συνδεθεί το παλιό με το καινούριο, για να δίνουν πείρα και οπτική γωνία από την θέση τους.

  Όμως δεν μου απάντησες στο πιο ουσιαστικό: πιστεύεις ότι ο σύλλογος είναι ουδέτερος απέναντι στους δύο υποψηφίους;
  Είμαι σίγουρος ότι δεν χρειάζεσαι πάνω από ενα κλάσμα του δευτερολέπτου για να αποφασίσεις.
  Αφού λοιπόν έχεις το θάρρος της γνώμης σου, σε παρακαλώ απάντησέ μου.
  Μην μου πεις ότι θα υπακούσεις στην Ταρταρακική απαγόρευση γιατί θα τρελαθώ τελείως!!!

 17. Άρις Αντάνης says:

  Όπως έχω ήδη πει, είναι, αν μή τι άλλο, εντελώς χρονοβόρα η συνέχιση αυτής της αλληλογραφίας και δεν οδηγεί πουθενά, αφού μάλιστα κανείς δεν την διαβάζει, εκτός από εσένα κι εμένα. (Δεν υπάρχει πλέον άμεση πρόσβαση σ’αυτό το ζήτημα).
  1.Για τον Κώστα το φίλο μου τα έχω γράψει. Τον εκτιμώ παρα πολύ γιατί είναι πολύ καλός άνθρωπος. Για το Δήμο δεν ξέρω αν κάνει, όπως δεν κάνω κι εγώ. Αλλά αυτό δεν με ενδιαφέρει. Δικό του ζήτημα. Αφού παραιτήθηκε από μέλος του ΔΣ του Σωματείου, όλα ΟΚ.

  2.Για το Σύνδεσμο – όχι σύλλογο – αν ενδιαφέρεσαι για κάποιο λόγο για λεπτομέρειες που έχω στο αρχείο μου από τότε που ήμουν Γενικός Γραμματέας -με πλήρη απασχόληση, σημείωσέ το αυτό- πες μου τι θέλεις ακριβώς, για να σου το στείλω στο προσωπικό σου e-mail. Το δικό μου είναι arimari@otenet.gr
  Πάντως καλό θα ήταν να φροντίσεις κι εσύ να γραφτούν πολλά νέα – και σε ηλικία- μέλη, για να υπάρξει ουσιαστική συνέχεια και αναβάθμιση το Συνδέσμου των απανταχού Τροιζηνίων. Και πρώτα από όλα να πας και να γραφτείς εσύ, ανεξάρτητα αν μένεις στον Πόρο ή όχι.
  Καλή μέρα και όλα να πάνε καλά.
  ΑΑ

 18. Μπρεχτ says:

  Δεν πειράζει που δεν μας διαβάζει κανείς.
  Διάλογο κάνουμε. Όχι δεν χρειάζομαι κάποια πληροφορία αυτήν τη στιγμή ευχαριστώ.
  Μπορεί να είμαι μέλος ήδη να ξέρεις… Και ως εκ τούτου θεωρώ ότι ο Συνδεσμος για να τον πω σωστά, μεροληπτεί φανερά υπερ κάποιου υποψηφίου.
  Απλώς δεν καταλαβαίνω γιατί δεν θες να το σχολιάσεις. Δεν θα ήθελα να μου το σχολιάσεις με προσωπικο e-mail. Είναι ευρύ το θέμα κ θεωρώ ότι καλό είναι να διαπραγματεύεται δημόσια.
  Κρίμα πάντως η Ταρταρακική απαγόρευση έπιασε τόπο….

 19. ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΒΑΡΟΥΝΗΣ says:

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ.
  ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΙΑΣΕΙ ΤΟΠΟ ΛΟΙΠΟΝ Η ΤΑΡΤΑΡΑΚΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ, ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΩ ΟΤΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΟΜΙΖΩ ΕΙΝΑΙ: ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΖΩ, ΔΗΛΑΔΗ ΠΟΝΑΕΙ ΧΕΡΙ-ΚΟΒΕΙ ΧΕΡΙ,ΠΟΝΑΕΙ ΚΕΦΑΛΙ-ΚΟΒΕΙ ΚΕΦΑΛΙ,ΜΙΛΑΕΙ ΑΡΙ ΑΝΤΑΝΙ… ΚΟΒΕΙ ΓΛΩΣΣΑ.ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΜΟΝΟΣ ( ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΜΑΡΙΑ …..!!!!!!!!!!!!).
  ΕΙΜΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΕΧΩ ΓΙΝΕΙ ΤΡΟΙΖΗΝΙΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΖΥΓΟ ΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΠΟΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΗΣΙ ΠΟΥ ΛΑΤΡΕΥΟΥΜΕ, ΕΜΕΙΣ, ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΜΑΣ.
  ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΙ ΑΝΤΑΝΗ, Η ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΕΦ ΟΣΟΝ ΤΟΥΣ ΕΚΛΕΓΕΙ Ο ΛΑΟΣ ΜΠΡΑΒΟ ΤΟΥΣ.

 20. Άρις Αντάνης says:

  Σαράντο, αν διαφωνείς μαζί μου, επειδή πιστεύω στη δημοκρατία, στην ελεύθερη διακίνηση των ιδεών και στην ελευθερία του λόγου, σου… απαγορεύω να ξαναγράψεις τη διαφωνία σου. (χοχοχο)
  Αριστ. Π. Αντάνης

 21. Υπάρχει νομικό κώλυμα στο επίπεδο των γραμματικών γνώσεων αν θέλει κάποιος να είναι υποψήφιος για Δήμαρχος?
  Ποιες είναι οι ελάχιστες γραμματικές γνώσεις που πρέπει να έχει κανείς για να θέσει υποψηφιότητα?

 22. ειρηνη γοργογιαννη says:

  Πως μπορω να δηλωσω υποψηφιοτητα για δημοτικος συμβουλος ?

 23. Πως μπορω να δηλωσω υποψηφιοτητα για δημοτικος συμβουλος?

Σχολιάστε