Δήμος Πόρου: Έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για τοπικές κανονιστικές Αποφάσεις


Ο Δήμος Πόρου ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για την έγκριση τοπικών κανονιστικών Αποφάσεων για τα ακόλουθα δύο θέματα:
1. «Τοπικό σχέδιο δράσεων αντιμετώπισης καταστροφών»: Πρόκειται για το σχέδιο δράσεων του Δήμου, των τοπικών αρχών και των πολιτών στα επίπεδα πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών και άλλων καταστροφών. Για το αντικείμενο αυτό, ο Δήμος έχει συντάξει προσχέδιο, το οποίο ήδη έχει τεθεί υπόψη των λοιπών τοπικών αρχών που εμπλέκονται στον τομέα της πολιτικής προστασίας (Απόφαση Ο.Ε. 121/2021 – ΑΔΑ: 6ΙΨΙΩΞΝ-89Ρ).
2. «Μονιμοποίηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που ίσχυσαν το καλοκαίρι του 2021 στην περιοχή της Σφαιρίας»:
Για το θέμα αυτό πρόθεση της δημοτικής αρχής είναι να μονιμοποιηθούν τις θερινές περιόδους κάθε έτους από εδώ και στο εξής, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της περιοχής της (πεζοδρόμηση και συνοδές αναγκαίες διατάξεις) που το 2021, δυνάμει της νομοθεσίας για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού, εγκρίθηκαν κατά παρέκκλιση ως προσωρινές (Απόφαση Ο.Ε. 122/3.9.2021- ΑΔΑ: 60ΙΓΩΞΝ-ΞΥΓ).
Στο πλαίσιο της διαβούλευσης των ανωτέρω θεμάτων, κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης και φορέας καλείται να καταθέσει ηλεκτρονικά τις θέσεις του μέχρι τις 20 και 27 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα στην διεύθυνση info@poros.gr. Στη συνέχεια, η Ο.Ε. θα διαμορφώσει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία, τις εισηγήσεις της για τα δύο θέματα, τις οποίες θα υποβάλει στο Δ.Σ. για την έγκριση των τελικών κανονιστικών Αποφάσεων.Σχολιάστε