Ένα Ψήφισμα του 1881 για το Μοναστήριφωτογραφία Γιώργος Σεφέρης

Γράφει ο Γιώργος Αθανασίου –

Η αγαπητή φίλη, τέως προϊσταμένη του Τοπικού Ιστορικού Αρχείου Πόρου Μαρίνα Δωρή η οποία στο μικρό χρονικό διάστημα που διατέλεσε προϊσταμένη, μας απέδειξε τις ικανότητές της στην σωστή λειτουργία του Αρχείου, όπως βεβαίως και η κ. Μ.Παπαδιαμάντη, μου έχει παραχωρήσει από καιρό το κάτωθι τμήμα του Ψηφίσματος του Δήμου Πόρου που είχε αποδελτοποιήσει από τα πρακτικά του Δήμου και μου επέτρεψε να το δημοσιεύσω. Για τον λόγο αυτό το δημοσιεύω σήμερα για την ιστορικότητα του γεγονότος.

ΨΗΦΙΣΜΑ 30 της 14/9/1881

Σκεφθέν

Επειδή το μοναστήριον τούτο ωκοδομήθη και κατηρτίσθη ως νυν υπάρχει μετά της κεκτημένης υπ’ αυτού ακινήτου περιουσίας παρά μόνης της Κοινότητος Πόρου,…εκ των χρηματικών εισφορών και εκ των…. αφιερωμάτων των κατοίκων αυτού. Εκ τούτου κατά συνέπειαν η Δημογεροντία Πόρου και επί της Τουρκικής δυναστείας και επί της Ελληνικής Επαναστάσεως ως και επί Καποδιστρίου επεμελείτο τα του Μοναστηρίου δια του παρ’αυτής διοριζομένου ηγουμένου υποχρέου όντος να δίδη κατ’ έτος λόγον εις αυτήν της διοικήσεώς του και της διαχειρίσεως της περιουσίας αυτού δι’ ης πολλά φιλανθρωποκά έργα επετελούντο ως και η ηθική και διανοητική μόρφωσις των κατοίκων εκαλλιεργείτο διά του διορισμού και της διδασκαλίας καταλλήλων δασκάλων. Επειδή η Αντιβασιλεία επί Όθωνος τα δικαιώματα ταύτα της κοινότητος Πόρου αναγνωρίσασα εκανόνισε δια βασιλικού διατάγματος αυτό, όπως εκατόν πεντήκοντα εν μοναστήρια διατηρηθώσι τρία δε, εν εν Ύδρα, έτερον εν Σπέτσαις και έτερον εν Πόρω ήτοι το επιδηλούμενον, αποδοθώσι εις ενοριακάς εκκλησίας εις τους οικείους δήμους, αλλά επειδή δυστυχώς ο νόμος τούτος δεν εφηρμόσθη και υπέρ του ημετέρου δήμου ένεκα της ιδιοτέλειας και κενοδοξίας του τότε ηγουμενεύοντος, όστις διά των δολίων και ισχυρών του ενεργειών κατόρθωσε να θεωρηθεί και κατόπιν να συναριθμηθή εν τω πίνακι των διατηρουμένων μονών ων ο αριθμός ηύξησεν επομένως από 151 εις 152.

Επειδή όντως λεληθότως και δολίως γενομένη αυτή η αδικία εις τον ημέτερον Δήμον υπό του τότε ηγουμενεύοντος Νικηφόρου δέον να επανορθωθεί υπό της σεβαστής Κυβερνήσεως εφαρμοζούσης το περί των διατηρουμένων μοναστηρίων βασιλικόν διάταγμα επέχον ισχύν νόμου.

Αποφαίνεται

1. Εύχεται και παρακαλεί ίνα η σεβαστή κυβέρνησις εφαρμόσει το περί των διατηρουμένων μονών βασιλικόν διάταγμα του 1833, διατάξη την απόδοσιν του εν τη νήσω Καλαυρία Μοναστηρίου εις τον ημέτερον Δήμον, όπως μη ούτος περιέλθει εις την ανάγκην να εκτελέσει το δίκαιόν του δικαστικώς.

2. Ο Δήμαρχος Τροιζηνίων εντέλλεται, ίνα, εκτός της ιεραρχικής υποβολής του παρόντος ψηφίσματος αποστείλη αντίγραφα τούτου προς το

Υπουργείον των Οικονομικών, των Εκκλησιαστικών και Δημοσίας

Εκπαιδεύσεως ως και εις την Ιεράν Σύνοδον.

Οι σύμβουλοι Ο Πρόεδρος

Καρράς

Παντελάκης Ι. Χρυσανθόπουλος

Μπαλούρδος

Σημείωση:

Υπάρχουν και άλλα ονόματα που δεν διαβάζονται.

Γιώργος Αθανασίου
Σχολιάστε