Συνεχίζεται ο αγώνας κατά του “Χωροταξικού των Υδατοκαλλιεργειών”pseΗ «Π.Σ.Ε. Φορέων Περιοχών που θίγονται από την Ανάπτυξη Υδατοκαλλιέργειας» απέστειλε υπόμνημα προς τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Υπουργό ΠΕΚΑ και τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, με το οποίο επισημαίνει τις αντιρρήσεις της αναφορικά με το νέο σχέδιο Νόμου για την «Ανάπτυξη των Υδατοκαλλιεργειών.
Το περιεχόμενο του επίμαχου σχεδίου αποτελεί επί της ουσίας εφαρμοστικό Νόμο του σκανδαλώδους «Χωροταξικού των Υδατοκαλλιεργειών» του 2011 και αποσκοπεί στη δημιουργία περαιτέρω τετελεσμένων υπέρ του εν λόγω κλάδου πριν την έκδοση της εν αναμονή απόφασης του ΣτΕ επί της αίτησης ακύρωσης του Χωροταξικού.
Η Ελληνική Πολιτεία, χωρίς να έχει διαβουλευτεί ποτέ με τους αιρετούς εκπροσώπους των θιγόμενων περιοχών και χωρίς να έχει κατοχυρώσει νομοθετικά τις κυρίαρχες χρήσεις του παράκτιου χώρου (τουρισμός, αλιεία, προστασία φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος κ.α.), θεσμοθετεί δεύτερο κατά σειρά χαριστικό νομοθέτημα υπέρ ενός συγκρουόμενου κλάδου, ο οποίος μάλιστα αποτελεί και έναν από τους πλέον ζημιογόνους της ελληνικής οικονομίας (οφειλές, κυρίως προς τις τράπεζες, περίπου 1 δις €, οι οποίες σύντομα πρόκειται να μετατραπούν σε μετοχές και ο κλάδος να αναχρηματοδοτηθεί!).

Η Π.Σ.Ε ζητάει: α) άμεση απόσυρση του σχ.Νόμου μέχρι τη έκδοση της απόφασης του ΣτΕ αναφορικά με το «Χωροταξικό των Υδατοκαλλιεργειών»,
β) θεσμοθέτηση «Γενικού Χωροταξικού Πλαισίου του Παράκτιου και Νησιωτικού Χώρου», γ) θεσμοθέτηση σαφών ρητρών ανάκλησης αδειών και παύσης λειτουργίας ιχθυοτροφείων στις περιπτώσεις μη τήρησης των περιβαλλοντικών τους όρων και αυστηρών κυρώσεων κατά των οργάνων της Διοίκησης σε περίπτωση μη επιβολής τους, δ) εφαρμογή των ισχυουσών σήμερα κυρώσεων για κάθε παραβατική συμπεριφορά, χωρίς καμία εξαίρεση (το σχ. Ν. προβλέπει πλήρη αμνηστία),
ε) άσκηση των αρμοδιοτήτων εκμίσθωσης – αδειοδότησης ιχθυοτροφείων από τις αιρετές Περιφέρειες και σύμφωνης γνώμης από τους Δήμους εγκατάστασης και
στ) αναγνώριση της Π.Σ.Ε. ως θεσμοθετημένου μέρους σε κάθε περίπτωση διαβούλευσης επί θεμάτων που αφορούν στην ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών.
Σχολιάστε