Τω καιρώ εκείνο…Από τότε που στις εκλογές έπεφτε…ξύλο!

Στις εκλογές του Ιουλίου 1887, Δήμαρχος του Πόρου εξελέγη ο Ιωάννης Χρυσανθόπουλος, με μικρή διαφορά ψήφων από τον συνυποψήφιό του Σπυρίδωνα Καραμάνο. Όπως γράφει η εφημερίδα « ΠΡΩΪΑ» της 19/7/1887, ο αστυνόμος του Πόρου υπομοίραρχος Πανόπουλος, ο οποίος εκτελώντας κυβερνητική εντολή είχε αναμιχθεί εμφανέστατα υπέρ του Σπυρίδωνος Καραμάνου, χρησιμοποιώντας κάθε θεμιτό και αθέμιτο μέσο, «εισήλθεν εις την οικίαν του Χρυσανθοπούλου και τον εκάλεσεν εις μονομαχίαν, απειλήσας αυτόν ότι θα τον δείρη εν μέση αγορά».
Στις εκλογές του Ιουλίου 1891, ο γηραιός ιατρός και πρώην δήμαρχος και βουλευτής Σπ. Καραμάνος ήταν και πάλι υποψήφιος δήμαρχος. Η εφημερίδα «Ακρόπολις» αναφέρεται στα κωμικοτραγικά γεγονότα της εποχής.
Τίτλος του σχολίου «ΤΑ ΕΝ ΠΟΡΩ ΕΚΛΟΓΙΚΑ – Ανήκουστοι πιέσεις». Και αναφέρεται σε βανδαλισμούς που προξένησαν οι οπαδοί του υποψηφίου δημάρχου Γ. Κοριζή στους οπαδούς του Σπ. Καραμάνου. Γράφει σχετικά:
«…Μεγάλην κατάπληξιν ιδίως ενετύπωσαν εις τους παρατυχόντας εν Πόρω ξένους η συμπεριφορά των οργάνων της δημοσίου ασφαλείας άτινα αντί να προλάβωσι την ρήξιν, πρωταγω¬νίστησαν τεθέντα επί κεφαλής η μάλλον γενόμενα ουρά του υποψηφίου Δημάρχου Κοριζή, άνευ διακρίσεως επιπίπτωντος εν μέση αγορά επί όλον ημερονύκτιον κατά παντός αντιθέτου Καραμανιστού, ον συνελάμβανον, υπομοίραρχος και αστυνόμος και ανηλεώς έδαρον δι’ ουδένα άλλον λόγον ή διότι δεν ήτο φίλος των. Την ημέραν ταύτην τέσσαρες καραμανισταί εν μέθη τελούντες έπινον εις το παρά την οικίαν του Κοριζή οίνοπωλείον, ότε εξερχόμε¬νος της οικίας αυτού ο άλλοτε βουλευτής και πατήρ του νυν υποψηφίου Δημάρχου – εννοεί τον Σταμάτιον Κοριζήν -παρετήρησεν αυτούς υβριστικώς, αφού δε τον ανθύβρισαν ύψωσεν την ράβδον και εκτύπησε ένα εξ αυτών…». Επίσης ο δημοσιογράφος αναφέρεται και σε άλλο κωμικοτραγικό επεισόδιο: «…συνελθών ο γέρων Κοριζής (ηλικίας 75 ετών) εξέδραμε εις την άνω πόλιν μετά ροπαλοφόρων και απήτη να του παραδοθή ο γέρων (ηλικίας 70 ετών) πρώην Δήμαρχος και νυν υποψήφιος της αντιπολιτεύσεως κ. Καραμάνος, ιατρός, εις ον ρίψη αυτόν… εις την θάλασσαν…»
Πηγή: KOUTOUZIS NEWS
Σχολιάστε