Την Πέμπτη 31/1 συνεδριάζει το Δ.Σ. ΠόρουIMGP7954Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 17:00 στη Χατζοπούλειο Δημοτική Βιβλιοθήκη. Θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση μελέτης με τίτλο «Τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Δήμου Πόρου» (εισηγητής κ. Ξάνθης Αναστάσιος).
2. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Αυτοματισμός αγωγού μεταφοράς ύδατος από Κάμπο Τροιζηνίας και δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πόρου» (εισηγητής κ. Ξάνθης Αναστάσιος).
3. Ενημέρωση – Επικύρωση τριμηνιαίας έκθεσης Π/Υ Δήμου Πόρου 4ου τριμήνου 2012 (εισηγητής κ. Εμμ. Μαρινάκης).
4. Ίδρυση & Λειτουργία Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Πόρου & Ορισμός υπευθύνου εκπροσώπου του Δήμου (εισηγήτρια κ. Κουτουζή Ελένη ).
5. Έγκριση Πρακτικών για συμμετοχή Δημοτικών Συμβούλων & Δημοτικών Υπαλλήλων σε Επιτροπές του Δήμου (εισηγητής κ. Δήμαρχος).
6. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Προβολής & Ανάπτυξης Πόρου (εισηγητής κ. Συξέρης Δημήτριος).
7. Έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης από το Δημοτικό Συμβούλιο (εισηγητής κ. Εμμ. Μαρινάκης).
8. Ορισμός διατάκτη από το Δημοτικό Συμβούλιο (εισηγητής κ. Εμμ. Μαρινάκης).
9. Έγκριση προμήθειας καυσίμων (παρ’ άρθρο 160 Δ.Κ.Κ. Ν.3463/2006) (εισηγητής κ. Εμμ. Μαρινάκης).
10.Έγκριση προμήθειας εντύπων για εκτύπωση λογαριασμών ύδρευσης (παρ’ άρθρο 160 Δ.Κ.Κ. Ν.3463/2006) (εισηγητής κ. Εμμ. Μαρινάκης).
11.Έγκριση προμήθειας γραφικής ύλης (παρ’ άρθρο 160 Δ.Κ.Κ. Ν.3463/2006) (εισηγητής κ. Εμμ. Μαρινάκης).
12. Έγκριση προμήθειας αναλωσίμων (παρ’ άρθρο 160 Δ.Κ.Κ. Ν.3463/2006) (εισηγητής κ. Εμμ. Μαρινάκης).
13.Αίτηση SING VIR για επιστροφή ποσού από παράβολο 90,00€ (εισηγητής κ. Δήμαρχος).
Σχολιάστε