Σ. Ν. Αθανασίου: Μεγάλη ευκαιρία να ενταχθούμε σε πρόγραμμα ύδρευσης, αποχέτευσης και για την Ψήφτα


o Σάββας Αθανασίου

o Σάββας Αθανασίου

Με επιστολή του ο Επικεφαλής του Δικτύου Πολιτών «ΑλλάΖΟΥΜΕ τα Μέθανα και την Τροιζηνία» και Δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Τροιζηνίας κ. Σάββας Ν. Αθανασίου, προς τον Περιφερειάρχη κ. Γ. Σγουρό, την οποία κοινοποιεί στους δημάρχους Τροιζηνίας, Πόρου καθώς και στους κ.κ. Ι. Δημητριάδη, Δ. Πάνου και στον αντιπεριφερειάρχη Νήσων κ. Δ. Κατσικάρη, ζητεί να ενταχθούν τα Μέθανα και η Τροιζηνία στο νέο πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, ενω δηλώνει και επιστημονική υποστήριξη από στελέχη της παράταξης του. Αναλυτικά η επιστολή έχει ως εξής:

Αγαπητέ κύριε Περιφερειάρχα,
Με την δημόσια τοποθέτηση μου στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έθεσα τα μείζονα ζητήματα που απασχολούν την περιοχή μας, όσον αφορά στην λειτουργία των Βιολογικών Καθαρισμών Μεθάνων και Πόρου – Γαλατά, καθώς και στην ποιότητα του πόσιμου νερού. Επίσης, αναφέρθηκα διεξοδικά στην αναγκαιότητα τοποθέτηση απονιτροποιητή στην κεντρική δεξαμενή ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Μεθάνων. Άλλωστε, το Περιφερειακό Συμβούλιο εκείνη την ημέρα ενέκρινε με παρατηρήσεις τις περιβαλλοντικές μελέτες των ΒΙΟΚΑ Πόρου και Μεθάνων. Θέλω να επαναλάβω ότι για εμάς άμεση προτεραιότητα είναι να πίνουμε υγιεινό νερό και να μην υπάρχουν άσχημες επιπτώσεις για την υγεία των κατοίκων από την μη σωστή λειτουργία των ΒΙΟΚΑ.
Δεδομένου ότι στους τομείς ύδρευσης και αποχέτευσης η περιοχή της Τροιζηνίας έχει οξυμένα προβλήματα και τα γνωρίζετε, σας επισημαίνω ότι είναι ευκαιρία με την έναρξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη, να ενταχθούν άμεσα έργα που θα λύσουν χρονίζοντα ζητήματα. Στο πρόγραμμα αυτό μπορεί να ενταχθούν και έργα για τους υδροβιότοπους, όπως της λίμνης της Ψήφτας, για την οποία προσφάτως έχουν δαπανηθεί 1 εκατ. ευρώ και δεν λειτουργεί με τις επιστημονικές προδιαγραφές, ενώ ο χώρος βρίσκεται σε πλήρη εγκατάλειψη.
Επαναλαμβάνω ότι αναφέρομαι στο πρόγραμμα:
Ολοκληρωμένα έργα αποχέτευσης, ακαθάρτων, εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και ύδρευσης (εξωτερικά υδραγωγεία) σε Δήμους ή σε ΔΕΥΑ, με όλες τις απαραίτητες κατασκευές για την ολοκληρωμένη διαχείρισή τους.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ “Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη”
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 21/11/2013 – 31/12/2013
Ολοκληρωμένα έργα αποχέτευσης, ακαθάρτων, εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και ύδρευσης
• Λειτουργικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων με την δημιουργία όπου απαιτείται και της απαραίτητης υποδομής αποχετευτικών δικτύων
• Βελτίωση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων της χώρας και ιδιαίτερα των ακτών κολύμβησης, των ποταμών, λιμνών και των υγροτόπων
• Αντιμετώπιση καταστάσεων λειψυδρίας σε περιοχές με πρόβλημα επάρκειας υδατικών πόρων
• Έλεγχος και περιορισμός διαρροών δικτύων ύδρευσης
• Βελτίωση της επάρκειας και της ποιότητας νερού
Επιχειρησιακό πρόγραμμα
ΕΠ “Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη”
Ποσοστό συγχρηματοδότησης
100% (Ταμείο Συνοχής)
Περιοχή εφαρμογής
Όλη η Ελλάδα
Τομείς ενδιαφέροντος
Περιβάλλον
Κατηγορία δικαιούχων
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α’ και Β’ βαθμού)
Άλλα νομικά πρόσωπα
Σε ποιους απευθύνεται
• Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α΄και Β΄βαθμού)
• Δημόσιες Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)
Όροι και προϋποθέσεις

I) Η υποβολή των προτάσεων, επί ποινή απόρριψης, θα γίνεται μόνον για παρεμβάσεις οι οποίες έχουν ήδη εγκεκριμένες Οριστικές μελέτες (που αφορά και τα έργα αποχέτευσης και ύδρευσης) και προμελέτες ή οριστικές μελέτες για τις ΕΕΛ, με την επιφύλαξη του άρθρου 3.3 και εγκεκριμένα Τεύχη Δημοπράτησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων. Οι μελέτες αυτές μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το ΕΠΠΕΡΑΑ, μετά την απαραίτητη διαδικασία ελέγχου από την ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και εφόσον πληρούν τους όρους επιλεξιμότητας του ΕΣΠΑ.
II) Στο υποέργο των μελετών περιλαμβάνεται υποχρεωτικά η έκδοση και ή έγκριση από τα αρμόδια όργανα όλων των απαραίτητων αδειοδοτήσεων (πχ αποφάσεις Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης & Αξιολόγησης και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων), καθώς και η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης των έργων κατασκευής.
III) Με την υποβολή του υποέργου των μελετών, θα πρέπει ο Δικαιούχος να υποβάλλει στην ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ την εγκεκριμένη μελέτη, το ΤΔΠΠ και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου της κατασκευής συνοδευόμενα από όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις, τους Περιβαλλοντικούς Όρους όπου απαιτείται και τα λοιπά στοιχεία, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο 4.2. παρ. (xi) σημείο (Β) της παρούσας πρόσκλησης, προκειμένου να ληφθούν οι απαραίτητες προεγκρίσεις για το διαγωνισμό αναδόχου της κατασκευής, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου. Με την υποβολή των ανωτέρω στοιχείων, ο Δικαιούχος μπορεί να υποβάλει για προέγκριση τους λογαριασμούς αποπληρωμής του υποέργου των μελετών.
IV) Επισημαίνεται, ότι το πλέον καίριο στοιχείο που θα πρέπει να υποβληθεί, επί ποινή απόρριψης σε αντίθετη περίπτωση, είναι το δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα του έργου, τύπου Gant, στο οποίο θα πρέπει να αποτυπώνεται η χρονική πρόβλεψη υλοποίησης των έργων, με ολοκλήρωση, σε κάθε περίπτωση πριν την 31.12.2015. Ο Φορέας Υλοποίησης θα πρέπει να δεσμευτεί για αυτό με Απόφαση του αρμοδίου Οργάνου του, στην οποία επί πλέον θα αναφέρεται ότι η πιθανή μη ολοκλήρωση των έργων εντός του τιθέμενου χρονοδιαγράμματος αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του και οι δαπάνες που θα έχουν πληρωθεί μέχρι την συγκεκριμένη χρονική στιγμή θα επιστραφούν ως αχρεωστήτως καταβληθείσες στο Φορέα Χρηματοδότησης. Στην ίδια απόφαση ο Φορέας θα πρέπει να αναφέρει ότι αφενός μεν αποδέχεται τον έλεγχο από την ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ, τον Ιούνιο του 2014, επί του βαθμού υλοποίησης του χρονοδιαγράμματος, αφετέρου δε σε περίπτωση που αυτό έχει αποκλίνει, ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την απένταξη του έργου.
Τι χρηματοδοτείται
• Έργα κατασκευής (εργολαβίες)
• Προμήθειες
• Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου υποστήριξης κατά την κατασκευή των έργων
• Τεχνικές Μελέτες (Οριστικές Μελέτες με εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης για έργα αποχέτευσης και ύδρευσης και προμελέτες ή οριστικές μελέτες με εγκεκριμένα τεύχη (δημοπράτησης για τις ΕΕΛ).
Προϋπολογισμός
€ 60.000.000
Περίοδος υποβολής
από 21/11/2013 έως 31/12/2013
Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής του ΟΠΣ. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή αποστέλλει συνημμένα σε μορφή pdf το υπογεγραμμένο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης καθώς και όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα, ενώ η χρηματοοικονομική ανάλυση υποβάλλεται σε μορφή Excel. Σε περιπτώσεις που ορισμένα συνοδευτικά έγγραφα όπως μελέτες, τεύχη δημοπράτησης κ.α. λόγω μεγάλου όγκου δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν ηλεκτρονικά ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ στη διεύθυνση Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 τις ώρες 09:00 – 15:00 το αργότερο έως την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασής του. Τα πρωτότυπα έγγραφα της πρότασης υποβάλλονται και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία αποστολής την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους».
Εκτιμούμε ότι αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για να λύσουμε τα προβλήματα των Μεθάνων και της Τροιζηνίας και για το λόγο αυτό θα θέλαμε, να συμβάλλουμε στην ένταξη έργων στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, με στελέχη μας και φίλους μας που διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση. Είμαστε στη διάθεση σας.

Μετά τιμής

Σάββας Ν. Αθανασίου
6944929994

Μέθανα 22 Νοεμβρίου 2013
Σχολιάστε