Συνεδριάζει το Δ.Σ. Πόρου την Παρασκευή 22 ΑπριλίουIMGP9285Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την  Παρασκευή 22 Απριλίου  2016 και ώρα 18:00 στο κτίριο Συγγρού για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης περί:

1.Έγκριση Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Α’  τριμήνου έτους 2016). (Εισηγητής κ. Εμμ. Μαρινάκης.)

2.Έγκριση Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πόρου έτους 2016). (Εισηγητής κ. Εμμ. Μαρινάκης).

3.Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού “Εργασίες καθαριότητας Κ/Χ και συλλογή – αποκομιδή – μεταφόρτωση απορριμάτων Δήμου Πόρου”. (Εισηγητής κ. Παπαχρήστου Αναστάσιος).

4.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 55/2016 Απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου (Απολογισμός οικ. έτους 2013). (Εισηγητής κ. Αλιφέρης Γεώργιος).

5.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 3/2016 Απόφασης της ΕΤΑΠ (παραγωγή διαφημιστικού video του Πόρου) και διάθεση σχετικής πίστωσης. (Εισηγητής κ. Καίκας Γεώργιος).

6.Καθορισμός ειδών και διάθεση πίστωσης για άπορους το Πάσχα. (Εισηγήτρια κ. Βαρβάρου Μαρία).

7.Έγκριση πρακτικών Επιτροπής Εξέτασης Εξέτασης Αιτήσεων. (Εισηγητής κ. Παπαχρήστου Αναστάσιος).

8.Χορήγηση προέγκρισης στο ΚΥΕ του κ. Κοτσώνη Δημητρίου. (Εισηγητής κ. Κουτουζής Γεώργιος).

9.Χορήγηση προέγκρισης στο ΚΥΕ της κ. Pogranicinaia Angela. (Εισηγητής κ. Κουτουζής Γεώργιος).

10.Χορήγηση προέγκρισης στο ΚΥΕ του κ. Κονιδάρη Σπυρίδωνα. (Εισηγητής κ. Κουτουζής Γεώργιος).

(και όσα έλθουν, καθώς και τυχόν παρατάσεις λειτουργίας μουσικών οργάνων μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης).
Σχολιάστε