Πλειοδοτικός διαγωνισμός για το κυλικείο του Γυμνασίου ΠόρουgumnasioΑνοιχτός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση και εκμετάλλευση του κυλικείου του Γυμνασίου Πόρου, προκηρύσσεται την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 12.00 , στο γραφείο του Δ/ντή του Γυμνασίου Πόρου. Διαβάστε την προκήρυξη:

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου ΠΟΡΟΥ κ. Βασιλική Κογιώνη
Έχοντας υπόψη :
1) Την υπ’ αρ. 64321/Δ4/16-5-2008 Απόφαση ΥΠ.Δ.Β..Μ.Θ.(ΦΕΚ 1003/30-5-2008/τ΄.Β΄), που αφορά τη λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων.
2) Την Αγορανομική Διάταξη 3/2012/Α4-442 (ΦΕΚ 2432/4.9.2012 τεύχος Β’ ) που αφορά τον καθορισμό των ανώτατων τιμών διάθεσης ορισμένων ειδών που περιλαμβάνονται στις παρ. 6 και 7 του άρθρου 1 της Α.Δ. 7/2009.
3) Την υπ’ αριθμ. 3/27-11-2013 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πόρου
4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της προκήρυξης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση και εκμετάλλευση του κυλικείου του Γυμνασίου Πόρου 

ΑΡΘΡΟ 1
1). Η ανάθεση από τη Σχολική Επιτροπή της λειτουργίας και εκμετάλλευσης του σχολικού κυλικείου θα γίνει κατόπιν του διαγωνισμού σε συνάρτηση με :
α). την τιμή προσφοράς
β). την προϋπηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου
γ). την πολυτεκνική ιδιότητα.
Η μοριοδότηση στις περιπτώσεις α, β, γ γίνεται ως εξής:
Ι. Κάθε προσφορά πολλαπλασιάζεται επί δύο.
ΙΙ. Για κάθε χρόνο προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου υπολογίζεται ένα (01) μόριο. Το σύνολο των μορίων λόγω προϋπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ(08).
ΙΙΙ. Για την πολυτεκνική ιδιότητα υπολογίζονται μόρια πέντε (05).

ΑΡΘΡΟ 2
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α). Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα.
β). Πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.
Το επίπεδο γλωσσομάθειας τους για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους διαπιστώνεται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 3
Δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό :
α). Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.
β). Συνταξιούχοι.
γ). Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4, (παρ. 1,2,3 και 4,5,7,8,9 του Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26τ. Α΄/ 9-2-07.
δ). Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου.

ΑΡΘΡΟ 4
Η σύμβαση, που θα υπογραφεί θα ισχύσει μέχρι 30-6-2020 με δυνατότητα ανανέωσης για τρία (3) χρόνια.

ΑΡΘΡΟ 5
Περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισμού θα τοποθετηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των σχολείων, σε εμφανές σημείο μπροστά στην είσοδο των σχολείων, και θα δημοσιευτεί σε δύο τοπικές εφημερίδες καθώς και μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου στο διαδίκτυο.

ΑΡΘΡΟ 6
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου στο διαγωνισμό είναι:
1). Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.
2). Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο . Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τη μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
3). Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή.
4). Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
5). Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
6).Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.
7). Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.
8). Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 300 Ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή.
Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους υποψηφίους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού εκτός του υποψηφίου, στον οποίο κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου, ο οποίος πρέπει να καταβάλλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Το ποσό αυτό ή η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξη της άτοκα, πλην της περίπτωσης καταγγελίας ή πρόωρης λήξης της σύμβασης οπότε καταπίπτει υπέρ της σχολικής επιτροπής.
9). Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου.
10). Βεβαίωση μη οφειλής στις Σχολικές Επιτροπές, ή βεβαίωση ρύθμισης του χρέους προς αυτές, σε περίπτωση που υφίσταται τέτοιο.
Για τη συμμετοχή των δημοτικών ή κοινοτικών νομικών προσώπων απαιτούνται όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός του Πιστοποιητικού Εισαγγελίας, της Υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 και του αποσπάσματος Ποινικού μητρώου. Απαιτείται, όμως επιπλέον αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτημένου να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ατόμου. Τα δημοτικά ή κοινοτικά πρόσωπα που συμμετέχουν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας σχολικών κυλικείων εκ του καταστατικού τους.

ΑΡΘΡΟ 7
Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού Επιτροπή μέσω του Διευθυντή του σχολείου και θα πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού δύναται κατά την κρίση της να τάσσει εύλογη προθεσμία για την προσκόμιση τυχόν δικαιολογητικών που λείπουν και είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πλην της χρηματικής εγγύησης ή της εγγυητικής επιστολής, τα οποία κατατίθενται μαζί με την προσφορά.

ΑΡΘΡΟ 8
Η προθεσμία μεταξύ της δημοσίευσης της προκήρυξης και της ημέρας του διαγωνισμού δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ημερών.

ΑΡΘΡΟ 9
Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερομένους ορίζεται στα 4 Ευρώ ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 10
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της προκήρυξης και τις διατάξεις της παρούσης απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 11
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Όσοι παρίστανται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, όπως ορίζεται στο άρθρο 18, δε γίνονται δεκτές.

ΑΡΘΡΟ 12
Ένσταση κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού υποβάλλεται μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία διενέργειάς του. Η επιτροπή υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση της στη Σχολική Επιτροπή που είναι αρμόδια για την κατακύρωση του διαγωνισμού, προκειμένου να αποφανθεί τελικά για την αποδοχή ή την απόρριψή της.

ΑΡΘΡΟ 13
Στην περίπτωση, που οι πρώτοι στον αριθμό μορίων είναι δύο ή περισσότεροι η Επιτροπή τους ζητάει να προσκομίσουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα νέα έγγραφη προσφορά. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη εργάσιμη ημέρα μέχρι να υπάρξει πλειοδότης με τον υψηλότερο αριθμό μορίων.

ΑΡΘΡΟ 14
Mετά την κατακύρωση του διαγωνισμού από τη Σχολική Επιτροπή, ο πλειοδότης καλείται εγγράφως να προσέλθει με την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, προκειμένου να υπογράψει τη σύμβαση.
Σε περίπτωση μη προσέλευσής του η εγγύηση συμμετοχής του στο διαγωνισμό καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής και ο διαγωνισμός θεωρείται ότι απέτυχε.

ΑΡΘΡΟ 15
Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου πρέπει να τηρεί αυστηρά τις ισχύουσες Υγειονομικές διατάξεις σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΔΥ1γ/Γ.Π. /οικ.93828/ (Φ.Ε.Κ. 1183/31.8.2006,τ. Β΄) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά, με την οποία καθορίζονται τα προσφερόμενα είδη από τα σχολικά κυλικεία.
Επίσης οι συμμετέχοντες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι εφόσον τους ανατεθεί η εκμετάλλευση του κυλικείου:
Α) Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση ή η με οποιονδήποτε τρόπο ολική ή μερική παραχώρησή του σε άλλο άτομο,
Β) Είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση Φ.Τ.Μ.,
Γ) Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στον ΟΑΕΕ.
Δ) Για τη λειτουργία του κυλικείου απαιτείται έκδοση σχετικής άδειας.
Ε) Οφείλει να προσκομίσει βεβαίωση ότι παρακολούθησε σεμινάριο υγιεινής και ασφάλειας του Ε.Φ.Ε.Τ. Σε περίπτωση που δεν το έχει παρακολουθήσει, υποχρεούται να το κάνει και να προσκομίσει τη βεβαίωση σε εύλογο χρονικό διάστημα.
ΣΤ) Το κυλικείο θα λειτουργεί όλες τις ώρες κατά τις οποίες το σχολείο είναι ανοικτό.
Ζ) Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα του χώρου του κυλικείου καθώς και του περιβάλλοντα χώρου.
ΑΡΘΡΟ 16
Η παρουσία του εκμισθωτή στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας του είναι απαραίτητη . Δύναται να επικουρείται από πρόσωπο, το οποίο θα πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις εργασίας.

ΑΡΘΡΟ 17
Οι εκμεταλλευτές των σχολικών κυλικείων καταβάλλουν στις αρμόδιες Σχολικές Επιτροπές κατ’ έτος το ποσό που συμφωνήθηκε σε 3 δόσεις, την Πρώτη την 30η Νοεμβρίου, τη Δεύτερη την 28η Φεβρουαρίου και την Τρίτη την 31η Μαϊου.

ΑΡΘΡΟ 18
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων-προσφορών από τους ενδιαφερόμενους είναι από την 29η/11/2013 μέχρι και την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 12.00 , στο γραφείο του Δ/ντή του Γυμνασίου Πόρου
Η αποσφράγιση των κλειστών προσφορών, θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού στο γραφείο του Γυμνασίου Πόρου  την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013 στις 13.00 μ.μ.

ΑΡΘΡΟ 19
Με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής συγκροτείται η Επιτροπή ελέγχου λειτουργίας του σχολικού κυλικείου, η οποία αποτελείται από:
α). Το Διευθυντή του σχολείου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.
β). Τον πρόεδρο του συλλόγου γονέων με τον αναπληρωτή του.
γ). Ένα μέλος της Σχολικής Επιτροπής με τον αναπληρωτή του.
δ). Ένα μέλος της Μαθητικής κοινότητας με τον αναπληρωτή του.
ε). Ένα εκπαιδευτικό του σχολείου με τον αναπληρωτή του.
Έργο της επιτροπής είναι ο έλεγχος της ομαλής λειτουργίας του κυλικείου, η διάθεση από αυτό των προβλεπομένων και οριζομένων ειδών από τις ισχύουσες διατάξεις, όπως κάθε φορά αυτές ισχύουν.
Κάθε παράβαση των όρων της παρούσας θα πιστοποιείται από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και λειτουργίας του κυλικείου, η οποία μπορεί να εισηγείται στη Σχολική Επιτροπή του σχολείου την καταγγελία της σύμβασης που έχει υπογραφεί, για ουσιώδη λόγο , που οφείλεται στον υπεύθυνο ανάδοχο του κυλικείου.

ΑΡΘΡΟ 20
Στην περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης διενεργείται νέος διαγωνισμός και η νέα σύμβαση θα ισχύει μέχρι την 30η Ιουνίου μετά τη συμπλήρωση της εξαετίας.

ΑΡΘΡΟ 21
Η σύμβαση υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής και από τον υποψήφιο, που έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα μόρια. O ανάδοχος πλειοδότης αναλαμβάνει και τα έξοδα δημοσίευσης. Σε περίπτωση άγονου διαγωνισμού τα έξοδα επιβαρύνουν τη Σχολική Μονάδα.

ΑΡΘΡΟ 22
Η Σχολική επιτροπή κατά το χρόνο της προκήρυξης υποχρεούται να έχει εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις καταλληλότητας του χώρου του κυλικείου, προκειμένου να εκδοθεί η απαραίτητη άδεια λειτουργίας από το Δήμο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 23
Όλοι οι παραπάνω όροι ,που υποχρεωτικά θα περιλαμβάνονται στις σχετικές συμβάσεις θεωρούνται και είναι ουσιώδεις, η δε παράβαση και ενός μόνο εξ αυτών θα έχει σαν συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης.

Περίληψη της προκήρυξης αυτής , να δημοσιευτεί σε τοπικά έντυπα του Δήμου Πόρου καθώς και στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας του ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ

Πόρος 29/11/2013
Σχολιάστε