Οι αποφάσεις των συνεδριάσεων του Δ.Σ. Πόρου της 17ης & 21ης ΙουνίουIMGP0803Το Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου στη συνεδρίαση της 17ης & 21ης Ιουνίου 2016 έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

 • Απόφαση 98/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η μελέτη με τίτλο «Διαμόρφωση και ανάπλαση πλατείας Αγίου Κωνσταντίνου στην περιοχή Μπρίνια» προϋπολογισμού 75.000€ (με ΦΠΑ).
 • Απόφαση 99/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η παράταση προθεσμίας του έργου «Αντικατάσταση σωληνώσεων και αποκατάσταση φθορών βανοστασίων Α3, Α4.1 και Α4.2 ου δικτύου λυμάτων Πόρου».
 • Απόφαση 100/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας ψήφισαν ΛΕΥΚΟ) η σκοπιμότητα μελέτης αποχετευτικού με τίτλο «Μελέτη συνθηκών λειτουργίας αποχετευτικού δικτύου Δήμου Πόρου» προϋπολογισμού 20.000€ (με ΦΠΑ).
 • Απόφαση 101/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας ψήφισαν ΛΕΥΚΟ) η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Μελέτη συνθηκών λειτουργίας αποχετευτικού δικτύου Δήμου Πόρου» προϋπολογισμού 20.000€ (με ΦΠΑ).
 • Απόφαση 102/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας και η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή ψήφισαν ΛΕΥΚΟ) η μελέτη με τίτλο «Συντήρηση, επέκταση και αναβάθμιση δικτύων και αντλιοστασίων αποχέτευσης στην περιοχή της Σφαιρίας του Δήμου Πόρου – Γαλατά» προϋπολογισμού 2.300.000€ (με ΦΠΑ).
 • Απόφαση 103/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας και η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή καταψήφισαν την πρόταση) η έκδοση Κανονιστικής Απόφασης μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας (Κανονισμός Κυκλοφοριακού) του Δήμου Πόρου.
 • Απόφαση 104/2016: Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία και ομόφωνα αντίστοιχα τα πρακτικά Επιτροπής Παρακολούθησης Χρήσης Κ/Χ.
 • Απόφαση 105/2016: Εγκρίθηκαν ομόφωνα τα πρακτικά της Επιτροπής Εξέτασης Αιτήσεων.
 • Απόφαση 106 & 107/2016: Χορηγήθηκαν ομόφωνα προεγκρίσεις άδειας ίδρυσης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
 • Απόφαση 108/2016 (θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης): Εγκρίθηκε ομόφωνα η επιστροφή ποσού (παγίας προκαταβολής) λόγω λάθους.
 • Απόφαση 109/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ο δ.σ. κ. Μωρόπουλος ψήφισε ΛΕΥΚΟ) η υπ’ αριθμ. 174/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με την 4η αναμόρφωση Π/Υ Δήμου Πόρου έτους 2016.
 • Απόφαση 110/2016: Καθορίστηκε ομόφωνα ο χώρος της συνεδρίασης για την παρουσίαση του απολογισμού πεπραγμένων του Δήμου Πόρου για τα έτη 2014 και 2015.
 • Απόφαση 111/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 4/2016 Απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Πόρου αναφορικά με έκδοση διαφημιστικού φυλλαδίου, ενώ διατέθηκε και η σχετική πίστωση.
 • Απόφαση 112/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ο δ.σ. κ. Μωρόπουλος ψήφισε ΛΕΥΚΟ) η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 26/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί ψήφισης Ο.Π.Δ. του Δήμου Πόρου οικονομικού έτους 2016, ως προς το σκέλος του Δ.Λ.Τ.Π.
 • Απόφαση 113/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα ο απολογισμού της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Πόρου για το έτος 2015.
 • Απόφαση 114/2016: Χορηγήθηκε ομόφωνα άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το έτος 2016, καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων έως ώρα 03:00 σε Κ.Υ.Ε.Σχολιάστε