Οι αποφάσεις του Δ.Σ. Πόρου στη συνεδρίαση της 25ης Νοεμβρίου και ενημέρωση για τα Δημοτικά Τέληimg_20161107_173457-628x471

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου στη συνεδρίαση της 25ης Νοεμβρίου 2016 έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

 • Απόφαση 178/2016 (θέμα εκτός ημερησίας διάταξης): Εγκρίθηκε ομόφωνα η αίτηση του Δήμου Πόρου για δημιουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού Φαρμακείου μέσω σύμπραξης με εποπτεύοντα φορέα.
 • Απόφαση 179/2016: Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία (η μειοψηφία δήλωσε ΠΑΡΩΝ) η θέσπιση τέλους χρήσης θαλάμου νεκρών στο Δημοτικό Κοιμητήριο και τροποποιήθηκε σχετικά ο Κανονισμός του.
 • Απόφαση 180/2016: Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η διατήρηση των τελών Καθαριότητας, Δημοτικού Φωτισμού και ΤΑΠ για το 2017 στα ίδια επίπεδα με το 2016 (η μειοψηφία και η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή πρότειναν την επαναφορά των τελών στα επίπεδα του 2015 και την ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στις ειδικές κατηγορίες πολιτών).
 • Απόφαση 181/2016: Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η διατήρηση των τελών Ύδρευσης – Αποχέτευσης για το 2017 στα ίδια επίπεδα με το 2016 (η μειοψηφία και η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή πρότειναν τη μείωση της Α’ και Β’ βασικής τιμής ύδρευσης, την ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στις ειδικές κατηγορίες πολιτών και τη διατήρηση σταθερών των τιμών για τις υπόλοιπες κατηγορίες που αφορούν μεγαλύτερους καταναλωτές).
 • Απόφαση 182/2016: Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία (η μειοψηφία και τη ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή δήλωσαν ΠΑΡΩΝ) η διατήρηση των τελών Δημοτικού Κοιμητηρίου για το 2017 στα ίδια επίπεδα με το 2016 και καθορίστηκε το τέλος χρήσης θαλάμου νεκρών στα 30€/ημέρα.
 • Απόφαση 183/2016: Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία (η μειοψηφία και η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή πρότειναν την επαναφορά των τελών στα επίπεδα του 2015) η διατήρηση των τελών Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων έτους 2017 στα ίδια επίπεδα με το 2016.
 • Απόφαση 184/2016: Αποφασίστηκε ομόφωνα η διατήρηση σταθερών των τελών Διαφήμισης για το 2017.
 • Απόφαση 185/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η μειοψηφία και η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή δήλωσαν ΠΑΡΩΝ, ενώ ο δ.σ. κ. Δόσκαρης ψήφισε ΛΕΥΚΟ) η υπ’ αριθμ. 241/2016 Απόφαση του ΔΣ του ΔΛΤ περί έγκρισης τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού 3ου τριμήνου 2016).
 • Απόφαση 186/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η μειοψηφία και η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή δήλωσαν ΠΑΡΩΝ, ενώ ο δ.σ. κ. Δόσκαρης ψήφισε ΛΕΥΚΟ) η υπ’ αριθμ. 257/2016 Απόφαση του ΔΣ του ΔΛΤ περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2016.
 • Απόφαση 187/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή δήλωσε ΠΑΡΩΝ) η υπ’ αριθμ. 5/2016 Απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής περί εκτύπωσης τουριστικού φυλλαδίου για μαθητές και διατέθηκε η σχετική πίστωση.
 • Απόφαση 188/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 8/2016 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας περί κατανομής ποσών για λειτουργικά έξοδα στις Σχολικές Επιτροπές.
 • Απόφαση 189/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 9/2016 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας περί διάθεσης αίθουσας στη Γ.Ε. Πόρου.
 • Απόφαση 190/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα το 1ο ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στην περιοχή του Δήμου Πόρου (ανάδοχος ΟΔΕΥΣΗ Α.Ε.)».
 • Απόφαση 191/2016: Αποφασίστηκε ομόφωνα η συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης του Σταδίου Κ.Ε. ΠΟΡΟΣ.

 

Σημειώνεται ότι για τα τέλη Καθαριότητας και Δημοτικού Φωτισμού και τα τέλη Ύδρευσης – Αποχέτευσης ισχύουν και φέτος όλες οι επιτρεπόμενες από το νόμο απαλλαγές για ευπαθείς ομάδες κατόπιν αίτησης των δικαιούχων:

Μείωση 50% για τις άπορες οικογένειες, τα ΑμΕΑ, τους πολύτεκνους και τρίτεκνους, όπως η ιδιότητα όλων των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία και, για τις τελευταίες δύο κατηγορίες, μόνον εφ’ όσον το ένα τουλάχιστον τέκνο είναι άγαμο και κάτω από 23 ετών ή 25 ετών, αν σπουδάζει. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τρίτεκνους, εφαρμοστέες είναι οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 3454/2006, δυνάμει των οποίων εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους, ενώ, σε ό,τι αφορά τους απόρους, το κριτήριο επιλεξιμότητας διαμορφώνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 279/234620/22-2-2013 (ΦΕΚ 414/2013/Β΄) ως εξής:

Α) Για το άπορο άτομο: ατομικό εισόδημα μέχρι και 7.200€.

Β) Για την άπορη οικογένεια: οικογενειακό εισόδημα, ως ακολούθως:

Ι. Για οικογένεια με 2 μέλη (αιτών/-ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/-ούσα και προστατευόμενο μέλος): μέχρι και 10.700€.

ΙΙ. Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/-ούσα, και ο/η σύζυγος με ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών/-ούσα και δύο προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 11.520€.

ΙΙΙ. Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/-ούσα, και ο/η σύζυγος με δύο προστατευόμενα μέλη ή αιτών/-ούσα και τρία προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 14.400€.

ΙV. Για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/-ούσα, και ο/η σύζυγος με τρία προστατευόμενα μέλη ή αιτών-/ούσα και τέσσερα προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 17.280€.

 1. V. Για κάθε προστατευόμενο μέλος, πέραν των 3, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880€.

Γ) Στην περίπτωση άπορου ατόμου που έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600€. Σε περίπτωση άπορης οικογένειας με ένα ή και περισσότερα μέλη, που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό. Η μείωση θα γίνεται κατόπιν αίτησης των δικαιούχων προς τον Δήμο και προσκόμισης σχετικών δικαιολογητικών.

 

Επιπλέον, μόνο για τα τέλη Καθαριότητας και Δημοτικού Φωτισμού:

 1. Απαλλαγή από τα τέλη ή/και οφειλών τους το 2017 (για τα υπό ΙΙ), σε δικαιούχους των ανωτέρω υπό (Α) κατηγοριών ευπαθών κοινωνικών ομάδων, που με αίτησή τους αποδείξουν ότι δικαιούνταν την μείωση 50% των ίδιων τελών το 2016, αλλά δεν την έλαβαν.
 2. Απαλλαγή από τα τέλη των μη ηλεκτροδοτούμενων κτηρίων, σύμφωνα με το Ν. 3345/2005.
 3. Μείωση κατά 30% στα τέλη για νεοαναγειρόμενες οικοδομές που ηλεκτροδοτούνται με εργοταξιακό ρεύμα, σύμφωνα με το Ν. 3345/2005.
 4. Απαλλαγή από τα τέλη όσων κτηρίων βρίσκονται εκτός σχεδίου και εκτός οικισμών και δεν εξυπηρετούνται από τα δίκτυα αποκομιδής απορριμμάτων και δημοτικού φωτισμού.

 

Η μείωση/απαλλαγή θα γίνεται κατόπιν αίτησης των δικαιούχων προς τον Δήμο και προσκόμισης σχετικών δικαιολογητικών.

 

Τέλος, σημειώνεται ότι η απαλλαγή από τα τέλη των μακροχρόνια ανέργων δεν επιτρέπεται από τη νομοθεσία και για το λόγο αυτό δεν εντάχθηκε στην πρόταση της δημοτικής αρχής.
Σχολιάστε