Ναυάγησε η συγχώνευση Σελόντα – ΔΙΑΣ ΙχθυοκαλλιέργειεςixthΑκόµη ένα εγχείρηµα για την επίτευξη µεγαλύτερης  συγκέντρωσης στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας αποτυγχάνει. Η πολυσυζητηµένη συγχώνευση της Σελόντα µε την ∆ίας Ιχθυοκαλλιέργειες  «ναυάγησε» και επισήµως χθες, όπως ανακοίνωσαν οι δύο πλευρές.

Η συγχώνευση των δύο εταιρειών, που είχε εγκριθεί και από την Επιτροπή Ανταγωνισµού, «πάγωσε» µετά την αίτηση υπαγωγής της ∆ίας στο άρθρο 99. Η εκδίκαση της αίτησης θα συζητηθεί  την προσεχή Τετάρτη 29 Ιανουαρίου.

Συγκεκριµένα, όπως ανακοινώθηκε χθες από τη ∆ίας Ιχθυοκαλλιέργειες,  το από 3/4/2013 µνηµόνιο συνεννόησης που υπεγράφη µεταξύ της εταιρείας και της Ιχθυοτροφεία Σελόντα αναφορικά µε τη συγχώνευση τους µε απορρόφηση της Σελόντα από τη ∆ίας, σύµφωνα µε τα άρθρα 69 και επόµενα του κ.ν. 2190/1920 και τα άρθρα 1-5 του Νόµου 2166/1993, από τις 21/1/2014 δεν είναι σε ισχύ.

Η εταιρεία αναφέρει ότι θα ενηµερώνει το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε εξέλιξη.

Η κίνηση για τη συγχώνευση πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της προσπάθειας του Γεωργιανού επιχειρηµατία Κάχα Μπεντουκίτζε να αποκτήσει ηγετικό ρόλο στην ελληνική και δη µεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια, µέσω της δηµιουργίας ενός ισχυρού πόλου στον κλάδο. Ο συγκεκριµένος επιχειρηµατίας µέσω των εταιρειών ιδιοκτησίας του Linnaeus Capital και της θυγατρικής της Tethys Ocean απέκτησε την πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου της ∆ίας και συµµετοχή στα µετοχικά κεφάλαια των Σελόντα και Νηρέα. ∆εδοµένης της υψηλότερης συµµετοχής στη Σελόντα, αλλά και των σηµείων επαφής που βρέθηκαν µε τη διοίκησή της – σε αντίθεση µε τη Νηρεύς -, επιχειρήθηκε n συγχώνευση των δύο εταιρειών, σηµατοδοτώντας εξελίξεις στον κλάδο, ο οποίος έχει δεχθεί πιέσεις τόσο σε επίπεδο τιµών όσο και σε επίπεδο υψηλών δανειακών υποχρεώσεων.

Ωστόσο, n προσπάθεια κατέρρευσε τον προηγούµενο Σεπτέµβριο, µε την υποβολή από τη ∆ίας αίτησης ένταξης στο άρθρο 99. Η κίνηση αυτή, σύµφωνα µε τη ∆ίας, κατέστη αναγκαία για m διασφάλιση της βιωσιµότητας της εταιρείας και την προστασία της έναντι των πιστωτών της. Η διοίκηση της εταιρείας εκτιµά ότι µέσω της διαδικασίας εξυγίανσης n ∆ίας θα πετύχει την αναδιάρθρωση των οφειλών της και την οµαλή συνέχιση της λειτουργίας της.

 

Πηγή: ΚΕΡΔΟΣ 22/1

Νέες άδειες χρήσης νερού στην εταιρεία ΔΙΑΣ στον Πόρο

Η Απόκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής χορήγησε νέες άδειες χρήσης θαλασσινού νερού προς την εταιρεία Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΒΕΕ .

Συγκεκριμένα, στις 13/1/2014 χορηγήθηκε άδεια στη συγκεκριμένη επιχείρηση για την λειτουργία πλωτών μονάδων εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ψαριών δυναμικότητας 100 τόνων ετησίως στη θέση Καλάμι του Δήμου Πόρου και 150 τόνων ετησίως στη θέση Πυρκάλι του ιδίου δήμου.

Οι άδειες αυτές έχουν ισχύ μέχρι τον Σεπτέμβρη του 2023 και περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις 67 συνολικά κλωβών συν εξέδρες πλατφόρμες και αγκυροβόλια.

 
Σχολιάστε