Μέχρι τον Σεπτέμβριο θα μείνει ανοιχτή η εφορία στον ΠόροΣτην είσοδο της ΔΟΥ Πόρου

Στην είσοδο της ΔΟΥ Πόρου

Την 1n Σεπτεµβρίου θα κλείσουν οι ∆ΟΥ Αίγινας, Πόρου, Ύδρας και Σπετσών. Θα προηγηθεί η αναστολή λειτουργίας 6 ∆ΟΥ σε νησιά, από τηv ερχόµενη ∆ευτέρα 17 Ιουνίου.
Σύµφωνα µε το υπουργείο Οικονοµικών, n επιλογή των ∆ΟΥ που κλείνουν έγινε µε κριτήριο την µικρή απόσταση από την στεριά ή τον µικρό αριθµό συναλλαγών που διενεργούν µε πολίτες.
Σε καθεµία από αυτές ης ∆ΟΥ που αναστέλλεται n λειτουργία τους ιδρύεται ένα Γραφείο Εξυπηρέτησα Φορολογουµένων (ΓΕΦ), το οποίο λειτουργεί ως ένα Φορολογικό ΚΕΠ σε κτήρια των Οργανισµών Toπικής Αυτοδιοίκησης.
Στα ΓΈΦ οι πολίτες µπορούν να διεκπεραιώνουν κάθε εργασία για την οποία προσέρχονταν µέχρι σήµερα στις ∆ΟΥ.
Ταυτόχρονα, το υπουργείο προχωρά στην ενοποίηση των σηµείων ελέγχου των ∆ΟΥ ολόκληρη τη χώρα.
Από mv 1η Ιουλίου θα λειτουργούν 65 σηµεία ελέγχου µε ενοποίηση και συνένωση των Γραφείων Τµηµάτων Ελέγχου και ∆ικαστικού των ∆ΟΥ σε µεγαλύτερες και πιο παραγωγικές µονάδες.
∆ιευκρινίζεται ότι n συνένωση των σηµείων ελέγχου δεν σηµαίνει ότι αναστέλλεται και n λεπουργία της εκάστοτε ∆ΟΥ, n οποία συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της µε τα υπόλοιπα τµήµατα.
Σχολιάστε