Επαναπροκύρηξη θέσης για το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Πόρουdimos porouΑπό τον Δήμο Πόρου, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Ο Δήμος Πόρου ενημερώνει όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι το Ινστιτούτο Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση των Πράξεων ΄΄Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας΄΄,  απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για:

(α) Υπεύθυνους Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης.

(β) Υπεύθυνους Οργάνωσης στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης.

 

Συγκεκριμένα, όσον αφορά τον Δήμο Πόρου, επαναπροκηρύσσεται  θέση Υπεύθυνου Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Ασφάλισης Ποιότητας στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Πόρου, ώστε να λειτουργήσει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

Σας επισυνάπτουμε το σχετικό αρχείο με τα προαπαιτούμενα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι επιτρέπεται να  Παρασκευή 9 Μαΐου, ώρα 15.00, για μία μόνο θέση (Α) ή (Β) σε ένα και μόνο προκηρυσσόμενο Δήμο επιλογής τους. Η επιλογή περισσότερων θέσεων ή/και Δήμων αποτελεί λόγο αποκλεισμού από τη διαδικασία επιλογής.

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή και υπέχει θέση  υπεύθυνης δήλωσης. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση – δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986).

Η αίτηση θα διατίθεται από την ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (http://applications.inedivim.gr), όπου και θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά.

Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται με την ανωτέρω (ηλεκτρονική) μορφή ή που αποστέλλονται ταχυδρομικά, με e-mail ή με fax, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Τα δικαιολογητικά που έχουν επικαλεστεί στην ηλεκτρονική αίτηση, θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικά στο ΙΝΕΔΙΒ μέχρι την Παρασκευή 16.5.2014, σύμφωνα με τις οδηγίες.
Σχολιάστε