Ενημέρωση για τις άδειες μουσικής από τον Ε.Ε.Σ.Π.Ανακοίνωση με θέμα τις άδειες μουσικής, εξέδωσε ο Εμπορικός & Επαγγελματικός Σύλλογος Πόρου. Η ανακοίνωση έχει ως εξής: 

Ο Εμπορικός Επαγγελματικός Σύλλογος Πόρου ενημερώνει τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ότι, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4442/2016, η χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων στα καταστήματα τους πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, χωρίς να απαιτείται έκδοση σχετικής άδειας. Αντ’αυτής και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.  9/5951/24-2-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, στις περιπτώσεις πρόθεσης χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων κατόπιν λήξης της υφιστάμενης αδείας ή χρήσης μουσικής για πρώτη φορά, υποβάλλεται στον Δήμο Πόρου απλή γνωστοποίηση με το ακόλουθο περιεχόμενο:

 

Με την παρούσα ο υπογράφων …………., (ή ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ……….., με έδρα ……….) κάτοικος ………., διατηρώ κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού …………… με  την επωνυμία ………… και γνωστοποιώ ότι θα προβώ σε χρήση μουσικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1 του Ν. 4442/2016“. Σχετικό υπόδειγμα αίτησης μπορείτε να προμηθευτείτε Δωρεάν από το Σύλλογο στο Πρακτορείο Τύπου του κ. Γρηγόρη Μαστροπέτρου ή “κατεβάζοντας” το σχετικό αρχείο από το website www.eesporou.gr

 

Στον ενδιαφερόμενο χορηγείται αποδεικτικό υποβολής, στο οποίο επισυνάπτεται αντίγραφο της γνωστοποίησης. Η γνωστοποίηση αποστέλλεται από το Δήμο Πόρου στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα που είναι αρμόδιο για τους ελέγχους. Η χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων ισχύει σύμφωνα με την 3/1995 Αστυνομική Διάταξη μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο και την 23.00 ώρα τη θερινή και μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, μέχρι την 03.00 ώρα, η οποία υποβάλλεται επίσης στον Δήμο Πόρου. Η άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής δηλαδή, εξακολουθεί να χορηγείται, κατόπιν υποβολής στο Δήμο Πόρου της σχετικής αίτησης και την προσκόμιση του αποδεικτικού υποβολής γνωστοποίησης (για όσα ΚΥΕ έχουν ήδη υποβάλλει γνωστοποίηση), χωρίς να απαιτείται η καταβολή παραβόλου.

 

Εφόσον το κατάστημα κάνει χρήση μουσικής σε υπαίθριο χώρο, οφείλει να διαθέτει και να διατηρεί στο χώρο του καταστήματος τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού, συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο θα αποτυπώνεται η θέση και η φορά των ηχείων. Η τεχνική έκθεση θα αποδεικνύει ότι έχει λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ούτως ώστε με μέγιστη ηχοστάθμη 80db να μη δημιουργούνται προβλήματα στα σημεία προστασίας.

 

Συνεχίζουν να ισχύουν οι απαιτούμενες από το Νόμο υποχρεώσεις πληρωμής Πνευματικών Δικαιωμάτων στους αρμόδιους φορείς. (ΑΕΠΙ , GEA).

 

Πληροφορίες στους : Δημήτρη Συξέρη (6970801255) & Παντελή Κουνέλη (6973600425)

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ε.Σ.Π.
Σχολιάστε