Ειδοποίηση – Ενημέρωση Τμήματος Εσόδων Δήμου ΠόρουIMGP4084

Προκειμένου ο Δήμος να επικαιροποιήσει τα στοιχεία του αρχείου των ακινήτων (εμβαδόν, θέση, ιδιοκτήτη κ.λπ.) που βρίσκονται εντός των διοικητικών του ορίων, όπως υποχρεούται από την κείμενη νομοθεσία (Ν. 2130/1993, Ν. 1080/1980, άρθρο 19), καλούνται οι ιδιοκτήτες να προσκομίσουν μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2016:

  1. Πρόσφατο αντίγραφο του Ε9.
  2. Βεβαίωση μηχανικού ή συμβόλαιο.
  3. Απόδειξη τελευταίου λογαριασμού Δ.Ε.Η.

Τα ανωτέρω στοιχεία μπορούν να υποβληθούν στο Δημαρχείο του Πόρου (Τμήμα Εσόδων) ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς (Δημαρχείο Πόρου, Πλατεία Καραμάνου, ΠΟΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 18020) ή ηλεκτρονικά σε μορφή PDF στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

fani.protopapa@0163.syzefxis.gov.gr

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκριση των κατοίκων του Δήμου.
Σχολιάστε