Εγκρίθηκε ο ισολογισμός – απολογισμός του Δήμου Πόρου για το 2010 (βίντεο)IMGP9285Η έγκριση ισολογισμού- απολογισμού του Δήμου Πόρου, για το έτος 2010, συζητήθηκε στην ειδική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Πόρου που έγινε την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015 στην αίθουσα του Κτηρίου Συγγρού.

Η έγκριση είχε καθαρά διαδικαστικό χαρακτήρα, ο οποίος περιορίζεται αποκλειστικά στη συμμόρφωση του ΔΣ με την σχετική νομοθεσία, βάση της οποίας υποχρεούται να εγκρίνει τους ισολογισμούς – απολογισμούς παρελθόντων ετών, χωρίς να φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια και το περιεχόμενό τους.

Εισηγούμενος το θέμα ο Δήμαρχος Πόρου κ. Γιάννης Δημητριάδης ανέφερε πως με την υπ΄ αριθμ. 41/30.3.2015 Απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου,  ζήτησε:

α) Από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών την άμεση παροχή αναλυτικών εξηγήσεων σχετικά με τους λόγους που επί τέσσερα έτη δεν έχει διενεργηθεί ο διαχειριστικός έλεγχος που είχε διαταχθεί μετά την διαπίστωση της υπεξαίρεσης το 2010 – 2011.

β) Από την αρμόδια υπηρεσία Υπουργείου Εσωτερικών και τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας ενημέρωση για το αν το ΔΣ του Δήμου και το ΔΣ του ΔΛΤ μπορούν να προχωρήσουν στην έγκριση των απολογισμών – ισολογισμών των επίμαχων ετών 2010 και 2011, παρότι βρίσκεται σε εκκρεμότητα επί τέσσερα έτη εντολή διενέργειας έκτακτου διαχειριστικού – οικονομικού ελέγχου για τα ίδια έτη εξαιτίας σοβαρής υπεξαίρεσης στον Δήμο.

γ) Από όλους τους ανωτέρω αποδέκτες, την άμεση διενέργειά έκτακτου διαχειριστικού – οικονομικού ελέγχου στον Δήμο Πόρου και το ΔΛΤ, με άξονα τουλάχιστον τα επίμαχα έτη 2010, 2011, δεδομένων: i) της μεγάλης χρονικής υστέρησης του ήδη παραγγελθέντος ελέγχου, ii) της μεγάλης χρονικής υστέρησης έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων των ετών 2010 – 2013 από την απελθούσα Δημοτική Αρχή, iii) της υπεξαίρεσης των ετών 2010 και 2011 και iv) των σημαντικών παρατηρήσεων λογιστικής και διαχειριστικής φύσεως, που αναφέρει ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής στο Πιστοποιητικό Ελέγχου του για το έτος 2010 (το οποίο έχει παραδοθεί στην προηγούμενη δημοτική αρχή, αλλά δεν έχει εγκριθεί από το ΔΣ).

Σε απάντηση της διαβιβασθείσας Απόφασης του ΔΣ, ο Υπουργός Εσωτερικών, καθώς και η εκτελούσα χρέη Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ζήτησαν άμεσα εκ νέου από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών τη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων (τα σχετικά έγγραφα εμπεριέχονται στον φάκελο της συνεδρίασης του ΔΣ). Επίσης, ο Δήμος έλαβε τρία ακόμα απαντητικά έγγραφα (εμπεριέχονται στον φάκελο της συνεδρίασης του ΔΣ) από τον Γενικό Επίτροπο και την 6η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και από την Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα οποία τού ζητήθηκαν αναλυτικά στοιχεία για τον έλεγχο των επίμαχων ετών και τού επισημάνθηκε η υποχρέωση έγκρισης των απολογισμών – ισολογισμών, παρά την εκκρεμότητα της διενέργειας διαχειριστικού ελέγχου, και τονίστηκε ότι η έγκριση αυτή, συνοδευόμενη από τις ανάλογες παρατηρήσεις, δεν συνιστά νομιμοποίηση των αντίστοιχων ετήσιων χρήσεων και δεν επισύρει καμία ευθύνη των μελών του ΔΣ για τα ταμειακά ελλείμματα ή άλλες πράξεις κακοδιαχείρισης που τυχόν αποτυπώνονται στις επίμαχες χρήσεις.

Κατά συνέπεια, και εν αναμονή των απαντήσεων της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών, μπορεί πλέον να έρθει προς έγκριση ο ισολογισμός – απολογισμός του 2010, ο οποίος έχει συνταχθεί με ευθύνη της προηγούμενης δημοτικής διοίκησης και έχει εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της περιόδου 2011 – 2015, όπως αναφέρεται στην σχετική εισήγηση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Πόρου.

Ο Δήμαρχος Πόρου, εισηγήθηκε την έγκριση του ισολογισμού – απολογισμού, με μια λίστα από παρατηρήσεις και επιφυλάξεις.

Από την πλευρά του η μειοψηφία του Δ.Σ. Πόρου εισηγήθηκε διαφορετικές παρατηρήσεις.

Στην τελική απόφαση, εγκρίθηκε ομόφωνα, από το Δ.Σ. Πόρου, ο ισολογισμός- απολογισμός του 2010, με την διαφοροποίηση των δύο παρατάξεων ως προς τις παρατηρήσεις.

Μπορείτε να δείτε το βίντεο της συζήτησης του συγκεκριμένου θέματος:

 

 

 
Comments (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. Πάνος Θεοχάρης says:

    και όλη αυτή η φασαρία που είχε κάνει το porosnews πριν από ένα χρόνο, όλη αυτή η φασαρία και ο φανατισμός ?

    Μια φούσκα χωρίς λόγο….

Σχολιάστε