Δείτε τι συζητήθηκε και τι αποφασίστηκε στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. στις 29 &31 Μαρτίου (video)IMGP0803Δύο συνεδριάσεις του Δ.Σ. Πόρου πραγματοποιήθηκαν στις 29 και 31 Μαρτίου.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε σε βίντεο την συνεδρίαση της 29ης Μαρτίου, ενώ θα ακολουθήσει και το βίντεο της συνεδρίασης της 31ης Μαρτίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου στις συνεδριάσεις της 29ης & 31ης Μαρτίου 2016 έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

 • Απόφαση 44/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016.
 • Απόφαση 45/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα ο προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016.
 • Απόφαση 46/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η ανανέωση της προγραμματικής σύμβασης με τον ΟΑΕΔ για τη λειτουργία γραφείου ανταποκριτή.
 • Απόφαση 47/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 1/2016 Απόφαση του ΔΣ του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Πόρου περί έγκρισης της 4ης τριμηνιαίας έκθεσης του προϋπολογισμού του έτους 2015.
 • Απόφαση 48/2016: Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι υπ’ αριθμ. 3 & 4/2016 Αποφάσεις του ΔΣ του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Πόρου περί έγκρισης των διαμορφωμένων οικονομικών στοιχείων και εκκρεμών υποχρεώσεων του καταργούμενου νομικού προσώπου ΚΚΠΑΠ.
 • Απόφαση 49/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η απευθείας ανάθεση προμηθειών καυσίμων – λιπαντικών κ.λπ. για το έτος 2016.
 • Απόφαση 50/2016: Αποφασίστηκε ομόφωνα η λύση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Πόρου.
 • Απόφαση 51-52/2016: Χορηγηθήκαν ομόφωνα προεγκρίσεις άδειας ίδρυσης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
 • Απόφαση 53-54/2016: Χορηγηθήκαν ομόφωνα παρατάσεις ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος για το έτος 2016.


 • Απόφαση 55/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ο δ.σ. κ. Δόσκαρης Κων/νος δήλωσε ΠΑΡΩΝ) η υπ’ αριθμ. 41/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου περί έγκρισης του απολογισμού του έτους 2012.
 • Απόφαση 56/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΥΕ σε υπηρεσία ανταποδοτικού χαρακτήρα.
 • Απόφαση 57/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου (διαμέρισμα τριωρόφου) και η συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας αυτής.
 • Απόφαση 58/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η αναπροσαρμογή (μείωση) των Τιμών Ζωνών του Δήμου Πόρου (ΤΑΠ).
 • Απόφαση 59/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η μειοψηφία και η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή Αγγελική πρότειναν αναβολή του θέματος)η απόρριψη της εξώδικης αίτησης της κ. Ευδοκίας Παλαβράκη, για καταγγελία της μίσθωσής του Νο12 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς.
 • Απόφαση 60/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή Αγγελική ψήφισε λευκό)το πρακτικό της Επιτροπής Εξέτασης Αιτήσεων.
 • Απόφαση 61/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η ανεξάρτητηδ.σ. κ. Μακρή ψήφισε λευκό)η διάθεση πίστωσης ποσού 420,00€ για δαπάνη προμήθειας ενημερωτικού εντύπου για το Ρολόι της πόλης.
 • Απόφαση 62/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η επιστροφή ποσού 115,15€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.Σχολιάστε