Δήμος Πόρου: Έναρξη δεύτερης φάσης του προγράμματος κοινωφελούς εργασίαςdimos porouΑπό τις 13/11 έως τις 20/11 (ώρα 12:00) γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας, από τον Δήμο Πόρου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

 

 • Εγγεγραμμένοι άνεργοι, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζονται και οι δύο σύζυγοι.
 • Εγγεγραμμένοι άνεργοι, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών.
 • Εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι, ηλικίας 18-29 ετών.
 • Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι (με διάρκεια ανεργίας μεγαλύτερη των 12 μηνών).
 • Άνεργοι πτυχιούχοι.

 

 

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΡΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ :

 • ΕΞΙ  (6) ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΔΕ
 • ΔΥΟ  (2) ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΔΕ
 • ΕΝΑ  (1) ΑΤΟΜΟ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ  ΔΕ
 • ΕΝΑ  (1) ΑΤΟΜΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ  ΤΕ

 

 

Πληροφορίες: α) ΟΑΕΔ (oaed.gr)

β) ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ (2298029102)

γ) ΔΗ.Κ.Ε.Π. (2298029099, 2298022447)

 

 

 •    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΔΕ (6 ΑΤΟΜΑ)

 

ΚΛΑΔΟΣ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

 

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα , ή Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή

– Απολυτήριος τίτλος:

– Ενιαίου Λυκείου ή

– Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή

-Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή

– Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και

β) γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

 

 

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΔΕ (2 ΑΤΟΜΑ)

 

ΚΛΑΔΟΣ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής ή

β) Πτυχίο  Α’ ή Β’ κύκλου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου: (i) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ ή  (ii) ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα ή

γ) Απολυτήριος τίτλος: (I) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ή (ii) τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή (iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ  Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

 

 

 •    ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ ΔΕ (1 ΑΤΟΜΟ)

 

ΚΛΑΔΟΣ : ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ

 

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας  ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

 

 

 •    ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ ΤΕ (1 ΑΤΟΜΟ)

 

ΚΛΑΔΟΣ : ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ

 

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

 

 

 

 
Σχολιάστε