Από 24 Μαιου έως 9 Ιουνίου οι αιτήσεις σε παιδικούς και Κ.δ.α.π.


Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να κατεβάσουν την πρόσκληση από ΕΔΩ η οποία θα πρέπει να συμπληρωθεί σε ηλεκτρονική μορφή έως τις 9 Ιουνίου. Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογούνται.
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμέχουν στην παρούσα δράση θα πρέπει:
1. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο www.eetaa.gr  την φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής».
 Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο χρονικό διάστημα από 24-05-2017 έως 09-06-2017.
2. Να αποστείλουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής, στην Ε.Ε.Τ.Α.Α, μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier), στο χρονικό διάστημα από 24-05-2017 έως 09/06/2017.
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ορίζεται η 09-06-2017 και ώρα 24:00.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την εκτύπωση της «Αίτησης συμμετοχής – Δήλωσης», όπως αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, θα τοποθετούνται σε φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΤΟΥΣ 2017-2018, και θα υποβάλλονται, ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), στα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. που αναγράφονται στην πρόσκληση.
Kατεβάστε την πρόσκληση από ΕΔΩ  Σχολιάστε