Ανακοίνωση του Δήμου Πόρου για Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων 2013dimos porouO Δήμος Πόρου κάνει γνωστό ότι από τις 2 έως τις 31 Μαΐου θα ξεκινήσει η υποβολή των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων για το έτος 2013.

Οι ενδιαφερόμενοι, που επιθυμούν να λάβουν συμμετοχή στο πρόγραμμα, καλούνται να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά το διάστημα από 2 Μαΐου έως και 31 Μαΐου 2013 στο Γραφείο Δημάρχου (αρμόδια υπάλληλος κ. Μαρία Παππά, τηλ. 2298320512).

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι είναι τα εξής:

  1. Αίτηση/Υπεύθυνη δήλωση , υπογεγραμμένη με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα μέσω ενός και μόνο φορέα υλοποίησης, η οποία θα διατίθεται στο αρμόδιο γραφείο ή που μπορείτε να εκτυπώσετε και να συμπληρώσετε από το συνημμένο αρχείο.
  2. Επικυρωμένα αντίγραφα των ταυτοτήτων ή των διαβατηρίων των δικαιούχων.

Τα εισοδηματικά κριτήρια όπως αυτά καθορίζονται  από την υπ΄ αριθμ. 279/23460/22-2-2013 Κ.Υ.Α. διαμορφώνονται ως εξής:

Για το άπορο άτομο, το ατομικό εισόδημα μέχρι και 7.200 €
Για την άπορη οικογένεια, το οικογενειακό εισόδημα, ως ακολούθως:

-Για οικογένεια με 2 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα και ένα προστατευόμενο μέλος): μέχρι και 10.700 €.
-Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος μ” ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών/ούσα και δύο προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 11.520 €.
-Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/ούσα και  ο/η σύζυγος με δύο προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τρία προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 14.400 €.
-Για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος  με τρία προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τέσσερα  προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 17.280 €.

3. Στην  περίπτωση άπορου ατόμου που έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600 €. Σε περίπτωση άπορης οικογένειας με ένα ή και περισσότερα μέλη που παρουσιάζουν αναπηρία 67 % και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό.
Σχολιάστε