Ανακοίνωση πρόσληψης ενός ατόμου από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου



IMGP0706To Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει ένα (1) άτομο, ηλικίας από 18 έως 65 ετών, με την ειδικότητα του Εισπράκτορα Λιμενικών Τελών και Παροχής Υπηρεσιών εξυπηρέτησης σκαφών Λιμένα Πόρου, για οκτώ (8) μήνες.

Στον πίνακα προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του δήμου της νήσου Πόρου, ο οποίος αριθμεί πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων (άρ. 9, παρ. 28 του Ν. 4057/2012).

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου θα δέχεται αιτήσεις έως και δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την τελευταία ανάρτηση της ανακοίνωσης στο Δήμο, στο Δ.Λ.Τ. Πόρου ή στις εφημερίδες.

Δείτε την περίληψη της ανακοίνωσης εδώ.




Σχολιάστε